LIS-kalastus (IUU-fishing)

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estäminen

Euroopan unionin neuvoston ja komission asetukset laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta järjestelmästä tulivat sovellettaviksi unionin jäsenmaissa 1.1.2010. Asetuksissa on säädetty saalistodistusjärjestelmästä, joka komission asetuksen (EU) N:o 86/2010 liitteessä I luetelluin poikkeuksin koskee tullikoodeksin ryhmässä 03 mainittuja sekä nimikkeissä 1604 ja 1605 lueteltuja Euroopan unionin ulkopuolisista maista (nk. kolmannet maat) unioniin tuotavia kalastustuotteita ja unionista kolmansiin maihin vietäviä kalastustuotteita.

Saalistodistus on yksi tulliselvitykseen liitettävistä asiakirjoista saalistodistusjärjestelmään kuuluvia kalastustuotteita Euroopan unioniin tuotaessa. Asianmukaisesti varmennetulla saalistodistuksella maahantuoja osoittaa, että kala, josta kalastustuote on jalostettu, on pyydetty pyyntialueella voimassa olevien kalastusta koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Tuontiin saattaa liittyä myös tuotteiden jalostus toisessa kolmannessa maassa, jolloin tuonnin yhteydessä tarvitaan myös jalostusilmoitus (Annex IV), jonka on vahvistanut asianomaisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen. Prosessitodistuksen liitteenä on oltava asianmukaisesti varmennetut saalistodistukset ja kuljetuksessa käytetyt asiakirjat, jotka osoittavat kalastustuotteiden alkuperän.

Järjestelmän piiriin kuuluvia kalastustuotteita Euroopan unionista vietäessä Suomen toimivaltaisen viranomaisen varmentama saalistodistus tulee liittää tullausasiakirjoihin, jos kalastustuote tuodaan takaisin unionin alueelle sellaisenaan tai jatkojalostettuna. Kolmas maa voi myös vaatia suomalaisista kalastustuotteista saalistodistuksen, vaikka tuotteen ei olisikaan tarkoitus palata Euroopan unionin markkinoille.

Suomessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarkastaa Euroopan unionin alueelle tuotavien kalastustuotteiden saalistodistukset ja jalostusilmoitukset (Annex IV) sekä vastaa myös Suomesta kolmansiin maihin vietävien kalastustuote-erien saalistodistusten varmentamisesta.

Maahantuojia ja huolitsijoita varten on perustettu sähköinen asiointipalvelu, jonka avulla kalastustuotteiden maahantuoja voi jättää LIS-tuontihakemuksen ELY-keskuksen käsittelyä varten. Myös viranomaiskäsittely ja -päätös tehdään sähköisessä järjestelmässä ja välitetään sekä hakijalle että Tullille sähköisesti.

Palvelun käyttö edellyttää maahantuojalta verohallinnon myöntämän KATSO -tunnisteen käyttöä.

Lomakkeet ja ohjeet:

Saalistodistusjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE - Lis-saalistodistusjärjestelmä Hakupalvelu

Valtuusrekisteri ja LIS-asiointipalvelu ohje

LIS-saalistodistuslomake
IUU-Europeiska gemenskapens fångstintyg
IUU-European Community Catch Certificate
Ohjeet saalistodistuslomakkeen täyttämiseksi (vienti)
FAO:n kalalajikoodit ja kalalajit (vienti)

LIS-jälleenvientitodistuslomake
IUU-Europeiska gemenskapens intyg om återexport
IUU-European Community Re-export Certificate

Saalistodistusrekisterin tietosuojaseloste

Käyttöohje: LIS-saalistodistusjärjestelmän hakupalvelu

Ohjeita ja neuvontaa antaa Varsinais-Suomen ELY-keskus:


Petri Savola, kalastusmestari  p.  0295 021 460
Varsinais-Suomen ELY-keskus, puhelinvaihde 0295 022 500
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Jukka Linder, kalastusmestari .  0295 021 079
Varsinais-Suomen ELY-keskus, puhelinvaihde 0295 022 500
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Lisätietoja

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162377