Puurakentaminen ja puutuotteet

Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta  materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voidaan edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja rakenteissa on yksi keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Puurakentamisen edistäminen on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja sitä edistettiin myös edellisen hallituksen kärkihankkeissa. Samalla on tavoitteena monipuolistaa puun käyttöä ja lisätä sen jalostusarvoa. Puun käytön edistäminen pitkään hiiltä sitovissa tuotteissa on myös yksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden teemoista.

Puun käyttöä rakentamisessa edistetään

Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan Puurakentamisen ohjelmaa vuosina 2016-2022. Ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissa, kuten halleissa ja silloissa. Ohjelma edistää puun käyttöä rakentamisessa vahvistamalla alan osaamista ja tarjoamalla tietoa puurakentamisesta, kuten hiilijalanjäljen merkityksestä sekä terveellisyydestä ja turvallisuudesta rakentamisessa. Viime vuosina on uudistettu myös rakentamismääräyksiä, kuten esimerkiksi palomääräyksiä sekä rakentamisen teknisiä vaatimuksia osana maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa on yksi Puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle julkaistiin syyskuussa 2020. Tavoitteet asetettiin puun osuudelle kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta sekä rakennusmääriltään merkittävimmille rakennustyypeille. Vuonna 2022 puurakentamisen tavoiteltu markkinaosuus on 31 % kaikesta julkisesta rakentamisesta ja 45 % vuonna 2025.

Puun käytön edistäminen pitkään hiiltä sitovissa tuotteissa on myös yksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden teemoista.

Suomessa tuotetaan sahatavaraa noin 11 milj. kuutiometriä vuodessa

Kotimaisen puun jalostamisella on positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä. Suomen puutuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 miljardia euroa, josta saha- ja levyteollisuuden osuus on noin 62 prosenttia ja puusepänteollisuuden osuus noin 38 prosenttia.

Vuonna 2020 sahatavaraa tuotettiin Suomessa 10,9 miljoonaan kuutiometriä ja vaneria 1 milj. kuutiometriä. Sahatavaran tuotanto on vuosina 2011-2020 vaihdellut 9,4 -11,8 milj. kuutiometrin välillä. Kotimaassa sahatavaran kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti rakentaminen, sillä noin neljä viidesosaa Suomessa käytettävästä sahatavarasta käytetään rakentamiseen. 

Puutuoteteollisuudesta saadaan vientituloja

Puutuoteteollisuuden rooli on merkittävä vientitulojen tuojana Suomessa. Puutuotealan tärkeimmät vientituotteet ovat jo pitkään olleet sahatavara ja vaneri. Tärkein vientimarkkina-alue on perinteisesti ollut Eurooppa. Lisäksi merkittäviä vientikohteita Pohjois-Afrikka (erityisesti Egypti), Kiina ja Japani. Viime vuosina sahatavaran viennin veturina on toiminut erityisesti Kiina.

Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan puutuoteteollisuuden vientiarvo oli vuonna 2020 reaalisesti 2,53 miljardia euroa.  Merkittävimmät vientituotteet olivat sahatavara ja vaneri. Yhteensä  metsäteollisuustuotteiden viennin arvo vuonna 2020 oli reaalisesti 10,5 miljardia euroa ja kattoi Suomen koko tavaraviennistä 18 prosenttia. 

 

Muualla palvelussamme
Puutuotteet hiilivarastoina -infokuvat

Muualla verkossa
Puurakentamisen ohjelma (Ympäristöministeriö)
Puutuotealan toimialaraportit (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (Liikenneministeriö)
Puurakentaminen (Biotalous.fi)
Metsäteollisuuden tuotanto 2020 (Luonnonvarakeskus 5.3.2021)

Puutuoteteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Puuinfo
Forest Value-ohjelma

Sahateollisuuden tilastoja
Puun tarina (Puuinfo)

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350