Puurakentaminen ja puutuotteet

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on monipuolistaa puun käyttöä ja lisätä sen jalostusarvoa. Puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden edistäminen palvelee useita tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kiertotalouden edistämistä, kestävää elinkeino- ja asuntopolitiikkaa ja maaseudun elinvoimaisuutta.

Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta  materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voidaan edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Puun käyttöä rakentamisessa edistetään

Ympäristöministeriön johdolla toteutettiin Puurakentamisen ohjelmaa vuosina 2016-2023. Ohjelman tavoitteena oli lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissa, kuten halleissa ja silloissa. Ohjelma edistää puun käyttöä rakentamisessa vahvistamalla alan osaamista ja tarjoamalla tietoa puurakentamisesta, kuten hiilijalanjäljen merkityksestä sekä terveellisyydestä ja turvallisuudesta rakentamisessa. Viime vuosina on uudistettu myös rakentamismääräyksiä, kuten esimerkiksi palomääräyksiä sekä rakentamisen teknisiä vaatimuksia osana maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa oli yksi Puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle julkaistiin syyskuussa 2020. Tavoitteet asetettiin puun osuudelle kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta sekä rakennusmääriltään merkittävimmille rakennustyypeille. Vuonna 2022 puurakentamisen tavoiteltu markkinaosuus oli 31 % kaikesta julkisesta rakentamisesta ja 45 % vuonna 2025.

Puun käytön edistäminen pitkään hiiltä sitovissa tuotteissa oli myös yksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden teemoista 2019-2024.


Suomessa tuotetaan sahatavaraa noin 10 milj. kuutiometriä vuodessa

Kotimaisen puun jalostamisella on positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 20 800 henkilöä (EY, Metsäteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa). Suomen puutuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli noin 8,9 miljardia euroa vuonna 2021 (uusin tieto).

Vuonna 2023 sahatavaraa tuotettiin Suomessa 10,4 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaassa sahatavaran kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti rakentaminen, sillä noin neljä viidesosaa Suomessa käytettävästä sahatavarasta käytetään rakentamiseen.


Puutuoteteollisuudesta saadaan vientituloja

Puutuoteteollisuuden rooli on merkittävä vientitulojen tuojana Suomessa. Puutuotealan tärkeimmät vientituotteet ovat jo pitkään olleet sahatavara ja vaneri. Tärkein vientimarkkina-alue on perinteisesti ollut Eurooppa. Lisäksi merkittäviä vientikohteita Pohjois-Afrikka (erityisesti Egypti), Kiina ja Japani.

Sahateollisuuden koko kapasiteetista viedään noin 70 prosenttia ulkomaille. Vuonna 2023 sahatavaran tuotanto oli 10,4 miljoonaa kuutiometriä ja vienti 8,4 miljoonaa kuutiometriä (81 %). Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli noin 3 miljardia euroa vuonna 2023.

Lähde: Luonnonvarakeskus
 

Muualla palvelussamme


Metsien taloudellinen merkitys
Maankäyttösektorin ilmastokokonaisuus ja puutuotteiden hiilivarastojen lisääminen
Puutuotteet hiilivarastoina -infokuvat PDF 3.8MB


Tilastoja


Metsäteollisuuden tilastoja
Sahateollisuuden tilastoja


Muualla verkossa


Puurakentamisen ohjelma 2016-2023 Ympäristöministeriö
Puutuotealan toimialaraportit (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Puutuoteala - tietoa toimialasta (Puutuoteteollisuus ry)
Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaus: Saha- ja puutuoteala (Metsäkeskus, 2023)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (Liikenneministeriö) 
Puurakentaminen (Biotalous.fi)

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma KIRA
Vähähiilisen rakentamisen verkkokoulutus (YM)


Puun tarina (Puuinfo)
Puutuoteteollisuuden sanasto
Puutuoteteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Forest Value-ohjelma 
 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: