Puurakentamista edistetään

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voidaan edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Puurakentamisen edistäminen on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja sitä edistettiin myös edellisen hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankeessa. Samalla on tavoitteena monipuolistaa puun käyttöä ja lisätä sen jalostusarvoa.

Puurakentamisen ohjelma

Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan puurakentamisen ohjelmaa vuosina 2016-2022. Ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissa, kuten silloissa ja halleissa. Ohjelma edistää puun käyttöä rakentamisessa vahvistamalla alan osaamista ja tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta. Viime vuosina on uudistettu myös rakentamismääräyksiä, kuten esimerkiksi palomääräyksiä sekä rakentamisen teknisiä vaatimuksia osana maankäyttö- ja rakennuslakia. Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle julkaistiin syyskuussa 2020. Puurakentamisen tavoiteltu markkinaosuus kaikesta julkisesta rakentamisesta on 31 % vuonna 2022 ja 45 % vuonna 2025. Puun käytön edistäminen pitkään hiiltä sitovissa tuotteissa on myös yksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden teemoista.

Puurakenteissa ja -kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkään

Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Puusta valmistetut rakennukset, rakenteet, huonekalut ja muut puutuotteet toimivat hiilivarastoina. Esimerkiksi puisen talon rakenteissa hiili säilyy parhaimmillaan satoja vuosia. Puun käytön lisääminen rakentamisessa on yksi keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Puutuoteteollisuudesta vientituloja

Kotimaisen puun jalostamisella on positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä. Suomen puutuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 miljardia euroa, josta saha- ja levyteollisuuden osuus on noin 62 prosenttia ja puusepänteollisuuden osuus noin 38 prosenttia.

Vuonna 2018 sahatavaraa tuotettiin Suomessa lähes 12 miljoonaan kuutiometriä. Kotimaassa sahatavaran kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti rakentaminen, sillä noin neljä viidesosaa Suomessa käytettävästä sahatavarasta käytetään rakentamiseen. 

Puutuoteteollisuuden rooli on merkittävä vientitulojen tuojana Suomessa. Puutuotealan tärkein vientituote on jo pitkään ollut sahatavara. Tärkein vientimarkkina-alue on perinteisesti ollut Eurooppa. Lisäksi merkittäviä vientikohteita Pohjois-Afrikka (erityisesti Egypti), Kiina ja Japani. Viime vuosina sahatavaran viennin veturina on toiminut erityisesti Kiina.

Muualla palvelussamme
Puutuotteet hiilivarastoina -infokuvat

Muualla verkossa
Puurakentamisen toimenpideohjelma (Ympäristöministeriö)
Puutuotealan toimialaraportit (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Puurakentaminen (Biotalous.fi)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (Liikenneministeriö)

Puutuoteteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Puuinfo
Forest Value-ohjelma

Sahateollisuuden tilastoja
Puun tarina (Puuinfo)

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350