Ruokatulevaisuudet: Näkymiä ja tekoja maatalouspolitiikan ja ruokajärjestelmän murroksissa (RUOKATULEVAISUUDET)

Hakijat: Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Turun yliopisto 
Vastuututkija: Mari Niva (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 270 000 €
Hankeaika: 1.5.2023-31.3.2025

Suomalainen ja globaali ruokajärjestelmä on monien haasteiden edessä. Kestävän ruoan tuotannon ja kulutuksen edistäminen edellyttää toimia järjestelmätasolla sekä kaikilta toimijoilta maatalousyrittäjistä kuluttajiin ja poliittisiin päättäjiin. Tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, miten eri toimijoiden tulevaisuudenodotukset ja valmiudet muutokseen kohtaavat, miten yhteistyötä ja vuorovaikutusta voidaan edistää sekä millaisin edellytyksin poliittiset ohjauskeinot ovat eri toimijoiden näkökulmasta hyväksyttäviä.

Hankkeessa tutkitaan ruoan tuottajien ja kuluttajien odotuksia ruokajärjestelmän kestävyydelle ja odotuksissa tapahtuneita muutoksia, tarkastellaan näiden toimijoiden muutosvalmiuksia, luodaan yhteistä näkemystä eri politiikkatoimenpiteistä ja niiden edellyttämistä askeleista sekä lisätään erityisesti maatalousyrittäjien valmiuksia ennakoida tulevia muutoksia. Monitieteisessä hankkeessa toteutetaan 1) maatalousyrittäjille suunnattu kysely ja haastattelut, 2) kuluttajille suunnattu kysely ja aihepiiriin liittyvän muun aineiston analyysi sekä 3) ruokatulevaisuuksia sisältävä tulevaisuusprosessi sisältäen tulevaisuuskuvien kartoituksen, tulevaisuustyökalun kehittämisen sekä toimijoille suunnattuja työpajoja.

Hanke tuottaa ruokajärjestelmän toimijoiden käyttöön laaja-alaista tulevaisuusorientoitunutta tietoa siitä, millaisia kehityskulkuja, mahdollisuuksia ja jännitteitä ruoan tuotannossa ja kulutuksessa on meneillään ja odotettavissa. Se tuottaa tietoa kuluttajien ja maatalousyrittäjien muutosvalmiuksista, kestävyysmurroksia koskevista näkemyksistä ja niiden muutoksista sekä poliittisten ohjauskeinojen hyväksyttävyydestä. Siinä tunnistetaan eri toimintaympäristöihin sisältyviä muutospotentiaaleja ja muutosten dynamiikkaa sekä luodaan tulevaisuustyökalu, joka lisää toimijoiden osaamista vaihtoehtoisten ruokatulevaisuuksien tunnistamisessa ja joustavuudessa, jota tulevaisuuden valinnat edellyttävät. Hankkeen tuloksia viedään käytäntöön monipuolisesti hankkeen yhteistyöverkostoissa ja useita eri kanavia hyödyntäen.