Biomassan kestävyyskriteerit

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2016 ehdotuksen uudeksi uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II) ja direktiiviä koskevat kolmikantaneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 2018. Direktiivi tulee voimaan vuoden 2021 alusta lähtien.

Direktiivi sisältää sitovat EU-tason kestävyyskriteerit biomassoille, joita käytetään energian tuotantoon. Kestävyyskriteereillä halutaan varmistaa, että bioenergian lisääntyvä käyttö EU:ssa tuottaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Lisäksi kestävyyskriteereihin sisältyy biomassojen tuotantoa koskevia vaatimuksia metsissä, pelloilla ja ruohikkoalueilla. Koska nykyisin voimassa olevassa direktiivissä kestävyyskriteerit ovat koskeneet vain nestemäisiä biopolttoaineita, merkitsee REDII-direktiivi kestävyyskriteerien soveltamisalueen laajentumista myös kiinteisiin energiabiomassoihin.

Kolmikantaneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa

Energianeuvosto eli jäsenmaiden energiaministerit vahvistivat neuvoston yleisnäkemyksen ehdotuksesta joulukuussa 2017 ja parlamentin täysistunto äänesti  muutosehdotuksista tammikuussa 2018. Kevätkaudella 2018 on käyty komission, jäsenmaiden ja parlamentin välisiä kolmikantaneuvotteluita eli trilogeja.Trilogit saatiin päätökseen 13.6.2018.

Metsäbiomassojen tuotannon kestävyys voidaan todentaa maatasolla

Direktiivin mukaan metsäbiomassojen tuotannon kestävyyden tarkastelu tapahtuu maan (country) tasolla. Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään että maatasolla on olemassa tietyt kansalliset tai alueelliset lait sekä arviointi- ja edistämisjärjestelmät. Tästä käytetään nimitystä riskiperusteinen tarkastelu (risk based approach).

Riskipohjaisessa mallissa edellytetään, että maatasolla tulee olla voimassa tietyt elementit ja järjestelyt, jotka liittyvät hakkuiden laillisuuteen, metsien uudistamisvelvoitteeseen, suojeluun, hakkuiden maaperä- ja biodiversiteettivaikutusten minimointiin sekä metsien pitkän aikavälin tuottokyvyn säilyttämiseen. Menettely on kaksiportainen eli jos maatason tietoja ei ole saatavilla, kestävyys voidaan todentaa puunhankinta-alueen tasolla (artikla 26(5)).

Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään lisäksi että maa, josta metsäbiomassa on peräisin täyttää tietyt ilmastosopimuksiin ja hiilinielujen seurantaan liittyvät vaatimukset ((artikla 26(6)).

Kestävän bioenergian pitää täyttää myös kasvihuonekaasupäästösäästökriteeri

Biomassan tuotantoa koskevan kestävyyskriteerien lisäksi kestävän bioenergian  pitää täyttää myös kasvihuonekaasupäästösäästöjä koskeva kriteeri. Tällä tarkoitetaan, että bioenergian elinkaaren aikana pitää syntyä vähintään tietty kasvihuonekaasupäästöjen vähennys fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävien kiinteiden ja kaasumaisten biomassojen osalta khk-päästösäästövaatimus on 70 % fossiilisen polttoaineen vertailuarvoon verrattuna. 70 %:n vaatimusta sovelletaan vuoden 2021 alusta tai sen jälkeen käynnistyville laitoksille. Khk-päästösäästövaatimus on korkeampi vuoden 2026 alusta käynnistyville laitoksille. Khk-päästöjen päästöjen laskentasäännöt ja oletusarvot löytyvät direktiivin liitteistä V ja VI.

Kestävyyskriteerejä sovelletaan kun kiinteitä biomassoja käytetään 20 MW tai sitä suuremmissa laitoksissa. Kestävyyskriteereitä ei siis sovelleta esimerkiksi pienissä lämpölaitoksissa, maatiloilla tai kotitalouksissa poltettavaan metsähakkeeseen tai pelletteihin.

Prosessiperäisistä jätteistä ja tähteistä, kuten esimerkiksi sahanpurusta ja kuorista tuotettavan energian tarvitsee täyttää ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteeri. Tämä periaate on jo nykyisessä RED-direktiivissä.

Kestävyyskriteerien täyttyminen on ehto sille, että biomassoista tuotetun sähkön, lämmön ja liikenteen biopolttoaineiden käyttöä saa tukea. Kriteerien pitää täyttyä, jotta bioenergian saisi laskea mukaan kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön. Vain kriteerit täyttävä bioenergia on tämänhetkisen tulkinnan mukaan laskennallisesti nollapäästöistä EU:n päästökaupassa ja päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla.

Päivitetty 14.6.2018

Muualla verkossa
EU:n parlamentin tiedote ja täysistunnossa hyväksytty teksti 17.1.2018
EU:n neuvoston 18.12.2017 käsittelemä versio REDII-direktiivistä ja liitteistä
Komission alkuperäinen ehdotus uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II) 30.11.2016

Komissio: Sustainability criteria
Voimassa oleva, vuoden 2009 direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä (2009/28/EY)
ILUC-direktiivi englanniksi ja suomeksi
Komission julkinen internet-kuuleminen Sustainable bioenergy policy 2016
Komission raportti vuodelta 2014: State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU
 
 

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi