Biomassan kestävyyskriteerit

Uusiutuvan energian direktiiviä (RED II) koskevat kolmikantaneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 2018 ja direktiivi julkaistiin joulukuussa 2018. Jäsenmaiden tulee saattaa voimaan direktiivin mukaiset kansalliset säädökset viimeistään 30.6.2021 mennessä.

Direktiivi sisältää sitovat EU-tason kestävyyskriteerit biomassoille, joita käytetään energian tuotantoon. Kestävyyskriteereillä halutaan varmistaa, että bioenergian lisääntyvä käyttö EU:ssa tuottaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Lisäksi kestävyyskriteereihin sisältyy biomassojen kasvattamista koskevia vaatimuksia metsissä, pelloilla ja ruohikkoalueilla.

Nykyisin eli vuoteen 2021 asti voimassa olevassa direktiivissä kriteerit ovat koskeneet vain nestemäisiä biopolttoaineita, joten RED II-direktiivi tarkoittaa kriteerien soveltamisalueen laajentumista heinäkuusta 2021 lähtien myös sähkön ja lämmön tuotannossa käytettäviin kiinteisiin energiabiomassoihin (esim. metsähake, sahanpuru ja kuori).

Metsäbiomassojen tuotannon kestävyys voidaan todentaa maatasolla

Energian tuotannossa hyödynnettävien biomassojen kestävyyskriteerit sisältyvät RED II -direktiivin artikloihin 29-31. Direktiivin mukaan metsäbiomassojen tuotannon kestävyyden tarkastelu voidaan toteuttaa maan (country) tasolla. Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään että maatasolla on olemassa tietyt kansalliset tai alueelliset lait sekä arviointi- ja edistämisjärjestelmät. Tästä käytetään nimitystä riskiperusteinen tarkastelu (risk based approach).

Riskipohjaisessa mallissa edellytetään, että maatasolla tulee olla voimassa lainsäädäntöä ja järjestelmiä, jotka liittyvät hakkuiden laillisuuteen, metsien uudistamisvelvoitteeseen, suojeluun, hakkuiden maaperä- ja biodiversiteettivaikutusten minimointiin sekä metsien pitkän aikavälin tuottokyvyn säilyttämiseen (artikla 29(6)). Menettely on kaksiportainen eli jos maatason tietoja ei ole saatavilla, vastaavat asiat voidaan todentaa puunhankinta-alueen tasolla.

Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään lisäksi että maa, josta metsäbiomassa on peräisin täyttää hiilinielujen seurantaan ja Pariisin ilmastosopimukseen liittyvät tietyt vaatimukset (art.29(7)).

Kestävän bioenergian pitää täyttää myös kasvihuonekaasujen päästösäästökriteeri

Biomassan tuotantoa koskevan kestävyyskriteerien lisäksi kestävän bioenergian  pitää täyttää myös kasvihuonekaasujen päästösäästöjä koskeva kriteeri (art. 29(10)). Tällä tarkoitetaan, että bioenergian elinkaaren aikana pitää syntyä vähintään tietty kasvihuonekaasupäästöjen vähennys fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävien kiinteiden ja kaasumaisten biomassojen osalta kasvihuonekaasujen päästösäästövaatimus on 70 % fossiilisen polttoaineen vertailuarvoon verrattuna. 70 %:n vaatimusta sovelletaan vuoden 2021 alusta tai sen jälkeen käynnistyville laitoksille. Vuoden 2026 alusta käynnistyville laitoksille khk-päästösäästövaatimus on 80 %. Khk-päästöjen päästöjen laskentasäännöt ja oletusarvot löytyvät direktiivin liitteistä V ja VI.

Kestävyyskriteerejä sovelletaan kun kiinteitä biomassoja käytetään 20 MW tai sitä suuremmissa laitoksissa. Kestävyyskriteereitä ei siis sovelleta esimerkiksi pienissä lämpölaitoksissa, maatiloilla tai kotitalouksissa poltettavaan metsähakkeeseen,  pelletteihin tai polttopuuhun.

Prosessiperäisistä jätteistä ja tähteistä, kuten esimerkiksi sahanpurusta ja kuorista tuotettavan energian tarvitsee täyttää ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteeri. Tämä periaate sisältyy jo nykyiseen RED-direktiiviin.

Kestävyyskriteerien täyttyminen on ehto sille, että biomassoista tuotetun sähkön, lämmön ja liikenteen biopolttoaineiden käyttöä saa kansallisesti tukea. Kriteerien pitää täyttyä, jotta bioenergian saisi laskea mukaan kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön. Vain kriteerit täyttävä bioenergia on tämänhetkisen tulkinnan mukaan laskennallisesti nollapäästöistä EU:n päästökaupassa ja päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla.

Päivitetty 28.12.2018

Muualla verkossa

Neuvoston tiedote 27.6.2018 ja kompromissiteksti
Parlamentin tiedote 14.6.2018
Komission alkuperäinen ehdotus uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II) 30.11.2016

Komissio: Sustainability criteria
Voimassa oleva, vuoden 2009 uusiutuvan energian direktiivi (2009/28/EY)
ILUC-direktiivi englanniksi ja suomeksi
Komission julkinen internet-kuuleminen Sustainable bioenergy policy 2016
Komission raportti vuodelta 2014: State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU
 
 

Lisätietoja