Nautakarjatuotteiden ympäristövaikutusten elinkaariarvioinnin kehittäminen Suomessa (NEKSU)

Hakija: Luonnonvarakeskus Luke
Vastuututkija: Sanna Hietala 
Kokonaisrahoitus: 245 000 €
Hankeaika: 1.3.2024-31.3.2028

Nautakarjatuotteiden ympäristövaikutusten elinkaariarviointimenetelmien kirjo luo haasteita luotettavan ympäristövaikutustiedon tuottamiselle ja vertailtavuudelle. Lisäksi elinkaariarvioinnit rajoittuvat usein vain hiilijalanjälkeen, jossa ei huomioida maaperän hiilivarastomuutoksia. Suomessa on tarvetta tuottaa sekä avointa kansallista keskiarvotietoa maidon ja naudanlihan ympäristövaikutuksista että tarkempaa ympäristövaikutustietoa tuotantoketjuista, jotta päästöjä voitaisiin vähentää ja seurata nykyistä paremmin. Tässä hankkeessa tuotetaan suomalaisten nautakarjatuotteiden (maidon ja naudanlihan) elinkaariarviointimenetelmä. Menetelmänkehitystä varten vertaillaan useita eri elinkaariarviointimenetelmiä, joiden erot ja kehityskohteet selvitetään. Havaintojen pohjalta tuotetaan kaksi tarkkuustasoa kattava menetelmä, johon tehdään menetelmällisiä tarkennuksia ja jota validoidaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäinen tarkkuustasoista on kansallisen keskiarvotason laskenta, joka on keskeistä esimerkiksi kansainvälisten vertailujen näkökulmasta. Toinen tarkkuustasoista on toimenpideherkkä laskenta, joka on kansallisen keskiarvotason laskentaa yksityiskohtaisempaa ja tukee tuotantoketjun päästöjen vähentämistä. Kehitettävä menetelmä laajennetaan kattamaan maaperän hiilivarastomuutokset ja nautakarjatuotannon vesiniukkuusvaikutus. Menetelmä dokumentoidaan avoimesti, jotta se on tulevaisuudessa laajasti käytettävissä osana nautakarjasektorin ympäristötehokkuuden kehittämistä, avoimuuden lisäämistä ja vertailtavuuden parantamista. Menetelmän avulla voidaan yhdenmukaistaa nautakarjatuotannon kestävyyden arviointia, ja parantaa siten sekä elinkaariarvioinnin tehokkuutta että laajemmin nautasektorin kilpailukykyä. Tulevaisuudessa menetelmällä tullaan tuottamaan avointa kansallisen tason keskiarvotietoa nautakarjatuotteiden ympäristövaikutuksista, jotta tietoa voidaan käyttää kansallisessa seurannassa ja raportoinnissa sekä muun muassa ruoka-annosten ja ruokavaliotason elinkaariarvioinneissa ja siten osana laajempaa ruokasektorin ympäristötehokuuden parantamista.