FI SV EN

Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet (ERE)

Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet soveltuvat erityisen koostumuksensa takia ilmoitettuihin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin. Ne soveltuvat henkilöille, jotka voivat näitä hyödyntää erityisen fysiologisen tilansa takia, kuten esim. ruoansulatus- tai aineenvaihduntahäiriöistä kärsivät.

Kyseisiä elintarvikeryhmiä koskeva keskeinen lainsäädäntö on uudistumassa. Entinen kehysdirektiivi 2009/39/EY erityisruokavaliovalmisteita kumotaan 20.7.2016 uudella EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksella erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista (EU) N:o 609/2013 (ERE-asetus).

Kunnes uutta lainsäädäntöä aletaan soveltaa, sovelletaan edelleen komission direktiivejä ja seuraavia vastaavia kansallisia säädöksiä:

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista 1216/2007;
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista (789/1997),
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista (729/2007) ja
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista (904/1997).

Uuden ERE-asetuksen myötä KTM:n päätös laihdutusvalmisteista muuttuu 20.7.2016 niin, että päätös ei enää koske ateriankorvikkeita.

Yllä mainitut kansalliset asetukset kumotaan kun alla mainitut uudet ERE-asetuksen nojalla annettavat tai annetut delegoidut asetukset tulevat sovellettaviksi.

 

Erityisryhmä

EU-asetuksen numero

sovellettavaksi

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

(EU) N:o 127/2016

22.2.2020 (proteiinihydrolysaatit 22.2.2021)

Viljapohjaiset valmisruoat ja lastenruoat

ei vielä annettu

-

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet

(EU) N:o 128/2016

22.2.2019 (imeväisten 22.2.2020)

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

(EU) N:o 1798/2017

27.10.2022

 

ERE-asetuksen myötä, direktiivin 2009/39/EY nojalla tehdyt kansalliset ilmoitukset erityisistä elintarvikkeista poistuvat. Näitä olivat Suomessa esimerkiksi laktoosittomat maitotuotteet, korkeasta kolesterolitasosta kärsivien erityiset tuotteet yms. Tällaisten elintarvikkeiden osalta tullaan noudattamaan elintarvikkeista annettua horisontaalista lainsäädäntöä esimerkiksi merkinnöistä, ravitsemuksellisesta täydentämisestä ja väitteistä.

Euroopan komissio on antanut kansi erillistä raporttia urheiluvalmisteista ja pikkulapsille tarkoitetuista maidoista, koska ERE-asetusta laadittaessa oli erilaisia käsityksiä siitä, täytyykö näitä tuotteita säädellä. Toimenpiteitä ei vielä ainakaan ole ehdotettu.

Eviran ja Euroopan komission internetsivuilta löytyy tietoa erityisruokavaliovalmisteita koskevasta lainsäädännöstä sekä ohjeita.

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeryhmat/erityisruokavaliovalmisteet/erityisruokavaliovalmisteiden-lainsaadanto/

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food/index_en.htm

Suomen kantoja EU:n lainsäädäntövalmistelussa täydentämistä ja ravintolisiä koskevissa asioissa valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivassa Elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan jaoston asiantuntijatyöryhmässä.

Elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan jaoston asiantuntijatyöryhmät 1.9.2013 - 1.2.2016