FI SV EN

Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet (ERE)

Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet soveltuvat erityisen koostumuksensa takia ilmoitettuihin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin. Ne soveltuvat henkilöille, jotka voivat näitä hyödyntää erityisen fysiologisen tilansa takia, kuten esim. ruoansulatus- tai aineenvaihduntahäiriöistä kärsivät.

Kyseisiä elintarvikeryhmiä koskeva keskeinen lainsäädäntö on uudistumassa. Entinen kehysdirektiivi 2009/39/EY erityisruokavaliovalmisteita kumottiin 20.7.2016 uudella EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksella erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista (EU) N:o 609/2013 (ERE-asetus).

Kunnes uutta lainsäädäntöä aletaan soveltaa, sovelletaan edelleen komission direktiivejä ja seuraavia vastaavia kansallisia säädöksiä:

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista 1216/2007;
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista (789/1997),
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista (406/2000) ja
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista (904/1997).

Uuden ERE-asetuksen myötä KTM:n päätös laihdutusvalmisteista muutettiin 20.7.2016 niin, että päätös ei enää koske ateriankorvikkeita.

KTMa 406/2000 kliinisistä ravintovalmisteista sovelletaan vielä 22.2.2020 asti imeväisille tarkoitettuihin kliinisiin ravintovalmisteisiin. Pitempi siirtymäaika on myös annettu proteiinihydrolysaateista valmistetuille äidinmaidonkorvikkeille, joista tullaan 22.2.2021 lähtien vaatimaan EFSA:n tieteellinen lausunto ennen markkinoillepääsyä

Yllä mainitut kansalliset asetukset kumotaan, kun alla mainitut uudet ERE-asetuksen nojalla annettavat tai annetut delegoidut asetukset tulevat sovellettaviksi.

 

Erityisryhmä

EU-asetuksen numero

sovellettavaksi

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

(EU) N:o 2016/127

22.2.2020 (proteiinihydrolysaatit 22.2.2021)

Viljapohjaiset valmisruoat ja lastenruoat

ei vielä annettu

-

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet

(EU) N:o 2016/128

22.2.2019 (imeväisten 22.2.2020)

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

(EU) N:o 2017/1798

27.10.2022

 

ERE-asetuksen myötä, direktiivin 2009/39/EY nojalla tietyt kansalliset ilmoitukset erityisistä elintarvikkeista poistuivat. Näitä olivat Suomessa esimerkiksi laktoosittomat maitotuotteet, korkeasta kolesterolitasosta kärsivien erityiset tuotteet yms. Tällaisten elintarvikkeiden osalta noudatetaan elintarvikkeista annettua horisontaalista lainsäädäntöä esimerkiksi merkinnöistä, ravitsemuksellisesta täydentämisestä ja väitteistä.

Ilmoitus Ruokavirastoon markkinoille saattamisesta

Delegoitujen EU-asetusten mukaan toimijan on tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle (Ruokavirastoon) erityisille ryhmille tarkoitetun elintarvikkeen markkinoille saattamisesta. Ilmoitusvelvoite alkaa kunkin tuoteryhmän delegoidun säädöksen soveltamispäivästä ja koskee miltei kaikkia tuoteryhmiä seuraavasti: äidinmaidonkorvikkeet ja proteiinihydrolysaattipohjaiset vieroitusvalmisteet, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet sekä painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet. Tietoa ilmoituksen tekemisestä löytyy Ruokaviraston internetsivuilla

Ruokaviraston ja Euroopan komission internetsivuilta löytyy tietoa erityisruokavaliovalmisteita koskevasta lainsäädännöstä sekä ohjeita.

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/erityisille-ryhmille-tarkoitetut-elintarvikkeet/erityisille-ryhmille-tarkoitettujen-elintarvikkeiden-lainsaadanto/

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food/index_en.htm

Suomen kantoja EU:n lainsäädäntövalmistelussa täydentämistä ja ravintolisiä koskevissa asioissa valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivassa Elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan jaoston asiantuntijatyöryhmässä.

Elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan jaoston asiantuntijatyöryhmät 1.9.2013 - 1.2.2016