Poikkeuslupa

Metsästyslain 41 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan poiketen metsästyslain 37 § ja 38 § sekä 50 § mukaisesta rauhoituksesta, kiellosta tai rajoituksesta säädetyin edellytyksin.

Vahinkoperusteinen poikkeuslupa voidaan myöntää Suomen riistakeskuksen toimesta, jos poikkeusperuste on riittävä. Metsästyksen tulee kohdistua juuri vahinkoa aiheuttavaan yksilöön.

Kannanhoidollinen poikkeuslupa voidaan myöntää Suomen riistakeskuksen toimesta, jos lajin suotuisan suojelun taso säilyy. Suomessa myönnettävät karhun ja ilveksen poikkeusluvat ovat pääasiallisesti kannanhoidollisia lupia. Metsästyksellä vaikutetaan kannan kehitykseen eikä metsästyksen tarvitse kohdistua tiettyyn yksilöön.

Metsästyslain perusteella maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksellaan antaa tarkempia säännöksiä suurpetojen suurimmasta sallitusta saalismäärästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä sekä alueesta, jota rajoitus koskee. Asetus rajoittaa Suomen riistakeskuksen toimivaltaa, joten se ei voi poiketa näistä määristä. Suomen riistakeskuksen tulee tapauskohtaisesti harkita ennen päätöksen tekemistä vielä erikseen, onko muuta tyydyttävää ratkaisua ja haittaako metsästys suotuisan suojelutason säilyttämistä.

Poikkeuslupa tulee hakea myös siinä tilanteessa, kun halutaan poiketa kielletyistä pyyntivälineistä tai –menetelmistä, moottorikäyttöisten kulkuneuvojen rajoituksista , metsästysaseen kuljettamisesta, koiran kiinnipitovelvollisuudesta ja 34 §:n nojalla annetuista säädöksistä.

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: Poikkeuslupalomakkeet

Suurpedot.fi: Suurpetojen poikkeusluvat

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: