EU-metsäjaosto (EU14)

Metsäjaoston toiminta noudattelee yleistä jaostojen tehtäväkuvausta. Metsäjaoston tavoite on koordinoida ja omalta osaltaan valmistella EU:n metsiin, metsätalouteen ja metsäalaan liittyviä kysymyksiä ja siten vahvistaa EU:n metsäasioiden yhtenäistä ja johdonmukaista käsittelyä. Metsäasioiden käsittelyn hajanaisuus EU:ssa vaatii paljon myös kansalliselta valmistelulta, jonka on oltava tavallistakin koordinoidumpaa. Metsäjaosto kokoontuu yleensä ennen komission pysyvän metsäkomitean kokouksia. Myös kirjallista menettelyä hyödynnetään tarvittaessa.

Viime vuosina jaostoa ovat työllistäneet etenkin uusi EU:n metsästrategia (2013) ja sen toimeenpano-ohjelma (2015). Suomi ajoi aktiivisesti EU:n metsästrategian uudistamista; sen avulla tavoitellaan parempaa koordinaatiota EU:n metsiin liittyvissä aloitteissa. Toinen merkittävä aihe on ollut metsätalouden ja puuraaka-aineen kestävyyteen liittyneet EU-prosessit.

Metsäjaoston kokoonpano on yleisen jaostokokoonpanon kaltainen. Jaoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päällikkö ja varapuheenjohtajana metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö. Kokoonpanoon kuuluu eri ministeriöiden virkamiesten lisäksi valtioneuvoston EU-sihteeristön ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustaja. Jaoston laajaan kokoonpanoon kuuluu lisäksi etujärjestöjen ja muiden intressitahojen edustajia. Metsäjaosto on perinteisesti kokoontunut laajassa kokoonpanossa.

Metsäjaostossa yhteiset linjaukset on yleensä löydetty laajallakin kokoonpanolla, mutta päätösvalta kuuluu suppeammalle virkamieskokoonpanolle. Suomen kantaan liittyvistä mahdollisista erimielisyyksistä pyritään ensin sopimaan asianomaisten ministeriöiden kesken. Jos yhteisymmärrystä ei metsäjaostossa saavuteta, asia ratkotaan EU-asioiden komiteassa tai EU-ministerivaliokunnassa.

Muualla palvelussamme
EU ja Kansainväliset asiat
EU-asioiden kansallinen valmistelu: Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU-jaosto 18)

Lisätietoja

Teemu Seppä, kansainvälisten asiain neuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162158