EU-metsäjaosto (EU14)

Metsäjaoston toiminta noudattelee yleistä jaostojen tehtäväkuvausta. Metsäjaoston tavoite on koordinoida ja omalta osaltaan valmistella EU:n metsiin, metsätalouteen ja metsäalaan liittyviä kysymyksiä ja siten vahvistaa EU:n metsäasioiden yhtenäistä ja johdonmukaista käsittelyä. Metsäasioiden käsittelyn hajanaisuus EU:ssa vaatii paljon myös kansalliselta valmistelulta, jonka on oltava tavallistakin koordinoidumpaa. Metsäjaosto kokoontuu yleensä ennen komission pysyvän metsäkomitean kokouksia. Myös kirjallista menettelyä hyödynnetään tarvittaessa.

Viime vuosina jaostoa ovat työllistäneet etenkin EU:n metsästrategia ja sen toimeenpano. EU:n metsästrategian avulla tavoitellaan parempaa koordinaatiota EU:n metsiin liittyvissä aloitteissa ja siten johdonmukaisempaa säätelyä ja politiikkaa. Nyt ajankohtaista on strategian uudistaminen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Toinen merkittävä aihekokonaisuus on ollut metsätalouden ja puuraaka-aineen kestävyyteen liittyneet EU-prosessit.

Metsäjaoston kokoonpano on yleisen jaostokokoonpanon kaltainen. Jaoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päällikkö ja varapuheenjohtajana metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö. Kokoonpanoon kuuluu eri ministeriöiden virkamiesten lisäksi valtioneuvoston EU-sihteeristön ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustaja. Jaoston laajaan kokoonpanoon kuuluu lisäksi etujärjestöjen ja muiden intressitahojen edustajia. Metsäjaosto on perinteisesti kokoontunut laajassa kokoonpanossa.

Metsäjaostossa yhteiset linjaukset on yleensä löydetty laajallakin kokoonpanolla, mutta päätösvalta kuuluu suppeammalle virkamieskokoonpanolle. Suomen kantaan liittyvistä mahdollisista erimielisyyksistä pyritään ensin sopimaan asianomaisten ministeriöiden kesken. Jos yhteisymmärrystä ei metsäjaostossa saavuteta, asia ratkotaan EU-asioiden komiteassa tai EU-ministerivaliokunnassa.

Muualla palvelussamme

EU ja Kansainväliset asiat
EU-asioiden kansallinen valmistelu: Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU-jaosto 18)

Lisätietoja

Juha Roppola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162169