EU-skogssektionen (EU14)

Skogssektionens verksamhet följer sektionernas allmänna uppgiftsbeskrivning. Skogssektionens mål är att samordna och bereda EU-frågor som gäller skogar, skogsbruk och skogssektor och på så sätt stärka en enhetlig och konsekvent behandling av EU:s skogsfrågor. Den splittrade behandlingen av skogsfrågor i EU kräver också mycket av den nationella beredningen som måste vara mer samordnad än vanligt. Skogssektionen sammanträder i allmänhet före möten i kommissionens ständiga skogskommitté. Skriftliga förfaranden tillämpas också vid behov.

Under de senaste åren har sektionen varit väldigt sysselsatt särskilt med EU:s skogsstrategi och införandet av den. EU:s skogsstrategi siktar till en bättre samordning av EU:s skogsinitiativ och därigenom en mer konsekvent reglering och politik. Nu är det aktuellt att se över strategin efter 2020. Ett annat viktigt temaområde har varit EU-processerna kring skogsbrukets och virkesråvarans hållbarhet.

Skogssektionens sammansättning liknar den allmänna sektionssammansättningen. Ordförande för sektionen är chefen för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning och vice ordförande chefen för skogs- och bioenergienheten. I sammansättningen ingår utöver representanter för olika ministerier också en representant för statsrådets EU-sekretariat och Ålands landskapsregering. I sektionens utvidgade sammansättning ingår också representanter för intresseorganisationer och andra intressegrupper. Skogssektionen sammanträder i regel i utvidgad sammansättning.

Skogssektionen har i allmänhet kommit fram till gemensamma riktlinjer även i den utvidgade sammansättningen, men beslutanderätten hör till den snävare tjänstemannasammansättningen. Eventuella meningsskiljaktigheter om Finlands ståndpunkter ska först diskuteras mellan de behöriga ministerierna. Om sektionen inte når enighet, behandlas frågan i kommittén för EU-ärenden eller vid EU-ministerutskottet.

På vår webbplats

EU och internationella frågor
EU-asioiden kansallinen valmistelu: Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU-jaosto 18) (på finska)

Juha Roppola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162169