EU-skogssektionen (EU14)

Skogssektionens verksamhet följer sektionernas allmänna uppgiftsbeskrivning. Skogssektionens mål är att samordna och bereda EU-frågor som gäller skogar, skogsbruk och skogssektor och på så sätt stärka en enhetlig och konsekvent behandling av EU:s skogsfrågor. Den splittrade behandlingen av skogsfrågor i EU kräver också mycket av den nationella beredningen som måste vara mer samordnad än vanligt.  Skriftliga förfaranden tillämpas också vid behov.

Skogssektionens sammansättning liknar den allmänna sektionssammansättningen. Ordförande för sektionen är chefen för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning och vice ordförande chefen för skogs- och bioenergienheten. I sammansättningen ingår utöver representanter för olika ministerier också en representant för statsrådets EU-sekretariat och Ålands landskapsregering. I sektionens utvidgade sammansättning ingår också representanter för intresseorganisationer och andra intressegrupper. Skogssektionen sammanträder i regel i utvidgad sammansättning.

Skogssektionen har i allmänhet kommit fram till gemensamma riktlinjer även i den utvidgade sammansättningen, men beslutanderätten hör till den snävare tjänstemannasammansättningen. Eventuella meningsskiljaktigheter om Finlands ståndpunkter ska först diskuteras mellan de behöriga ministerierna. Om sektionen inte når enighet, behandlas frågan i kommittén för EU-ärenden eller vid EU-ministerutskottet.

På vår webbplats

EU och internationella frågor
EU-asioiden kansallinen valmistelu: Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU-jaosto 18) (på finska)

Juha Roppola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162169   E-postadress: