Projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet börjar i mars 2021

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in under den första ansökningsomgången för forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet. Den beviljade finansieringen för 15 forsknings- och innovationsprojekt uppgår sammanlagt till ungefär 16 miljoner euro. Finansieringen är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärder i enlighet med regeringsprogrammet. Den är en betydande offentlig satsning för att uppnå klimatmålen inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen.  

Projekten ska ge forskningsbaserade lösningar som minskar koldioxidutsläppen från markanvändningen och bevarar och stärker kolsänkorna och kollagren. Projekten ska också bidra till en hållbar användning av förnybara naturresurser och stärka den övergripande hållbarheten inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen. 

Projekten genomförs av tvärvetenskapliga konsortier som består av flera organisationer. I projekten bedrivs intensivt samarbete, gemensam utveckling och pilotförsök mellan olika forskningsorganisationer, praktiska aktörer och företag. På så sätt kan nya innovativa lösningar så snabbt som möjligt också omvandlas till konkreta åtgärder. 

Antalet ansökningar som kom in under ansökningsomgången i slutet av 2020 uppgick till 50, den ansökta summan var sammanlagt 51 miljoner euro. Ansökningarna behandlades i januari i en bred expertpanel på 10 personer. De viktigaste urvalskriterierna var projektens vetenskapliga kvalitet och förmåga att producera effektiva lösningar för att uppnå målet om klimatneutralitet. I alla projekt arbetar i enlighet med det ursprungliga målet även forskare som befinner sig i början av forskarkarriären. 

Inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet öppnas i slutet av året en kompletterande ansökningsomgång. Då delas det ut cirka 5 miljoner euro i finansiering.

Projekt som ska finansieras

Dairy and beef industries in Finland: Progressing pathways to carbon-neutrality by 2035, NC-GRASS

 • projektets samordnare: Narasinha Shurpali, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Lantmäteriverket, Meteorologiska institutet

Disruptiiviset ruoantuotantoteknologiat osana Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, Food without Fields

 • projektets samordnare: Emilia Nordlund, Teknologiska forskningscentralen VTT
 • övriga parter i konsortiet: Naturresursinstitutet, eniferBIO

Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot, HILMARI

 • projektets samordnare: Jussi Uusivuori, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Finlands miljöcentral, Lapplands universitet, Finlands skogscentral

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä, SysteemiHiili

 • projektets samordnare:  Mika Marttunen, Finlands miljöcentral
 • övriga parter i konsortiet: yrkeshögskolan Savonia, Östra Finlands universitet, Naturresursinstitutet

Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen, TURNEE

 • projektets samordnare: Annalea Lohila, Helsingfors universitet
 • övriga parter i konsortiet: Meteorologiska institutet, Uleåborgs universitet, Seinäjoki yrkeshögskola

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana, HiiletIn

 • projektets samordnare: Helena Soinne, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Tavastlands yrkeshögskola, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, ProAgria, Soilfood Oy, Finlands miljöcentral

Tulevaisuuden monitavoitteiset metsät ja niihin kohdistuvat riskit muuttuvassa ilmastossa, FOSTER

 • projektets samordnare: Juha Honkaniemi, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet

Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla, Vesihiisi

 • projektets samordnare: Kristiina Regina, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Uleåborgs universitet, Lantmäteriverket, Täckdikningsföreningen

Tuuli, metsät ja suot - maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, LandUseZero

 • projektets samordnare: Anne Tolvanen, Naturresursinstitutet
 • övriga parter i konsortiet: Östra Finlands universitet, Teknologiska forskningscentral VTT, Geologiska forskningscentralen

Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa, TUIMA


•projektets samordnare: Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT
•övriga parter i konsortiet: Naturresursinstitutet, Åbo universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet

Orgaaniset sivuvirrat kestäviksi tuotteiksi digitalisaation keinoin (BioDigi)

 • Ansvarig projektledare: Satu Ojala / Uleåborgs universitet

 • övriga parter i konsortiet: Uleåborgs universitet, Naturresursinstitutet, Vasa universitet

Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia (KUNTANIELU)

 • Ansvarig projektledare: Mikael Hildén / Finlands miljöcentral

 • övriga parter i konsortiet: Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Åbo stad, Esbo stad, Lahtis stad, Joensuu stad

Hiilitase ja siihen vaikuttavat tekijät tuhkalannoitetuissa suometsissä (SuoHiTu)

 • Ansvarig projektledare: Raija Laiho / Naturresursinstitutet

 • övriga parter i konsortiet: Naturresursinstitutet, Östra Finlands universitet, Finlands skogscentral

Rahkasammalesta ilmastoviisas kasvualusta – mahdollisuudet kokonaiskestävään korjuuseen (RahKoo)

 • Ansvarig projektledare: Anna Laine-Petäjäkangas / Geologiska forskningscentralen

 • övriga parter i konsortiet: Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet

Sopeutuva hillintä: yhteistoimin metsien hiilensidontaan (HIILIPOLKU)

 • Ansvarig projektledare: Liisa Ukonmaanaho / Naturresursinstitutet

 • övriga parter i konsortiet: Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet

Programmet har tagits fram i samarbete med forskare och intressegrupper

Målet med programmet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) är att producera information som föregriper förändringar i omvärlden om hur jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen kan göras klimatsäkrare både på kort och på lång sikt. Ett ytterligare mål är att stärka hållbar användning av förnybara naturresurser samt den övergripande hållbarheten. Programmet har tagits fram i samarbete med forskare och intressegrupper.

Ny information om påverkanskedjorna

Det nya programmet stärker avsevärt forskningen kring jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen och ger forskare inom olika vetenskapsområden utmärkta möjligheter att fördjupa och bredda kunnandet. Också de tidigare forskningsresultaten och den nuvarande och framtida internationella och nationella forskningen ska i högre grad integreras med beslutsfattandet. Utöver naturvetenskaplig forskning behöver vi till exempel forskning om attityder och beteende för att vi verkligen ska få till stånd en förändring i handlingssätten. Jord- och skogsbruket blir inte klimatsmart utan klimatsmarta jordbrukare och skogsägare.

Teman

FoI-programmet består av fyra tematiska helheter. Programmets teman är genomgående: från stora systemiska förändringar (förändring i luften) via inriktade regionala och lokala förändringar och lösningar (nudging inom markanvändningen) till produktion av innovativa lösningar för processer som berör marken (visdom i marken). Dessutom behövs genomgående prognostisering och forskning i nya politik- och styrmedel.

Kompletterande ansökningsomgång öppnas på hösten

Beställ nyhetsbrevet (på finska) och få aktuella informationen

https://uutiskirje.mmm.fi/

Första ansökningstiden var i december 2020

Fånga kolet -utlysning

Material från webinar (på finska)

Ofta frågade frågor (på finska)

Se också

Ansökningsportal (på finska)

Forskning och utveckling på jord- och skogsbruksministeriet

Pressmeddelanden 11.2.2022: Sammanlagt fem miljoner euro till nya forsknings- och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet

Pressmeddelanden 23.2.2021: Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Pressmeddelanden 9.11.2020: Forsknings- och innovationsprogrammet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) bidrar till klimatsäkra markanvändningslösningar - finansiering utlyses

MMM-tiedote 6.10.2020: Ett nytt forsknings- och innovationsprogram skapar lösningar för klimatsmart markanvändning

Mer information

Mikko Pohjola, ohjelmapäällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Förvaltinings- och utveclkingssektorn, forsknings- och rättsenhet Telefon:0295162233   E-postadress: