Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för landsomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen. Anslag för främjande av vilthushållningen kan beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift.

Användningsändamål är till exempel utvecklingsprojekt i enlighet med viltvårdskoncernens strategi, såsom att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhet, förvalta storviltsbestånd och förbättra viltets livsmiljö.

Fokusområdena i den ansökningsomgång som inleds den 12 februari 2024 är följande:

1. projekt som stöder sammanslagning av jaktvårdsföreningar

2. projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet

Läs mer om de ovannämnda pågående utlysningarna av specialunderstöd i utlysningsannonsen: Utlysning och anvisningar

Ansökningstid:  12.2.2024 - 31.12.2024. Ansökan är fortlöpande.

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter:

Ansökan ska skickas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: 

Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: kirjaamo.mmm@gov.fi).

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Obs! Statsbidragsmyndigheterna omfattas av en ny skyldighet att lämna uppgifter. I praktiken betyder skyldigheten att alla statsbidragsmyndigheter från och med den 1 oktober 2023 ska lämna in minimiuppgifter om sina statsunderstödsutlysningar samt ansökan om statsunderstöd och statsunderstödsbeslut med anledning av dem till Statskontorets system. Mer information om skyldigheten att lämna minimiuppgifter finns på Statskontorets webbplats. Bestämmelser om de uppgifter om ansökan och beslut om statsunderstöd som ska lämnas till informationsresursen finns i 2 § i statsrådets förordning (1394/2022).

Efter ett positivt understödsbeslut

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. De blanketter som behövs för redovisningen finns under länkarna nedan:

På vår webbplats:

Ytterligare information

Henna Väyrynen, sakkunnig 
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
tfn 029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi

Ida Anomaa, sakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske 
tfn 029 516 2364, ida.anomaa@gov.fi

Tidigare utlysningar:

Utlysning av specialunderstöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet och främjar vilthushållningen (27.1.2023 – 31.12.2023)