Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för landsomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen. Anslag för främjande av vilthushållningen kan beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Användningsändamål är till exempel utvecklingsprojekt i enlighet med viltvårdskoncernens strategi, såsom att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhet, förvalta storviltsbestånd och förbättra viltets livsmiljö.

Fokusområdena i den ansökningsomgång som inleds den 27 januari 2023 är följande:

1. projekt som stöder sammanslagning av jaktvårdsföreningar

2. projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet

Läs mer om de ovannämnda pågående utlysningarna av specialunderstöd i utlysningsannonsen. Ansökan om specialunderstöd som inleds den 27 januari 2023.

Ansökningstid:  Från och med den 27 januari 2023 tills vidare

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter:

Ansökan ska skickas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: 

Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: kirjaamo.mmm@gov.fi).

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Efter ett positivt understödsbeslut

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. De blanketter som behövs för redovisningen finns under länkarna nedan:

På vår webbplats:

Ytterligare information

Henna Väyrynen, sakkunnig (ansökningsomgång som inleddes 27.1.2023)
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
tfn 029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi