Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för landsomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen. Anslag för främjande av vilthushållningen kan beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Användningsändamål är till exempel utvecklingsprojekt i enlighet med viltvårdskoncernens strategi, såsom att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhet, förvalta storviltsbestånd och förbättra viltets livsmiljö.

Jord- och skogsbruksministeriet utlyste den 8 december 2021 understöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet samt för landsomfattande och lokala projekt och främjar vilthushållningen.
 

Särskilda fokusområden i ansökningsomgången som inleds den 8 december 2021 


1. projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar 
2. projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet
3. jaktvårdsföreningarnas gemensamma arbete för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur 
4. jaktvårdsföreningarnas och andra aktörers projekt som främjar skolsamarbete
5. projekt som främjar en säker och hållbar jakt
6. andra projekt som ligger i linje med den offentliga viltvårdskoncernens strategi 

Ansökningar om understöd för dessa projekt som bidrar till och utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet (1-5) önskas i synnerhet av jaktvårdsföreningarna.

Ansökan om specialunderstöd som inleds den 8 december.

Obs. Stödutlysningen och ansökningsanvisningen preciserades den 13 december 2021. 
Till såväl stödutlysningen som ansökningsanvisningen har lagts till en komplettering om att beslut om understöd för sammanslagning och yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningar kan fattas redan inom ansökningstiden.

 

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter:

Ansökan ska skickas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: 

Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: k[email protected]).

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Ansökningarna ska ha kommit in till jord- och skogsbruksministeriet den sista ansökningsdagen kl. 16.15. 

Efter ett positivt understödsbeslut

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. De blanketter som behövs för redovisningen finns under länkarna nedan:

På vår webbplats:

Ytterligare information
Henna Väyrynen, sakkunnig
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
tfn 029 516 2014, [email protected]