Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för riksomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen och naturresurs- och bioekonomi.

Ansökningstiden för 2019 års anslag börjar den 1 augusti 2019. Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar inom tidsgränserna som utsatts på ansökningsannonserna.

I denna ansökningsomgång beviljas understöd för

 1. Projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar (ur anslaget för främjande av vilthushållningen).
 2. Andra projekt enligt den offentliga viltkoncernens strategi (ur anslaget för främjande av vilthushållningen).
 3. Projekt som anknyter till restaurering och vård av värdefulla fågelvatten (ur anslaget för främjande av naturresurs- och bioekonomi). Vid val av projekt prioriteras sådana projekt för att förbättra livsmiljöernas tillstånd som genomförs i samarbete med miljöministeriet.

1. Understöd för sammanslagning av jaktvårdsföreningar

Understöd beviljas i första hand jaktvårdsföreningar som frivilligt gått samman. Det gäller:

1.1 Understöd för etablering av en ny sammanslagen jaktvårdsförenings verksamhet, eller

1.2 Understöd för stärkande av ledningen av en ny sammanslagen jaktvårdsförenings verksamhet med hjälp av nya verksamhetsmodeller

Ansökningstiden för understöd till jaktvårdsföreningar som frivilligt gått samman är fortlöpande. Nya sammanslagna jaktvårdsföreningar som inlett sin verksamhet 2019 och jaktvårdsföreningar som beslutat om sammanslagning 2019 får ansöka om understöd.

Understöd enligt punkt 1.1 kan beviljas för kostnaderna för anställning av en arbetsinsats som motsvarar högst tre (3) månadsverken.

Understöd enligt punkt 1.2 kan beviljas för kostnaderna för anställning av en verksamhetsledare på deltid eller heltid och för kostnaderna för införande av nya verksamhetsmodeller.

Jaktvårdsföreningar som beslutar om sammanslagning 2019 kan beviljas understöd för den nya sammanslagna jaktvårdsföreningens räkning från och med den 1 januari 2020, om den nya föreningen inleder sin verksamhet 2020. Understöd får också sökas för ett flerårigt projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock inte förbinda sig att betala ut understöd för mer än två år åt gången (som också är användningstiden för anslaget).

Ansökningstid: från och med den 1 augusti 2019 tills vidare

 

2. Övriga understöd för främjande av vilthushållningen

Anslag för främjande av vilthushållningen kan beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Understöd beviljas för projekt som verkställer den offentliga viltkoncernens strategi.

Effektmålen enligt den offentliga viltkoncernens strategi 2012–2022 är följande:

 • Vilthushållningen skapar välfärd
 • Viltbestånden bevaras livskraftiga
 • Jakten och viltvården är etisk och ansvarsfull
 • Konflikter och skador som orsakas av vilt är under kontroll

Understöd för främjande av vilthushållningen beviljas i första hand för:

 • Genomförande av åtgärder enligt förvaltningsplaner, program och strategier för viltarter
 • Rådgivning som gäller miljötillstånd för det riksomfattande nätverket av skjutbanor där jaktvårdsföreningar och jägare håller skjutövningar
 • Jaktvårdsföreningarnas nationellt och lokalt sett betydande utvecklingsprojekt
 • Utveckling av de populationsmodeller som täcker hela flyttvägen för jaktbara vattenfågelstammar på tillbakagång och av de internationella förvaltningsplanerna för fågelstammarna
 • Utveckling av metoderna för uppföljning av vattenfågelstammar på tillbakagång, särskilt i norra Finland i områden med glest placerade räkningspunkter
 • Projekt som stöder etisk jakt

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, kvalitet och lönsamhet, andelen frivilligarbete i genomförandet av projektet samt verksamhetens målgrupp. Projektunderstöd beviljas allmännyttiga sammanslutningar med rättshandlingsförmåga samt forskningsinstitut.

Ansökningstid: den 1 augusti - den 30 september 2019

 

3. Ur anslaget för främjande av naturresurs- och bioekonomi beviljas understöd för anknyter till restaurering och vård av värdefulla fågelvatten och som genomförs inom ramen för projektet för att förbättra livsmiljöernas tillstånd

De särskilda insatsområdena för ansökningsomgången 2019 är följande:

 • Anläggning och restaurering av våtmarker i närheten av värdefulla fågelvatten med hjälp av verksamhetsmodeller som motiverar lokala invånare, till exempel markägare och jägare, primärt i syfte att ersätta rastplatser som skyddats från jakt
 • Förstudie om införande av jaktbegränsningar på rastplatser för värdefulla vattenfåglar genom avtal med områdets ägare/jakträttsinnehavaren
 • Genomförande och uppföljning av effektiv jakt på små rovdjur och i synnerhet främmande arter i närheten av värdefulla fågelvatten

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas avståndet till värdefulla fågelvatten, åtgärdernas omfattning, andelen frivilligarbete i genomförandet av projektet, utnyttjandet av nya verksamhetsmodeller som motiverar lokala invånare, privata aktörers finansieringsandelar samt åtgärdernas kontinuitet, kvalitet och lönsamhet. Projektunderstöd beviljas allmännyttiga sammanslutningar med rättshandlingsförmåga samt privata aktörer.

Ansökningstid: den 1 augusti - den 15 september 2019

 

Övriga villkor för beviljande av understöd är att

 • ändamålet är samhälleligt godtagbart
 • statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av understödet
 • understödet är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art eller omfattning eller med hänseende till andra stöd
 • understödet inte snedvrider konkurrensen

Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering, utan fattar beslut om stödet årligen.

Ansökan om understöd för riksomfattande eller lokala projekt som främjar vilthushållningen:

 Ansökan om understöd för projekt som anknyter till restaurering och vård av värdefulla fågelvatten

 

Ansökan ska skickas eller lämnas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor:

Postadress: Jord- och skogsbruksminiteriet, PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: [email protected]

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Ansökan ska ha kommit in till jord- och skogsbruksministeriet den sista ansökningsdagen före klockan 16.15.

 

Efter ett positivt understödsbeslut

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. De blanketter som behövs för redovisningen finns under länkarna nedan:

 

På vår webbplats:

 

Mer information

Heidi Krüger, sakkunnig
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelning, enheten för vilt och fiske
029 516 2072, namn.efternam(at)mmm.fi