Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för landsomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen.

1. Ansökningsomgång för SOTKA-projekt 2022

I denna ansökningsomgång beviljas understöd för projekt som anknyter till jord-och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt.

SOTKA-projektet som jord- och skogsbruksministeriet inledde vid ingången av 2020 syftar speciellt till att förbättra tillståndet hos hotade andfåglar. Medel ur anslaget för främjande av vilthushållningen kan också anvisas till projekt som stöder eller utvecklar verksamhetsmodeller för SOTKA-projektet (mmm.fi/sv/sotka-projektet). Exempel på projekt som kan få stöd är riksomfattande förbättring av livsmiljöerna för andfåglar samt forskning om andfåglar som minskat i population och deras livsmiljöer i syfte att främja en hållbar användning av naturresurser och producera information om åtgärder med koppling till naturresurshushållningen som bidrar till andfåglarnas framgång. 

Nya särskilda prioriteringar vid urvalet av projekt 2022 är följande: 

  • utveckling av en verksamhetsmodell som utnyttjar nya finansieringsmetoder för att genomföra jakt på främmande rovdjur
  • utveckling av en verksamhetsmodell som utnyttjar nya finansieringsmetoder för att restaurera myrar med tanke på att främja viltarter, i synnerhet dalripa och sädgås.

Lyckat genomförande av projektet förutsätter förtrogenhet med medelinsamlingsverksamhet och god kännedom om viltsektorn. Samarbete med intressentgrupper och andra aktörer inom branschen är en väsentlig del av verksamheten. I ansökan om projektunderstöd ska ingå en beskrivning av konkreta åtgärder och mål både för skapandet av verksamhetsmodeller och för genomförandet av verksamheten.

I beslutet om beviljande av understöd beaktas verksamhetens verkningsfullhet, omfattning, kvalitet och lönsamhet. Anslaget används inte för att stödja enstaka projekt för våtmarker eller jakt på småvilt.

Projektunderstöd kan beviljas jaktvårdsföreningar, allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga, offentligrättsliga institut, universitet och forskningsinstitut. 

Ansökningstid: den 17 februari - den 15 mars 2022

Övriga villkor för beviljande av understöd är att

  • ändamålet är samhälleligt godtagbart
  • statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av understödet
  • understödet är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art eller omfattning eller med hänseende till andra stöd
  • understödet inte snedvrider konkurrensen

Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering, utan fattar beslut om stödet årligen.
 

2. Stöd för sammanslagning av jaktvårdsföreningar och yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningars verksamhet  

Jord- och skogsbruksministeriet utlyste den 8 december 2021 understöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet samt för landsomfattande och lokala projekt och främjar vilthushållningen. Ansökningstiden för 1) projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar och 2) projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningars verksamhet pågår till den 31 december 2022. Ansökningstiden för fokusområdena 3–6 i utlysningen har gått ut.
 
Läs mer om de ovannämnda pågående utlysningarna av specialunderstöd i utlysningsannonsen (punkterna 1–2):
Ansökan om specialunderstöd som inleds den 8 december.

Obs. Stödutlysningen och ansökningsanvisningen preciserades den 13 december 2021. Till såväl stödutlysningen som ansökningsanvisningen har lagts till en komplettering om att beslut om understöd för sammanslagning och yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningar kan fattas redan inom ansökningstiden.
 

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter:

Ansökan ska skickas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: 

Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: kirjaamo.mmm@gov.fi).

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Ansökningarna ska ha kommit in till jord- och skogsbruksministeriet den sista ansökningsdagen kl. 16.15. 

Efter ett positivt understödsbeslut

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. De blanketter som behövs för redovisningen finns under länkarna nedan:

På vår webbplats:

Ytterligare information

Heidi Krüger, projektledare
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
tfn 0295 162 072, heidi.kruger@gov.fi
 

Henna Väyrynen, sakkunnig (ansökningsomgång som inleddes 8.12.2021)
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
tfn 029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi