Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för landsomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen. Anslag för främjande av vilthushållningen kan beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Användningsändamål är till exempel utvecklingsprojekt i enlighet med viltvårdskoncernens strategi, såsom att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhet, förvalta storviltsbestånd och förbättra viltets livsmiljö.

Fokusområdena i den ansökningsomgång som inleds den 27 januari 2023 är följande:

1. projekt som stöder sammanslagning av jaktvårdsföreningar

2. projekt som bidrar till yrkesmässig ledning av jaktvårdsföreningarnas verksamhet

Läs mer om de ovannämnda pågående utlysningarna av specialunderstöd i utlysningsannonsen. Ansökan om specialunderstöd som inleds den 27 januari 2023.

Obs. Stödutlysningen (publicerad den 27 januari) kompletterades den 24. Mai 2023 med att precisera tabellen över projekt som stöder professionell verksamhetsstyrning av jaktvårdsföreningarna. På sidan 4 under punkten ”förutsättningar” har det felaktiga beloppet korrigerats från 11 700 euro till 8 775 euro. I punkten i fråga är det understödsbelopp som motsvarar högst tre årsverken 8 775 euro och inte 11 700 euro.

Ansökningstid:  Från och med den 27 januari 2023 tills vidare

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter:

Ansökan ska skickas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: 

Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: kirjaamo.mmm@gov.fi).

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Efter ett positivt understödsbeslut

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. De blanketter som behövs för redovisningen finns under länkarna nedan:

På vår webbplats:

Ytterligare information

Henna Väyrynen, sakkunnig (ansökningsomgång som inleddes 27.1.2023)
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
tfn 029 516 2014, henna.vayrynen@gov.fi