Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för riksomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen och naturresurs- och bioekonomi.

I denna ansökningsomgång beviljas understöd för

 • projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar
 • andra projekt enligt den offentliga viltkoncernens strategi
 • projekt som anknyter till jord-och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt speciellt gällande nya finansieringsmodeller

1. Understöd för sammanslagning av jaktvårdsföreningar:

Understöd beviljas i första hand jaktvårdsföreningar som frivilligt gått samman. Det gäller: 

1.1 Understöd för etablering av en ny sammanslagen jaktvårdsförenings verksamhet, eller 

1.2 Understöd för stärkande av ledningen av en ny sammanslagen jaktvårdsförenings verksamhet med hjälp av nya verksamhetsmodeller

Ansökningstiden för understöd till jaktvårdsföreningar som frivilligt gått samman är fortlöpande. Nya sammanslagna jaktvårdsföreningar som inlett sin verksamhet 2020 och jaktvårdsföreningar som beslutat om sammanslagning 2020 får ansöka om understöd. 

Understöd enligt punkt 1.1 kan beviljas för kostnaderna för anställning av en arbetsinsats som motsvarar högst tre (3) månadsverken. 

Understöd enligt punkt 1.2 kan beviljas för kostnaderna för anställning av en verksamhetsledare på deltid eller heltid och för kostnaderna för införande av nya verksamhetsmodeller.

Jaktvårdsföreningar som beslutar om sammanslagning 2020 kan beviljas understöd för den nya sammanslagna jaktvårdsföreningens räkning från och med den 1 januari 2021, om den nya föreningen inleder sin verksamhet 2021. Understöd får också sökas för ett flerårigt projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock inte förbinda sig att betala ut understöd för mer än två år åt gången (som också är användningstiden för anslaget).

Ansökningstid: från och med den 24 juli tills vidare

2. Övriga understöd för främjande av vilthushållningen:

Anslag för främjande av vilthushållningen kan beviljas för de ändamål som anges i 3 § 2 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Understöd beviljas för projekt som verkställer den offentliga viltkoncernens strategi. Effektmålen enligt den offentliga viltkoncernens strategi 2012–2022 är följande:

 • Vilthushållningen skapar välfärd
 • Viltbestånden bevaras livskraftiga
 • Jakten och viltvården är etisk och ansvarsfull
 • Konflikter och skador som orsakas av vilt är under kontroll

Understöd för främjande av vilthushållningen beviljas i första hand för:

 • Genomförande av åtgärder enligt förvaltningsplaner, program och strategier för viltarter
 • Jaktvårdsföreningarnas nationellt och lokalt sett betydande utvecklingsprojekt
 • Utveckling av metoderna för uppföljning av vattenfågelstammar på tillbakagång, särskilt i norra Finland i områden med glest placerade räkningspunkter
 • Projekt som stöder etisk jakt 

Vid bedömningen av beviljande av understöd beaktas verksamhetens effekter, omfattning, kvalitet och lönsamhet, andelen frivilligarbete i genomförandet av projektet samt verksamhetens målgrupp. Projektunderstöd beviljas allmännyttiga sammanslutningar med rättshandlingsförmåga samt forskningsinstitut.

Ansökningstid: den 24 juli - den 18 september 2020

3) Understöd för projekt som anknyter till jord-och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt 

SOTKA-projektet som jord- och skogsbruksministeriet inledde vid ingången av 2020 syftar speciellt till att förbättra tillståndet hos hotade andfåglar. Medel ur anslaget för främjande av vilthushållningen kan också anvisas till projekt som stöder eller utvecklar verksamhetsmodeller för SOTKA-projektet. 

Vi söker nu en genomförare för den delen av SOTKA-projektet som gäller nya finansieringsmodeller. I SOTKA-projektet vill man ta fram och genomföra nya finansieringsmodeller för att restaurera viltets livsmiljöer. Målet är att skapa verksamhetsmodeller med hjälp av vilka man kan samla medel eller andra resurser från olika aktörer (t.ex. privatpersoner, företag, föreningar, andra sammanslutningar, markägare) och rikta dem vidare till åtgärder och projekt som förbättrar viltets livsmiljöer.

Lyckat genomförande av projektet förutsätter förtrogenhet med medelinsamlingsverksamhet och god kännedom om viltsektorn. Samarbete med intressentgrupper och andra aktörer inom branschen är en väsentlig del av verksamheten. I ansökan om projektunderstöd ska ingå en beskrivning av konkreta åtgärder och mål både för skapandet av verksamhetsmodeller och för genomförandet av verksamheten.

I beslutet om beviljande av understöd beaktas verksamhetens verkningsfullhet, omfattning, kvalitet och lönsamhet. Projektunderstöd kan beviljas allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga. 

Ansökningstid: den 24 juli - den 28 augusti 2020

Övriga villkor för beviljande av understöd är att

 • ändamålet är samhälleligt godtagbart
 • statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av understödet
 • understödet är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art eller omfattning eller med hänseende till andra stöd
 • understödet inte snedvrider konkurrensen

Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering, utan fattar beslut om stödet årligen.

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter:

Ansökan ska skickas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: 

Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: k[email protected]).

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Ansökan ska ha kommit in till jord- och skogsbruksministeriet den sista ansökningsdagen. 

Efter ett positivt understödsbeslut

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. De blanketter som behövs för redovisningen finns under länkarna nedan:

På vår webbplats:

Ytterligare information
Heidi Krüger, sakkunnig
Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske
tfn 0295 162 072, [email protected]