Jord- och skogsbruksministeriets understöd för fisketurism

Jord- och skogsbruksministeriet inleder en mindre ansökningsomgång för specialunderstöd till planering av projekt och åtgärder som främjar genomförandet av utvecklingsprogrammet för fisketurism och till småskaliga pilotprojekt. Understöd kan sökas till ett belopp av sammanlagt 230 000 euro och det beviljade understödet ska användas i sin helhet under år 2024.

Ansökningstiden för understöd går ut den 20 maj 2024. Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar fram till den 14 juni 2024 kl.16.15.

Specialunderstöd beviljas huvudsakligen för projekt eller för planering av projekt där verkningsområdet omfattar flera än en NTM-centrals verksamhetsområde. I fråga om fleråriga projekt förbinder sig inte jord- och skogsbruksministeriet till fortsatt finansiering, utan projektets fortsatta finansiering ska sökas ur andra anslag.

Understöd får sökas av allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga.

Övriga villkor för beviljande av understöd är att
•    ändamålet är samhälleligt godtagbart
•    statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet
•    understödet är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art eller omfattning eller med hänseende till andra stöd
•    understödet inte snedvrider konkurrensen.

Ansök genom att lämna blanketten och foga en mer detaljerad projektplan till blanketten. En självfinansieringsandel räknas till fördel.

Ansökningarna ska i första hand lämnas in elektroniskt till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor (PB 30, 00023 Statsrådet/kirjaamo.mmm@gov.fi) senast den 14 juni 2024 kl. 16.15.

Understödsbesluten fattas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet.

Utvecklingsprogrammet för fisketurism 2024–2034

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress: