FI SV EN

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Syftet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) är att utveckla gemenskapens jordbruksproduktion på ett balanserat sätt med beaktande av miljöns och djurens välbefinnande och genom att främja landsbygdsområdenas livskraft.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik har följts sedan 1962. I startskedet var syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken att utveckla det europeiska jordbruket så att det blir självförsörjande. I dag ska jordbruksprodukter produceras för att täcka marknadens behov. Samtidigt har priserna på jordbruksprodukter sänkts så att de bättre motsvarar världsmarknadspriserna. Målet har varit att upprätthålla jordbrukarnas inkomstnivå genom direkta inkomststöd. För att beviljas stöd ska jordbrukarna följa bestämmelserna om bl.a. livsmedelssäkerhet, djurens välbefinnande och miljö. På så sätt säkerställs konsumenten en trygg primärproduktion av jordbruksprodukter.

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått flera reformer, varav den senaste trädde i kraft i början av 2015. Utmaningarna som förknippas med den ökade efterfrågan på livsmedel samt klimatförändringen har beaktats i reformen. Tyngdpunkter inom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken är miljövänligare odlingsmetoder, innovationer, forskning och spridning av kunskap, ett mer rättvist stödsystem och stärkande av jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan.

Uppgifter och statistik

Inom Europeiska unionens (EU) 28 medlemsstaters område uppskattas finnas cirka 11,9 miljoner gårdar. Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt sysselsätter cirka 12,1 miljoner människor. Av staternas areal är cirka 57 procent landsbygdsområden, där 24 procent av befolkningen bor.

Den gemensamma landsbygdspolitikens faktiska utgifter uppgick 2011 till cirka 55,6 miljarder euro. Detta är cirka 44 procent av de faktiska utgifterna i gemenskapens budget.

Mer information