FI SV EN

EU:s gemensamma jordbrukspolitik 

 

Inom området för Europeiska unionens (EU) 28 medlemsstater finns uppskattningsvis 11,9 miljoner gårdar. Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt sysselsätter cirka 12,1 miljoner människor. Av staternas areal är cirka 57 procent landsbygdsområden, där 24 procent av befolkningen bor.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) hjälper lantbruksföretagare, andra landsbygdsföretagare och hela matkedjan att tillgodose över 500 miljoner människors behov i Europa. Målet med CAP är att utveckla jordbruksproduktionen i EU på ett balanserat sätt med hänsyn till miljön och djurens välbefinnande samt landsbygdsområdenas livskraft.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik har drivits sedan 1962. Den har utvecklats till ett av de mest integrerade politikområdena i EU. Den grundläggande lagstiftningen är gemensam och om största delen av de jordbrukspolitiska frågorna beslutar medlemsländerna tillsammans med Europaparlamentet och kommissionen enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I början var syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken att utveckla det europeiska jordbruket så att det blir självförsörjande eftersom jordbruksproduktionen i den dåvarande EU inte kunde möta efterfrågan.

I dag är EU en av de största livsmedelsexportörerna i världen och jordbruksproduktionen styrs i regel av efterfrågan på marknaden. Jordbrukarnas utkomst stöds och stabiliseras genom direktstöd. För att få stöd ska jordbrukarna följa bestämmelserna om bland annat livsmedelssäkerhet, djurens välbefinnande och miljö. På detta sätt ser man till att jordbruksproduktionen är trygg och hållbar för konsumenten och miljön.

Utveckling av landsbygden 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik omfattar också landsbygdsutveckling. Landsbygdens utvecklingsprogram, som delfinansieras av EU, har byggts upp efter medlemsländernas egna behov enligt vissa EU-ramar. I Finland finns två program: Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland.

Programmet för Fastlandsfinland ska bidra till tillväxt och utveckling, producera välfärd för hela landet. Ur programmets medel beviljas under åren 2014 - 2020 över åtta miljarder euro för åtgärder som förbättrar miljöns tillstånd, främjar näringar och sysselsättning samt skapar möjligheter för fritidsaktiviteter och annan aktiv verksamhet på landsbygden.

De vanligaste mottagarna av finansiering är lantbruksföretag och andra landsbygdsföretag, byaföreningar och organisationer. En stor del av Finland är landsbygd: bara de större städernas centrumområden hör inte till landsbygdsprogrammen.

Satsningarna på landsbygden ger renare vattendrag, välmående djur och högkvalitativ mat i resultat. Med hjälp av landsbygdsprogrammen har skapats attraktiva resmål, många företag som tagit sig in på internationella marknader samt fritidsmöjligheter för barn och unga. Målet är att underlätta användningen av ny teknik och stödja reformer som gör att den finska landsbygden kan nås i hela världen.

Se också:

Uppgifter och statistik

För den gemensamma jordbrukspolitiken användes år 2017 sammanlagt ca 57 miljarder euro, det vill säga omkring 37 procent av EU:s gemensamma budget. 

Mer information

Ahti Hirvonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för EU-samordning och Internationella frågor Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162337   E-postadress: