Fångstmått och fredningstider

Ett minsta och största fångstmått kan fastställas för fiskarter eller fiskbestånd om det behövs för att säkerställa en uthållig avkastning för fiskresurserna, försvagade bestånd eller en fiskarts naturliga livscykel.

Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.

Bestämmelser om minsta och största fångstmått utfärdas genom förordning av statsrådet. Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta, sammanpressade stjärtfenans spets.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att på regional nivå bestämma att fångstmåtten får vara högst 20 procent större eller mindre än måtten i förordningen.

Under fredningstiden är det förbjudet att fånga en viss fisk- eller kräftart. Under den tid då en viss fiskart (eller kräfta) är fredad får redskap som är tillverkat eller särskilt lämpligt för fångst av denna art inte hållas utsatt i vattnet. Fisk (eller kräfta) som fångats under fredningstiden ska genast släppas tillbaka i vattnet.

På andra webbplatser

Statsrådets förordning om fiske (1360/2015)

 

 

 

 

 

 

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress: