Jaktlicens och regional kvot

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar förordningar om det högsta tillåtna antalet jaktlicenser per jaktår. Jaktlicenserna kan beviljas som dispenser eller på basis av en regional kvot. Finlands viltcentral ansvarar för uppföljningen av undantagen från fredning tillåten med stöd av regional kvot.

I jaktförordningen ingår bestämmelser om förutsättningarna och reglerna för att bevilja jaktlicens.

För jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren krävs det jaktlicens. Finlands viltcentral beviljar också jaktlicens för jakt på europeisk bäver, östersjövikare, gråsäl enligt den gällande jaktförordningen. För jakt på rapphöna kan beviljas licens i övriga delar av landet än i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.

Genom statsrådets förordning föreskrivs noggrannare om de viltarter som får jagas med jaktlicens eller med stöd av regional kvot, förutsättningarna för beviljande av jaktlicens och regional kvot samt det förfarande som följs vid beviljandet och andra omständigheter gällande jaktlicensen och anmälan om fångst som fångats med stöd av jaktlicens eller regional kvot.

Den årliga fångstmängden vid jakt som tillåts med stöd av jaktlicenser och regional kvot kan begränsas. Genom Jord- och skogsbruksministeriets förordning kan man utfärda noggrannare bestämmelser om vilka viltarter begränsningen gäller, den högsta tillåtna fångstmängden, fångstindividernas kön och ålder samt det område som begränsningen gäller.

 

På vår webbplats

Förordningar

På andra webbplatser

Finlands viltcentral Blanketter för jaktlicens

Jaktförordningen (666/1993)

Jakt- och fisketillstånd, jakt inom naturskyddsområden