EU:s artskydd och internationell viltpolitik

Internationellt samarbete är viktigt också i viltpolitiken. Många viltarter rör sig på flera staters områden och den internationella lagstiftningen och de internationella avtalen påverkar även i Finland.

Förutom EU-länderna samarbetar Finland också med andra stater och till exempel nordiskt samarbete är viktigt. Mellan Finland och Ryssland har också gjorts närområdessamarbete, där både viltmyndigheterna och viltforskarna har ordnat gemensamma seminarier och förmedlat information om djurstammarnas tillstånd, stammarnas utveckling samt utvecklingen av forskningen och vården av stammar. Motsvarande samarbete har också gjorts med Estland och länder i sydöstra Europa. Det finns även flera internationella organisationer som arbetar för att främja vilthushållningen.

Fågel- och habitatdirektiven är Europeiska unionens viktigaste naturskyddsförfattningar.