Skogarnas biologiska mångfald och skydd

Olika typer av skog med varierande biologisk mångfald är den ekologiska grund som all skogsvård och skogsanvändning bygger på. Att trygga den biologiska mångfalden ingår i en hållbar vård och användning av skog. Skogar är den primära livsmiljön för över tredje delar av våra hotade arter.  Skogshanteringen har förändrat många strukturdrag hos de olika naturtyperna. Ekonomiskogarnas ekologiska hållbarhet tryggas även när drivningsmängden av träråvaror och drivningssätten förändras.

Olika strategier tryggar biologisk mångfald

Arbetet med att trygga den biologiska mångfalden har intensifierats sedan 1990-talet. Man har kunnat bromsa utarmningen av skogsnaturens biologiska mångfald, men utarmningen fortsätter dock, varför det behövs fortsatta åtgärder. För att trygga variationen behöver man både skyddsområden och naturvård i ekonomiskogar. De åtgärder som måste vidtas har angetts bl.a. i handlingsprogrammet för att trygga mångfalden i skogarna i södra Finland 2016 – 2025 (METSO), den nationella skogsstrategin 2025 samt strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012 – 2020, För naturen – till nytta för människan.

Rundabordsdiskussion om skogen

Under våren 2016 har en s.k. rundabordsprocess inletts och den leds av minister Tiilikainen. Syftet med processen är att intensifiera samarbetet mellan skogs- och miljösektorn samt att med ett fördomsfritt grepp hitta också nya lösningar på ett hållbart skogsbruk och skyddandet av skogarna. I processen medverkar cirka trettio parter, som representerar förvaltningen, forskningen, industrin, skogsägarna samt skogs- och miljöorganisationerna.

På vår webbplats

Finland fick nya skyddsområden på över 8000 hektar i gåvor under jubileumsåret (JMS, MM, Forststyrelsen pressmeddelande 30.5.2018)
Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen överträffade målet (JMS, MM pressmeddelande 31.1.2018)
Pressmeddelande om rundabordsduskussion (21.1.2016) (på finska)
Nationell skogsstrategi 2025
Projekt om biologisk mångfald i ekonomiskogar
Hållbart skogsbruk

METSO -programmet

På andra webbplatser

Metsonpolku
Miljöministeriets sidor om biologisk mångfald
Finlands skogscentrals sidor om biologisk mångfald

 

 

 

 

Mer information

Katja Matveinen, specialsakkunnig 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287   förnamn.efternamn@mmm.fi


Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190   förnamn.efternamn@mmm.fi

Mer information