Skogarnas biologiska mångfald och skydd

Genom att trygga skogarnas biologiska mångfald och de faktorer som påverkar ekosystemen stärks den ekologiska hållbarheten. Mångsidiga skogar med en mångfaldig natur är den ekologiska grund som all skogsvård och skogsanvändning bygger på. Att trygga den biologiska mångfalden ingår i en hållbar vård och användning av skog.

När användningen av virke ökar, ska arbetet med att trygga den biologiska mångfalden intensifieras. Miljöfrågorna och den biologiska mångfalden beaktas inom både skogsvården och naturvården som en helhet som stöder de båda områdena.

Skogar är den primära livsmiljön för över tredje delar av våra hotade arter. Hotade skogsarter är många till antalet eftersom antalet skogsarter också är stort. Lundarnas och gammelskogarnas betydelse för hotade arter är avgörande.

Många av naturtypernas strukturella drag, såsom andelen död ved, grova träd och lövträd samt andelen gamla åldersklasser, har förändrats i och med användningen av skogarna. Ofta är det fråga om en historisk utveckling som hänför sig till förändringar i användningen av skogarna och i samhällsbehoven.

Olika strategier tryggar biologisk mångfald

Arbetet med att trygga den biologiska mångfalden har intensifierats sedan 1990-talet. På grund av åtgärderna har man kunnat ta flera skogsarter bort från listan över hotade arter. Utarmningen av skogsarterna fortsätter dock, varför det behövs fortsatta åtgärder.

För att trygga skogsnaturens biologiska mångfald behövs det både skyddsområden och naturvård i ekonomiskogar. De åtgärder som måste vidtas har angetts i bland annat handlingsprogrammet för att trygga mångfalden i skogarna i södra Finland 2016–2025 (METSO), Helmi-livsmiljöprogrammet 2021–2030, den nationella skogsstrategin 2025 samt strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden 2012–2020 (För naturen – till nytta för människan).

Rundabordsforumet stöder skogs- och miljösektorernas samarbete

Minister Kimmo Tiilikainen startade år 2016 ett informellt rundabordsforum om skogsnaturens biologiska mångfald som stöder samarbetet mellan aktörerna inom skogs- och miljösektorerna. Rundabordsforumet leds under den här regeringsperioden av ministrarna Antti Kurvinen och Maria Ohisalo, och i forumet deltar cirka trettio organisationer inom skogs- och miljösektorerna. 

I rundabordsforumet har man diskuterat bland annat hur biologisk mångfald kan beaktas i kontinuitetsskogsbruket, eldanvändning, utvecklingen av naturkunskapen, ekologisk kompensation, Lahohiili-projekt, utvecklingsprojekt inom naturvården i ekonomiskogar samt METSO- och Helmi-programmen. Aktörerna har samtidigt fått möjligheten att berätta om sitt eget arbete för främjandet av skogsnaturens biologiska mångfald. Ett resultat av rundabordsdiskussionerna är till exempel kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som har uppmuntrat markägarna att grunda privata naturskyddsområden.

På vår webbplats

Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)
Bloggen: Metsälajien uhanalaisuuskehityksessä plussia ja miinuksia
Bloggen: Luontotyyppejä ja kokonaiskestävyyttä
Nationell skogsstrategi 2025
Nationell skogsstrategi 2025 projektbeskrivningar
Hållbart skogsbruk

På andra webbplatser

Metsonpolku
Biologisk mångfald (Miljöministeriet)
Biologisk mångfald (Finlands skogscentral)
Livsmiljöprogrammet Helmi

Mer information

Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162287  


Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162190  

Mer information