Skogarnas biologiska mångfald och skydd

Olika typer av skog med varierande biologisk mångfald är den ekologiska grund som all skogsvård och skogsanvändning bygger på. Att trygga den biologiska mångfalden ingår i en hållbar vård och användning av skog.

Skogar är den primära livsmiljön för över tredje delar av våra hotade arter. Skogshanteringen har förändrat många strukturdrag hos de olika naturtyperna.

Olika strategier tryggar biologisk mångfald

Arbetet med att trygga den biologiska mångfalden har intensifierats sedan 1990-talet. Man har kunnat bromsa utarmningen av skogsnaturens biologiska mångfald, men utarmningen fortsätter dock, varför det behövs fortsatta åtgärder.

För att trygga variationen behöver man både skyddsområden och naturvård i ekonomiskogar. De åtgärder som måste vidtas har angetts bl.a. i handlingsprogrammet för att trygga mångfalden i skogarna i södra Finland 2016–2025 (METSO), den nationella skogsstrategin 2025 samt strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012–2020, För naturen – till nytta för människan.

Rundabordsdiskussion om skogen

Under våren 2016 har en s.k. rundabordsprocess inletts och den leds av minister Tiilikainen. Syftet med processen är att intensifiera samarbetet mellan skogs- och miljösektorn samt att hitta nya lösningar på ett hållbart skogsbruk och skyddandet av skogarna. I processen medverkar cirka trettio parter, som representerar förvaltningen, forskningen, industrin, skogsägarna samt skogs- och miljöorganisationerna.

På vår webbplats
Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)
Finland fick nya skyddsområden på över 8000 hektar i gåvor under jubileumsåret (JMS, MM, Forststyrelsen pressmeddelande 30.5.2018)
Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen överträffade målet (JMS, MM pressmeddelande 31.1.2018)

Nationell skogsstrategi 2025
Hållbart skogsbruk

På andra webbplatser
Metsonpolku
Biologisk mångfald (Miljöministeriet)
Biologisk mångfald (Finlands skogscentral)

Mer information

Katja Matveinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287  


Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190  

Mer information