Skogarnas biologiska mångfald och skydd

Genom att trygga skogarnas biologiska mångfald och de faktorer som påverkar ekosystemen stärks den ekologiska hållbarheten. Mångsidiga skogar med en mångfaldig natur är den ekologiska grund som all skogsvård och skogsanvändning bygger på. Att trygga den biologiska mångfalden ingår i en hållbar vård och användning av skog.

När användningen av virke ökar, ska arbetet med att trygga den biologiska mångfalden intensifieras. Miljöfrågorna och den biologiska mångfalden beaktas inom både skogsvården och naturvården som en helhet som stöder de båda områdena.

Skogar är den primära livsmiljön för över tredje delar av våra hotade arter. Hotade skogsarter är många till antalet eftersom antalet skogsarter också är stort. Lundarnas och gammelskogarnas betydelse för hotade arter är avgörande.

Många av naturtypernas strukturella drag, såsom andelen död ved, grova träd och lövträd samt andelen gamla åldersklasser, har förändrats i och med användningen av skogarna. Ofta är det fråga om en historisk utveckling som hänför sig till förändringar i användningen av skogarna och i samhällsbehoven.

Olika strategier tryggar biologisk mångfald

Arbetet med att trygga den biologiska mångfalden har intensifierats sedan 1990-talet. På grund av åtgärderna har man kunnat ta flera skogsarter bort från listan över hotade arter. Utarmningen av skogsarterna fortsätter dock, varför det behövs fortsatta åtgärder.

För att trygga skogsnaturens biologiska mångfald behövs det både skyddsområden och naturvård i ekonomiskogar. De åtgärder som måste vidtas har angetts i bland annat handlingsprogrammet för att trygga mångfalden i skogarna i södra Finland 2016–2025 (METSO), Helmi-livsmiljöprogrammet 2021–2030, den nationella skogsstrategin 2035 samt strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden 2012–2020 (För naturen – till nytta för människan).

På vår webbplats

Naturens mångfald
Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)
Nationell skogsstrategi 2035
Hållbart skogsbruk

På andra webbplatser

Metsonpolku
Naturens mångfald (Miljöministeriet)
Biologisk mångfald (Finlands skogscentral)
Livsmiljöprogrammet Helmi

Mer information

Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress:


Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress:

Mer information