Nordiskt samarbete och skogssamarbete mellan Östersjöländerna

Det nordiska ministerrådet för fiske-, jord- och skogsbruks- samt livsmedelsfrågor (ÄK-FJLS) sammanträder en gång om året.

Under ministerrådet sorterar ämbetsmannakommittén för skogsbruksfrågor (ÄK-Skog) som sammanträder 2-3 gånger om året. Kommittén arbetar med att förbereda ärenden som ministerrådet behandlar, beslutar om projektfinansieringen enligt budgeten, utarbetar strategier och handlingsprogram och leder arbetet i samarbetsorganen, t.ex. i det nordiska samarbetsorganet för skogsforskning Samnordisk skogsforskning (SNS). Ordförandeskapet för SNS cirkulerar mellan de nordiska forskningsinstituten. Ett annat viktigt organ är det nordiska genresurscentret, NordGen. Nästa gång är Finland ordförande i nordiska ministerrådet år 2021.

Östersjöländernas viktigaste samarbetsinstrument är EU:s strategi för Östersjöområdet. I handlingsprogrammet för strategin för Östersjöområdet ingår flaggskeppsinitiativet Sustainable forest management in the Baltic Sea Region – EFINORD som samordnas av det europeiska skogsinstitutets (EFI) nordeuropeiska regionalbyrå EFINORD tillsammans med SNS och jord- och skogsbruksministeriet.

Arktiska rådet

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas, Kanadas, USA:s och Rysslands regeringar. Finland var ordförande i Arktiska rådet i två års tid 2017-2019, i maj 2019 tog Island över ordförandeskapet. Av arktiska rådets projekt hör bl.a. skydd av arktisk flora och fauna till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

På vår webbplats
 

På andra webbplatser
Nordiska samarbetsorganet för skogsforskning SNS (på engelska)
NordGen
EU:s strategi för Östersjöområdet (på engelska)
Arktiska rådet (på engelska)

Mer information

Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162238