Nordiskt samarbete och skogssamarbete mellan Östersjöländerna

Det nordiska ministerrådet för fiske-, jord- och skogsbruks- samt livsmedelsfrågor (ÄK-FJLS) sammanträder en gång om året.

Under ministerrådet sorterar ämbetsmannakommittén för skogsbruksfrågor (ÄK-Skog) som sammanträder 2-3 gånger om året. Kommittén arbetar med att förbereda ärenden som ministerrådet behandlar, beslutar om projektfinansieringen enligt budgeten, utarbetar strategier och handlingsprogram och leder arbetet i samarbetsorganen, t.ex. i det nordiska samarbetsorganet för skogsforskning Samnordisk skogsforskning (SNS). Ordförandeskapet för SNS cirkulerar mellan de nordiska forskningsinstituten. Ett annat viktigt organ är det nordiska genresurscentret, NordGen.

Östersjöländernas viktigaste samarbetsinstrument är EU:s strategi för Östersjöområdet. I handlingsprogrammet för strategin för Östersjöområdet ingår flaggskeppsinitiativet Sustainable forest management in the Baltic Sea Region – EFINORD som samordnas av det europeiska skogsinstitutets (EFI) nordeuropeiska regionalbyrå EFINORD tillsammans med SNS och jord- och skogsbruksministeriet.

Finland är ordförande I Arktiska rådet i två år från och med maj 2017

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas, Kanadas, USA:s och Rysslands regeringar. Finland är ordförande i Arktiska rådet i två år från och med maj 2017. Av arktiska rådets projekt hör bl.a. skydd av arktisk flora och fauna till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

På vår webbplats
Finland och Sverige ska samarbeta intensivare i skogsfrågor (JMS pressmeddelande 27.8.2018)
Finland och Sverige fördjupade skogssamarbetet på Hanaholmen i april (JMS nyhet 9.5.2018)
Finland och Sverige fördjupar skogssamarbetet - Nu ska länderna utveckla biobaserade lösningar tillsammans (JMS pressmeddelande 18.4.2018)
Finland och Sverige fördjupar skogssamarbetet på konferens på Hanaholmen (JMS pressmeddelande 17.4.2018)

På andra webbplatser
Nordiska samarbetsorganet för skogsforskning SNS (på engelska)
NordGen (på engelska)
EU:s strategi för Östersjöområdet (på engelska)
Arktiska rådet (på engelska)

Mer information

Teemu Seppä, råd för internationella ärenden 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162158