Nordiskt samarbete och skogssamarbete mellan Östersjöländerna

Det nordiska ministerrådet för fiske-, jord- och skogsbruks- samt livsmedelsfrågor (ÄK-FJLS) sammanträder en gång om året. Under ministerrådet sorterar ämbetsmannakommittén för skogsbruksfrågor (ÄK-Skog) som sammanträder 2-3 gånger om året. Kommittén arbetar med att förbereda ärenden som ministerrådet behandlar, beslutar om projektfinansieringen enligt budgeten, utarbetar strategier och handlingsprogram och leder arbetet i samarbetsorganen, t.ex. i det nordiska samarbetsorganet för skogsforskning Samnordisk skogsforskning (SNS). Ordförandeskapet för SNS cirkulerar mellan de nordiska forskningsinstituten. Ett annat viktigt organ är det nordiska genresurscentret, NordGen. Nästa gång är Finland ordförande i nordiska ministerrådet år 2026.

Östersjöländernas viktigaste samarbetsinstrument är EU:s strategi för Östersjöområdet. I handlingsprogrammet för strategin för Östersjöområdet ingår flaggskeppsinitiativet Sustainable forest management in the Baltic Sea Region – EFINORD som samordnas av det europeiska skogsinstitutets (EFI) nordeuropeiska regionalbyrå EFINORD tillsammans med SNS och jord- och skogsbruksministeriet.

Arktiska rådet

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas, Kanadas, USA:s och Rysslands regeringar. Finland var ordförande i Arktiska rådet i två års tid 2017-2019, i maj 2019 tog Island över ordförandeskapet. Av arktiska rådets projekt hör bl.a. skydd av arktisk flora och fauna till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Barentsarbetsgruppen för skogssektorn

Barentsarbetsgruppen för skogssektorn (Barents Forest Sector Working Group, WBBFS) är en arbetsgrupp som lyder under Barents euroarktiska råd (BEAC). Arbetsgruppen bildades år 2000. Tidigare gick arbetsgruppen under namnet Barentsnätverket för skogssektorn (The Barents Forest Sector Network).

Finland är ordförande för Barents euroarktiska råd och Barentsarbetsgruppen för skogssektorn från oktober 2021 till oktober 2023. Det viktigaste evenemanget under Finlands tvååriga ordförandeskap är Barents skogsforum 2023. Därtill håller man årligen minst två arbetsgruppsmöten.

På vår webbplats

Nordiskt regionalt samarbete
Akrtiska rådet
Barentsarbetsgruppen för skogssektorn 

På andra webbplatser

Nordiska samarbetsorganet för skogsforskning SNS (på engelska)
NordGen
EU:s strategi för Östersjöområdet (på engelska)
Arktiska rådet (på engelska)

Mer information

Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162238   E-postadress: