WEBBENKÄTEN HAR AVSLUTATS 

 

Tyck till: Webbenkät om renskötsel och styrning av den


Sammanfattning av webbenkätens resultat

Renskötselområdets invånare
Renägare
Ägare till fritidsbostäder
Jordbrukare

Bakgrundsinformation

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en webbenkät med frågor om renskötsel. Enkäten är tillgänglig för alla och kan besvaras fram till slutet av oktober 2017. Syftet är att få in synpunkter, åsikter och idéer om renskötseln. Ministeriet vill också få reda på vilka utmaningar och möjligheter svarspersonerna ser inom renskötseln och i vilken riktning renskötseln borde enligt svarspersonerna utvecklas i framtiden. Samtidigt ger enkäten en bild av hur styrningen av renskötseln fungerar i dag. Ministeriet kommer att sammanställa och offentliggöra webbenkätens resultat på hösten.  

Efter att du svarat på frågorna kan du om du vill spara svaren i PDF-format. 

-> Gå till webbenkät

 

 

Bakgrundsinformation om renhushållning
Porotalouden kannattavuuskehitys alueittain (lähde: Luonnonvarakeskus)

                          Styrning av renskötseln

 

 

Du kan också sända dina svar per post

Om det inte finns någon möjlighet att använda internet, kan du skicka in dina svar i pappersform till

Jord- och skogsbruksministeriet
Registratorskontoret, Enkät om renskötsel 2017
PB 30, 00023 STATSRÅDET