EU:s energi- och klimatpolitik

EU:s 2020-paket

EU:s klimatpolitik styrs fram till 2020 av Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention och inom EU av EU:s klimat- och energipaket.

EU:s utsläppsminskningsmål för 2020 är 20 procent. EU har också som mål att öka andelen förnybar energi till i genomsnitt 20 procent av den totala slutliga energianvändningen inom EU. De landsspecifika målen för Finland är att minska utsläppen med 16 procent inom sektorer som inte hör till utsläppshandeln och att öka andelen förnybar energi till 38 procent.

EU:s energi- och klimatmål 2030

Energi- och klimatmålen fastställdes i Europeiska rådet den 23 oktober 2014. Europeiska rådet tar upp dessa mål på nytt efter klimatkonferensen i Paris 2015. Målen är:

  • En utsläppsminskning på minst 40 procent från 1990 års nivå fram till 2030.
  • En utsläppsminskning med 43 procent inom utsläppshandelssektorn och en utsläppsminskning på 30 procent inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln jämfört med 2005.
  • Ett bindande mål på EU-nivå att öka andelen förnybar energi till 27 procent.
  • Ett vägledande mål på EU-nivå om att förbättra energieffektiviteten med 27 procent.
  • Ett mål om transmissionsförbindelse på 10 procent fram till 2020 och 15 procent fram till 2030.
  • Före 2020 utarbetas det en politik om hur sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ska omfattas av ramarna för begränsning av växthusgasutsläpp fram till 2030.

Mer information