Nationell skogsstrategi 2025

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025, vilka handlar om att förbättra sektorns konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt samt en aktiv ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och mångsidig användning av skog

Målet är tillväxt, investeringar och nya arbetstillfällen

Våra rika skogsresurser kan användas mer än i dag, bara vi skapar ny mångsidig affärsverksamhet. Att årligen avverka rundvirke 15 miljoner kubikmeter mer än i dag före år 2025 är ett av strategins mål. Om målet nås, stiger de årliga rotprisinkomsterna i brutto med ca 0,5 miljarder euro och exportvärdet, även enligt en försiktig uppskattning, med ca 1,5 miljarder euro. För tillfället avverkas det ungefär 65 miljoner kubikmeter rundvirke per år.  Samtidigt ska man se till att skogar används på ett ekologiskt hållbart sätt.

Arbetet med att införa strategin har inletts genom elva projekt

Skogsstrategin införs med hjälp av elva projekt. Att utveckla elektroniska kund- och informationstjänster, främja virkets marknadstillträde genom att skapa ett nytt sporrsystem för generationsväxlingar i skogsbruksenheter samt att utveckla naturvården i ekonomiskogar kan till exempel noteras bland spetsprojekten.

Strategin bygger på den skogspolitiska redogörelsen och riksdagens ställningstagande. Ytterligare bakgrundsdokument är Finlands bioekonomistrategi och biodiversitetsstrategi och otaliga andra strategier och program.  Skogsstrategin bidrar till att införa bioekonomistrategin.

Bilagor

Nationell skogsstrategi 2025
Plan för strategiska projekt 2025 (på finska)

 

 

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444   förnamn.efternamn@mmm.fi


Katja Matveinen, specialsakkunnig 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287   förnamn.efternamn@mmm.fi