Nationell skogsstrategi 2025

Den nationella skogsstrategin tar upp de viktigaste målen inom skogsbranschen som det allmänna ska koncentrera sig på under de närmaste åren som en del av den gemensamma utvecklingen av skogsbranschen.

Den nationella skogsstrategin 2025 som uppdaterats utifrån ett brett samarbete med intressegrupperna antogs av skogsrådet i december 2018. Statsrådet fastställde den genom ett principbeslut av den 21 februari 2019.

Det har satts upp följande mål i skogsstrategin:

  1. Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner.
  2. Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras.
  3. Skogarna används på ett aktivt, mångsidigt och ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

I skogsstrategin omfattar skogsbranschen förutom skogsbruket och träförädlingsindustrin även produktion, förädling, tjänster och kollektiva nyttigheter som baserar sig på skogarnas övriga såväl materiella som immateriella varor. Den uppdaterade strategin lyfter nu tydligare fram de metoder som tryggar klimatsäkringen och skogsnaturens biologiska mångfald.

Skogsstrategin grundar sig på den skogspolitiska redogörelsen och riksdagens ställningstaganden till redogörelsen. Den har beröringspunkter med statsförvaltningens övriga strategier. I synnerhet genomförandet av METSO-handlingsplanen är viktigt med tanke på uppnåendet av målen för skogsstrategin. Verkställigheten av strategierna för bioekonomi, energi och klimat samt biologisk mångfald ansluter sig till uppfyllelsen av målen för skogsstrategin. De regionala skogsprogrammen bidrar till måluppfyllelsen för skogsstrategin på regional nivå. Det utarbetas årligen en rapport om skogsstrategins genomförande.

Målet är övergripande hållbar utveckling

Uppdateringen av strategin byggde på FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Enligt agendan ska miljö, ekonomi och människor  beaktas på ett balanserat sätt vid planeringen av politiska åtgärder. Strategin tar nu bättre hänsyn till också den ekologiska, sociala och kulturella hållbarheten.

En hållbar och mångsidig vård och användning av skogarna skapar välfärd. I skogsstrategin eftersträvas detta med hjälp av tio projekt.

En aktiv och hållbar skogsvård ökar skogstillväxt så att skogar fortfarande fungerar som kolsänkor och att mängden råvaror är tillräckligt stor för att täcka industrins behov och ersätta fossila råvaror. När avverkningarna ökar behövs det mer naturvård.

För att målen ska kunna uppnås krävs ett mångsidigt utnyttjande av geografisk information, forsknings- och utvecklingsverksamhet, genomförande av METSO-programmet, upprätthållande av en mångsidig infrastruktur, växelverkan och kommunikation samt internationell påverkan och EU-påverkan.

På vår webbplats:
Broschyr om den Uppdaterade versionen av den nationella skogsstrategin 2025
Uppdaterad version av den nationella skogsstrategin 2025 (Statsrådets principbeslut 21.2.2019)
Skogar och skogssektor av väsentlig betydelse när det gäller återhämtning efter coronakrisen (JSM nyhet 30.4.2020)
Skogsrådet diskuterar åtgärder inom skogssektorn vid coronavirusepidemin (JSM nyhet 23.4.2020)
Nytt skogsråd tillsatt (JSM pressmeddelande 22.8.2019)
Uppdaterad version av den nationella skogsstrategin fastställd av regeringen (JSM pressmeddelande 21.2.2019)
Skogsrådet godkände den uppdaterade skogsstrategin (JSM pressmeddelande 21.12.2018)

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö Rådet (jordbruk och fiske)  0295162444  


Katja Matveinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287  


Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045