Nationell skogsstrategi 2025

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025, vilka handlar om att förbättra sektorns konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt samt en aktiv ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och mångsidig användning av skog

Målet är tillväxt, investeringar och nya arbetstillfällen

Våra rika skogsresurser kan användas mer än i dag, bara vi skapar ny mångsidig affärsverksamhet. Att årligen avverka rundvirke 15 miljoner kubikmeter mer än i år 2013 före år 2025 är ett av strategins mål. Om målet nås, stiger de årliga rotprisinkomsterna i brutto med ca 0,5 miljarder euro och exportvärdet, även enligt en försiktig uppskattning, med ca 1,5 miljarder euro. För tillfället avverkas det ungefär 72 miljoner kubikmeter rundvirke per år.  Samtidigt ska man se till att skogar används på ett ekologiskt hållbart sätt.

Strategin genomförs med elva projekt

Skogsstrategin införs med hjälp av elva projekt. Att utveckla elektroniska kund- och informationstjänster, främja virkets marknadstillträde genom att skapa ett nytt sporrsystem för generationsväxlingar i skogsbruksenheter samt att utveckla naturvården i ekonomiskogar kan till exempel noteras bland projekten.

Strategin bygger på den skogspolitiska redogörelsen och riksdagens ställningstagande. Ytterligare bakgrundsdokument är Finlands bioekonomistrategi och biodiversitetsstrategi och otaliga andra strategier och program.  Skogsstrategin bidrar till att införa bioekonomistrategin.

Verkställandet av strategin presenteras årligen i en särskild rapport.

Skogsstrategin uppdateras under 2018

Nationella skogsrådet fattade i mars 2018 ett beslut om att uppdatera nationella skogsstrategin.Skogsrådet konstaterade att nationella skogsstrategins målsättningar fortfarande är aktuella men att den nuvarande projektportföljen bör uppdateras.

Största delen av åtgärderna som inkluderats i de nuvarande projekten har redan genomförts, och samarbetet bör fortsättas i syfte att stödja en växande och mångsidigare skogsbransch.

Skogsstrategin uppdateras under 2018. Den nya projektportföljen, inklusive åtgärder, bereds i samarbete av jord- och skogsbruksministeriet, forskare och samarbetsgrupper inom skogsbranschen. I uppdateringen av den nationella skogsstrategin kunde deltas genom en enkät på dinasikt.fi i september 2018. Utkastet till den uppdaterade skogsstrategin kommer att sändas på remiss under höstens gång.

Skogsstrategin främjar konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt inom skogsbranschen samt aktivt, hållbart och mångsidigt utnyttjande av skogarna även i fortsättningen.

På vår webbplats
Skogsrådet godkände den uppdaterade skogsstrategin (JMS pressmeddelande 21.12.2018)
Det finns både vilja och metoder för naturvård i ekonomiskogar (JMS pressmeddelande 14.12.2018)
Utkast till ny nationell skogsstrategi på remiss (JMS pressmeddelande 16.11.2018)

Nationell skogsstrategi 2025
Plan för strategiska projekt 2025 (på finska)

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444  


Katja Matveinen, specialsakkunnig 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287