Revidering av skogsstrategin – Nationell skogsstrategi 2035

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med att ta fram ett nytt nationellt skogsprogram, det vill säga en nationell skogsstrategi 2035. Strategin arbetas fram 2022. Ett projekt för att utvärdera den gällande strategin eller den nationella skogsstrategin 2025 pågår. Målet är att skogsrådet ska behandla den nya strategin i december 2022.

Anledningen till uppdateringen av strategin är den snabba förändringen i skogsbranschens verksamhetsmiljö både nationellt och internationellt. Den nya strategin ska i allt högre grad beakta den övergripande hållbara utvecklingen samt skogarnas betydelse när det gäller att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den. Den nya skogsstrategin kommer att ha många beröringspunkter med flera nationella och internationella strategier. 

Skogsstrategin utarbetas i samarbete mellan sakkunniga i form av en inkluderande bred process. Under processen kommer det att ordnas workshoppar, seminarier och diskussionsmöten. Målet är att man samordnar de regionala intressena och intressegruppernas olika behov så bra som möjligt när man eftersträvar en övergripande skogsvård och -användning, vilket ses som en källa till ökad välfärd.

Nationell skogsstrategi 2035

På vår webbplats

Ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 har sänts på remiss (JSM pressmeddelande 10.10.2022)
Den nationella skogsstrategin revideras i år (JSM nyhet 15.2.2022)
Nationell skogsstrategi 2025

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162150  


Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162045