Nationella skogsstrategin 2035

Den nya nationella skogsstrategin 2035 är färdig. Strategin utarbetades under 2022 tillsammans med berörda aktörer och grupper utifrån ett brett kunskapsunderlag och omfattande dialog. Nationella skogsrådet godkände den nya strategin den 14 december 2022. 

Anledningen till uppdateringen av strategin var den snabba förändringen i skogsbranschens verksamhetsmiljö både nationellt och internationellt. Den nya strategin beaktar i allt högre grad den övergripande hållbara utvecklingen samt skogarnas betydelse när det gäller att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den. Den nya skogsstrategin har många beröringspunkter med flera nationella och internationella strategier. 

Skogsstrategin utarbetades i samarbete mellan sakkunniga i form av en inkluderande bred process. Under processen ordnades workshoppar, seminarier och diskussionsmöten. Målet var att samordna de regionala intressena och intressegruppernas olika behov så bra som möjligt. 

Allmän presentation om den Nationella Skogsstrategin 2035

På vår webbplats

Nationella skogsrådet godkände den nya nationella skogsstrategin (Pressmeddelande 15.12.2022)
Ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 har sänts på remiss (JSM pressmeddelande 10.10.2022)

Den nationella skogsstrategin revideras i år (JSM nyhet 15.2.2022)
Nationell skogsstrategi 2025

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162150  


Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162045