Hyppää sisältöön
Media

Ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 har sänts på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2022 10.01 | Publicerad på svenska 10.10.2022 kl. 10.07
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 (NSS 2035) på remiss. Den uppdaterade skogsstrategin ska styra Finlands skogspolitik och det allmännas skogsåtgärder fram till 2035. Remissyttranden kan lämnas till och med den 14 november 2022.

Anledningen till uppdateringen av skogsstrategin är den snabba förändringen i skogsbranschens verksamhetsmiljö både nationellt och internationellt. Exempelvis de mål som gäller försörjningsberedskap och självförsörjning har starka återverkningar i skogsbranschen i Finland. Strategin har dessutom beröringspunkter med flera andra nationella och internationella strategier och program.

Nationella skogsstrategin är en samordnande näringsstrategi, där såväl människan, miljön som ekonomin beaktas. Också i strategiutkastet beaktas därför de olika dimensionerna av hållbar utveckling på ett övergripande sätt. I utkastet fästs särskild vikt vid skogens betydelse för begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar.

Visionen för den nya skogsstrategin är ”Välmående skog och växande välfärd”. Strategin bygger på fyra strategiska mål, som tillsammans bildar en balanserad helhet. De strategiska målen är följande:

  • Finland är en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en ansvarsfull skogsbransch som förnyar sig.
  • Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt.
  • Vi stärker skogens livskraft, mångfald och anpassningsförmåga.
  • Vi stärker den kunskapsbaserade ledningen samt kompetensen inom skogsbranschen.

Med tanke på genomförandet av strategin har det dessutom utarbetats en projektportfölj där de mest centrala åtgärderna för att nå de strategiska målen och delmålen beskrivs.

Beredningen av strategin har under 2022 framskridit stegvis genom en bred inkluderande process. Under beredningen har det ordnats ett stort antal workshoppar, enkäter, seminarier och diskussionsmöten för olika berörda grupper. Strategiarbetet har också haft stöd av många forsknings- och utredningsprojekt.

Den remissbehandling som nu inletts är en central del av skogsstrategins inkluderande beredningsprocess. Strategin kommer att finslipas utifrån remissresponsen, och därefter ska nationella skogsrådet behandla den vid sitt möte i december.

Mer information:

  • Erno Järvinen, forstråd, tfn 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi

  • Satu Rantala, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2045, satu.rantala@gov.fi

  • Eeva-Liisa Jorri, specialsakkunnig, tfn 029 516 2018, eeva-liisa.jorri@gov.fi

Skogar