Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina (PYSTI)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus ja ProAgria Keskusten Liitto

Vastuuhenkilö: Riikka Keskinen, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 210 000 € (Raki2)

Toteutusaikataulu: 10/2018-11/2020

Hankkeen kotisivut: www.luke.fi/projektit/pysti/

Tiivistelmä: Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Keskusten Liiton yhteistyössä toteuttamassa PYSTI-hankkeessa selvitetään pyrolyysituotteiden käyttömahdollisuudet lietelannan typpisisällön säilyttämisessä ja muun lannoite- ja maanparannusarvon lisäämisessä. Lietelannan kokonaistyppisisällöstä yli puolet saatetaan menettää varastoinnin ja levityksen aikaisen ammoniakkiemission takia. Ilmakehään karannut ammoniakki paitsi heikentää lannan lannoitearvoa on myös haitallista terveydelle sekä ympäristölle. Suomen vuotuinen ammoniakkipäästö on pääosin peräisin lannasta ja ylittää EU:n päästökattovelvoitteen. Lietelannan ammoniakkipäästöjä tiedetään voitavan vähentää mm. lietesäiliöiden katteiden avulla ja laskemalla lietteen pH alle 6 happolisäyksellä. Ominaisuuksiltaan oikeanlainen biohiili voisi toimia hyvin lietesäiliön kelluvana katteena, mistä se päätyisi lannanlevityksen yhteydessä peltomaahan edistäen ravinteiden kierrätystä ja pitkäaikaista hiilen sidontaa. Pyrolyysiprosessissa kondensoituva, heikkoja orgaanisia happoja sisältävä nestejae voisi puolestaan soveltua korvaamaan synteettistä väkevää rikkihappoa lietelannan happokäsittelyssä ja parantaa siten menetelmän työturvallisuutta ja ekologisuutta sekä biotaloussektorin tulevaisuudennäkymiä. Hankkeessa biohiilikatteen toimivuutta ja pyrolyysinesteiden vaikutuksia lannan ominaisuuksiin selvitetään laboratorio- ja kenttäkokein. Hanke hyödyttää viljelijöitä tarjoamalla uusia mahdollisuuksia turvata lannan typpisisällön säilyminen, saada joustoa lietteen levitykseen, yhdistää lannan ammoniakkiemission talteenotto ja maanparannustoimenpide sekä parantaa ilman laatua tilalla. Biotaloussektorille sovellus toisi kaivatun käyttökohteen pyrolyysin nestejakeelle. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää maatalouden ympäristökuormaa, parantaa typen ja muiden lannan ravinteiden hyödyntämistä ja maan kasvukuntoa sekä kasvattaa maan pitkäaikaista hiilivarastoa.