Julkiset ruokahankinnat

Julkisilla ruokahankinnoilla on merkittävä rooli kestävän ruokajärjestelmän kehittämisessä. Kestävästi toteutetut julkiset ruokahankinnat vahvistavat huoltovarmuutta ja omavaraisuustavoitteitamme. Lisäksi niillä on positiivinen vaikutus talouteen, sillä kestävästi toteutetut julkiset hankinnat lisäävät työllisyyttä ja vahvistavat aluetaloutta.

Kuntapäättäjän muistilista:

  • Linjatkaa kuntanne kestävistä ruoka- ja ruokapalveluhankinnoista selkeästi kuntastrategiassa ja sitä tarkentavassa hankintastrategiassa. Valmistelkaa linjaukset yhteistyössä ruokapalveluista ja –hankinnoista vastaavien kanssa.
  • Sitoutukaa vastuullisuuden lisäämiseen kunnan elintarvikehankinnoissa mm. vastuullisuutta lisäävien hankintakriteerien avulla
  • Panostakaa kestävään ja sesonginmukaiseen ruokalistasuunnitteluun. Lisätkää lasten ja nuorten osallisuutta suunnittelussa. 
  • Edistäkää paikallisesti tuotetun lähiruoan, luomun ja kotimaisen ruoan osuutta kuntanne elintarvikehankinnoissa.
  • Asettakaa tavoitteeksi pienentää ruoan hiilijalanjälkeä esim. ruokahävikkiä vähentämällä ja kala- ja kasvisruoan osuutta lisäämällä.
  • Lisätkää kasvispainotteisen ruuan osuutta koulu- ja päiväkotiruokailussa ja tarjotkaa kasvisruokaa kaikille vapaasti otettavana vaihtoehtona joka päivä.

Hankintastrategia lisää hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta

Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin 9.9.2020. Strategian tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä valtionhallinnon ja kuntien hankintojen ammattilaisten kanssa. 

Maa- ja metsätalousministeriö edistää hankintastrategian tavoitetta kestävästä ruokajärjestelmästä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa sekä kestävästi ja vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Strategian mukaan julkisten ruokahankintojen tulee noudattaa kokonaiskestävyyden periaatteita, kuten hyviä viljelymenetelmiä, eläinten hyvinvointia, ja elintarviketurvallisuutta, tukien samalla hyvää ravitsemusta ja terveyttä.

Hankintastrategia on myös annettu valtioneuvoston periaatepäätöksenä, jolla valtioneuvosto sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on vastuullisista ja kestävistä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoista tarkempi linjaus määrittämään, mitä vastuullisilla hankinnoilla tavoitellaan, ja miten tavoitteisiin päästään.

Kansallinen hankintastrategia ja siitä annettu VnP päivittävät valtioneuvoston vuonna 2016 tehdyn periaatepäätöksen elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista.

Oppaita vastuulliseen ruokahankintaan

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden vastuulliseen hankintaan on saatavilla oppaita.

Päivitetty opas vastuullisista elintarvikehankinnoista

Uuteen hankintastrategiaan liittyen Motiva päivitti vuonna 2020 maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta oppaan vastuullisista elintarvikehankinnoista yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Opas ottaa aikaisempaa laajemmin huomioon vaatimukset kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, ja ohjaa julkisia toimijoita eri elintarvikeryhmien hankintakriteerien käyttöön. Laatuvaatimukset antavat konkreettisia keinoja suosia vastuullisesti ja kestävästi tuotettuja elintarvikkeita ja edesauttavat myös lähellä tuotetun vaihtoehdon valituksi tulemista. 

Uusi opas tulossa ruokapalveluiden hankintaan

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on aloitettu oppaan laadinta ruokapalveluiden vastuulliseen hankintaan. Hankintaopas valmistuu syksyllä 2021. Opas on tarkoitettu palvelun tilaajille (esimerkiksi kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille), sekä kunnille oman toimintansa kuvaamiseen. Maa- ja metsätalousministeriö tuottaa oppaan asiantuntijaryhmän kanssa, ja oppaan kokoamisen yhteydessä järjestettävissä työpajoissa kuullaan myös suurempaa joukkoa ruokapalveluiden asiantuntijoita. Oppaan kokoajina toimivat Savon koulutuskuntayhtymä ja JU-Ha Consulting Oy.

Opas lähiruuan ja luomun lisäämiseen julkisissa palveluissa

EkoCentrian vuonna 2017 päivitettynä julkaistuun Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille -oppaaseen on myös koottu ohjeita ja perusteluita, joilla voidaan edistää erityisesti lähiruoan ja luomun lisäämistä julkisissa keittiöissä. Opas auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Oppaasta löytyy myös valtuustoaloitteen malli

Tietoa ravitsemuksesta ja suosituksista

Julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tulee muistaa joukkoruokailun merkitys terveyden ja työvireyden ylläpitäjänä. Vastuulliset elintarvike- ja ateriapalveluhankinnat huomioivat myös ruoan terveellisyyden ja ravitsemuslaadun ravitsemussuositusten kriteerien mukaisesti.

Tapahtumat

15.6.2021 Julkiset ruokapalvelut -webinaari - kohti 25 prosentin luomutavoitetta

Lisää tietoa ruokahankinnoista

Materiaaleja ruokahankinnoista

Kysymyksiä elintarvikehankintakriteereistä

Lisätietoja

Auli Väänänen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162031