Julkiset ruokahankinnat

Julkisilla ruokahankinnoilla on merkittävä rooli kestävän ruokajärjestelmän kehittämisessä. Kestävästi toteutetut julkiset ruokahankinnat vahvistavat huoltovarmuutta ja omavaraisuustavoitteitamme. Lisäksi niillä on positiivinen vaikutus talouteen, sillä kestävästi toteutetut julkiset hankinnat lisäävät työllisyyttä ja vahvistavat aluetaloutta.

Kuntapäättäjän muistilista:

  • Linjatkaa kuntanne kestävistä ruoka- ja ruokapalveluhankinnoista selkeästi kuntastrategiassa ja sitä tarkentavassa hankintastrategiassa. Valmistelkaa linjaukset yhteistyössä ruokapalveluista ja –hankinnoista vastaavien kanssa.
  • Sitoutukaa vastuullisuuden lisäämiseen kunnan elintarvikehankinnoissa mm. vastuullisuutta lisäävien hankintakriteerien avulla
  • Panostakaa kestävään ja sesonginmukaiseen ruokalistasuunnitteluun. Lisätkää lasten ja nuorten osallisuutta suunnittelussa. 
  • Edistäkää ja seuratkaa paikallisesti tuotetun lähiruoan, luomun ja kotimaisen ruoan osuutta kuntanne elintarvikehankinnoissa.
  • Seuratkaa ruokahävikkiä ja laatikaa toimenpiteet sen vähentämiseksi.
  • Lisätkää kala- ja kasvispainotteisen ruuan osuutta koulu- ja päiväkotiruokailussa ja tarjotkaa kasvisruokaa kaikille vapaasti otettavana vaihtoehtona joka päivä.

Hankintastrategia lisää hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta

Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin 9.9.2020. Strategian tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä valtionhallinnon ja kuntien hankintojen ammattilaisten kanssa. 

Maa- ja metsätalousministeriö edistää hankintastrategian tavoitetta kestävästä ruokajärjestelmästä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa sekä kestävästi ja vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Strategian mukaan julkisten ruokahankintojen tulee noudattaa kokonaiskestävyyden periaatteita, kuten hyviä viljelymenetelmiä, eläinten hyvinvointia, ja elintarviketurvallisuutta, tukien samalla hyvää ravitsemusta ja terveyttä.

Hankintastrategia on myös annettu valtioneuvoston periaatepäätöksenä, jolla valtioneuvosto sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on vastuullisista ja kestävistä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoista tarkempi linjaus määrittämään, mitä vastuullisilla hankinnoilla tavoitellaan, ja miten tavoitteisiin päästään.

Kansallinen hankintastrategia ja siitä annettu VnP päivittävät valtioneuvoston vuonna 2016 tehdyn periaatepäätöksen elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista.

Selvitys vastuullisuuden huomioimisesta elintarvikehankinnoissa

Maa- ja metsätalousministeriö seuraa, kuinka julkisten ruokapalveluiden tuottamien aterioiden kotimaisuusaste, vastuullisuus ja ravitsemuslaatu kehittyvät, ja kuinka vastuullisia elintarvikehankintoja ja ruokapalveluita koskevat tavoitteet ovat jalkautuneet kilpailutusten laatuvaatimuksiin.
 
Selvitys julkisten elintarvikehankintojen vastuullisuudesta, ravitsemuslaadusta ja kotimaisuudesta

Selvitys sopimusrakenteista ja kustannus-indekseistä elintarvikealan julkisissa elintarvikehankinnoissa

Elintarvikehankinnoissa käytettäviä tapoja reagoida hinnan muutoksiin ja hinnan muutosten vaikutuksia julkisiin elintarvikehankintoihin on selvitetty. Lisäksi kartoitettiin sopimuksissa käytössä olevia kustannusindeksejä. Työ tuotti toimenpidesuosituksia sopimusrakenteiden ja markkinoiden läpinäkyvyyden kehittämiseksi.
 
Selvitys sopimusrakenteista ja kustannusindekseistä elintarvikealan julkisissa hankinnoissa  
 

Oppaita vastuulliseen ruokahankintaan

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden vastuulliseen hankintaan on saatavilla oppaita.

Päivitetty opas vastuullisista elintarvikehankinnoista

Motiva päivitti vuonna 2023 maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta oppaan vastuullisista elintarvikehankinnoista. Päivitetty opas ottaa aikaisempaa laajemmin huomioon luonnon monimuotoisuuden huomioimisen elintarvikehankinnoissa. Oppaan hankintakriteerit ja laatuvaatimukset antavat konkreettisia keinoja suosia vastuullisesti ja kestävästi tuotettuja elintarvikkeita ja edesauttavat myös lähellä tuotetun vaihtoehdon valituksi tulemista. 

Uusi opas ruokapalveluiden hankintaan

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on laadittu Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas, joka julkaistiin joulukuussa 2021. Uusi verkko-opas neuvoo, miten ruokapalvelua kehitetään vastuulliseksi, laadukkaaksi ja vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi opas tuo esille, miten ruokapalvelut ja niissä tarjottu ruoka edistävät kuntastrategian ja kestävyys- ja ravitsemustavoitteiden toteutumista. Opas on suunnattu päättäjille ja julkisten ruokapalveluiden järjestäjille, hankinnasta vastaaville ja kehittäjille.
 
Maa- ja metsätalousministeriö tuotti oppaan yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa, ja oppaan kokoamisen yhteydessä järjestetyissä työpajoissa kuultiin myös suurempaa joukkoa ruokapalveluiden asiantuntijoita. Työpajojen järjestämisestä vastasivat Savon koulutuskuntayhtymä ja Ju-Ha Consulting Oy.
 
Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on ladattavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas

Selvitys luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta elintarvikehankinnoissa

Julkisten ruokahankintojen avulla on mahdollista estää luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemistä ja luontokatoa. Maa- ja metsätalousministeriön selvitys linjaa luonnon monimuotoisuutta edistäviä periaatteita ja kriteereitä kestävien ruokahankintojen tueksi.
 
Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa -selvitys


Opas lähiruuan ja luomun lisäämiseen julkisissa palveluissa

EkoCentrian vuonna 2017 päivitettynä julkaistuun Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille -oppaaseen on myös koottu ohjeita ja perusteluita, joilla voidaan edistää erityisesti lähiruoan ja luomun lisäämistä julkisissa keittiöissä. Opas auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Oppaasta löytyy myös valtuustoaloitteen malli

Tietoa ravitsemuksesta ja suosituksista

Julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tulee muistaa joukkoruokailun merkitys terveyden ja työvireyden ylläpitäjänä. Vastuulliset elintarvike- ja ateriapalveluhankinnat huomioivat myös ruoan terveellisyyden ja ravitsemuslaadun ravitsemussuositusten kriteerien mukaisesti.

Tapahtumat

 

Lisää tietoa ruokahankinnoista

Maa- ja metsätalousministeriö edistää ruokapalveluiden vastuullisuutta ja kestävyyttä muun muassa kehittämishankkeilla. Lisätietoja käynnissä olevista hankkeista:

Vastuullisten ruokapalveluiden kehitysohjelma 

Luomutetaan ruokapalvelut 

Materiaaleja ruokahankinnoista

Kysymyksiä elintarvikehankintakriteereistä

Lisätietoja

Auli Väänänen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162031   Sähköpostiosoite: