Vesiviljelystrategia 2022

Vesiviljelystrategian visiona on, että Suomessa on kilpailukykyinen ja kannustava toimintaympäristö kestävän vesiviljelyelinkeinon sekä siihen liittyvien toimialojen kasvulle ja kehitykselle. Strategian päämääränä on toimialan kilpailukyvyn parantaminen, alan jatkuva uudistuminen sekä vesiviljelytuotannon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Määrällisenä mittarina on mm. se, että Manner-Suomen tuotannon määrä nousee 20 miljoonaan kiloon ja tuotannon arvo ylittää 100 miljoonaa euroa. Vesiviljelyn kasvun tulee tapahtua sopusoinnussa veden laatua koskevien velvoitteiden ja muiden ympäristötavoitteiden kanssa.

Liitteet

Vesiviljelystrategia 2022

Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411