Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma ja Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpiteiden kokonaisuus

 Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä ja nopeita päästövähennystoimia kaikilla sektoreilla. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman päämääränä on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti edistää maankäytön, metsätalouden ja maatalouden päästöjen vähentämistä, nielujen aikaansaamien poistumien vahvistamista sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen. Maankäyttösektorilla toteutettavien lisätoimien tavoiteltu vuosittainen nettovaikutus on vähintään kolme miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma edistää osaltaan kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä sekä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätaloudessa vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisätään hiilinieluja ja -varastoja

Maankäyttösektorilla kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan vähentää erityisesti turvemaiden käytössä sekä ehkäisemällä metsien muuttumista muuhun maankäyttöön (metsäkato). Metsien hiilensidontaa voidaan vahvistaa metsien kasvukyvystä ja terveydestä huolehtimalla. Myös joutokäytössä olevien alueiden metsittäminen on yksi keino lisätä metsäpinta-alaa ja siten myös hiilensidontaa.

Hiilinielujen ja -varastojen säilyttämiseksi on tärkeää varautua myös lisääntyviin riskeihin, kuten kasvitauteihin ja metsätuhoihin.

Tutkimustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen avainasemassa

Maankäyttösektorin ilmastotoimilla toteutetaan kansallisia ja EU:n ilmastokehyksen mukaisia sekä kansainvälisiä tavoitteita. Toimien kustannustehokas ja vaikuttava toteuttaminen edellyttää muun muassa vahvaa tietopohjaa ja vaikutusarviointeja, ja siksi tutkimustiedon tuottaminen ja tehokas hyödyntäminen ovat avainasemassa.

Ilmastotoimia toteutetaan poikkisektoraalisesti sekä yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Monien toimien kautta toteutetaan myös hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden tavoitteita. Maankäyttösektorin ilmastotoimia edistetään nykyisillä ohjaus- ja kannustejärjestelmillä.

Valtioneuvoston asetus 5/2021 vuosina 2020−2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta (Finlex.fi)

Asetuksen 5/2021 taustamuistio

Valtioneuvoston asetus 869/2023 vuosina 2020–2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momentin 2 kohdan muuttamisesta (Finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus 79/2024 vuosina 2020–2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momentin 3 kohdan muuttamisesta (Finlex.fi)

Muualla palvelussamme

Maankäyttösektorin toimenpiteet
Joutoalueiden metsitystuki
Vastuullinen ruokaketju
Ilmastoruokaohjelma ja maatalouden ilmasto-ohjelma
Kansallinen metsästrategia
Metsätalouden uuden kannustejärjestlemän valmistelu
Metsät ja ilmastonmuutos

Tietosuojaseloste

Tutustu Hiilestä kiinni -kokonaisuuden tietosuojaselosteeseen tästä

Tilaa Hiilestä kiinni -uutiskirje ELY-keskusten valtakunnallisesta ilmastoyksiköstä

Maa- ja metsätalousministeriö tuotti Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirjettä vuosina 2021-2024. ELY-keskusten valtakunnallinen ilmastoyksikkö jatkaa kirjeen tuottamista osana Hiilestä kiinni -yhteisön koordinointia.

Tilaa uutiskirje täältä .
 

Hiilestä kiinni -kokonaisuuden yhteystiedot:

Yleiset tiedustelut osoitteeseen ilmastoratkaisut.mmm@gov.fi

 • kokonaisuuden koordinaatio
  neuvotteleva virkamies Reetta Sorsa
  reetta.sorsa@gov.fi
  029 516 2087

 • Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
  ohjelmapäällikkö Mikko Pohjola
  mikko.pohjola@gov.fi 
  029 516 2233

 • maankäyttösektorin ilmastotoimien toimeenpano
  johtava asiantuntija Anna Salminen
  anna.salminen@gov.fi
  029 516 2002

 • maankäyttösektorin ilmastotoimien seuranta ja raportointi
  johtava asiantuntija Johanna Vanhatalo
  johanna.vanhatalo@gov.fi 
  029 516 2177

 • Kestävän kasvun (RRF) -hankkeet
  erityisasiantuntija Joel Järvinen
  joel.jarvinen@gov.fi
  029 516 2113

 • viestintä
  viestintäasiantuntija Erika Keppola
  erika.keppola@gov.fi 
  029 516 2187