Klimatlösningar inom markanvändningssektorn

För att målet om ett klimatneutralt Finland 2035 ska nås krävs i synnerhet betydande och snabba åtgärder för att minska utsläppen från energisektorn och transporten, likaså från markanvändningssektorn, men också starkare kolsänkor och –lager. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska markanvändningssektorn under denna regeringsperiod i allt högre grad ingå i planeringen och genomförandet av den nationella klimat- och energipolitiken. Regeringsprogrammet drar upp riktlinjer för flera klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket samt ändringar i markanvändningen och som i fortsättningen, efter att den nya klimatlagen trätt i kraft, ska tas in i den kommande klimatplanen för markanvändningssektorn.

Jord- och skogsbruket minskar utsläpp av växthusgaser och ökar kolsänkor och -lager

Inom markanvändningssektorn kan man minska utsläppen i synnerhet från torvmarker och genom att se till att skogar inte omvandlas till andra typer av mark (avskogning). Man kan stärka skogens upptag av koldioxid genom att värna om skogens tillväxt och hälsa. Att beskoga impedimentmarker är ett sätt att öka skogsarealen och därigenom även kolupptaget.

För att kunna bevara kolsänkorna och -lagren är det viktigt att också förbereda sig på ökade risker, såsom växtsjukdomar och skogsskador.

Forskningsdata har en nyckelroll

Genom de klimatåtgärder som man genomför inom markanvändningssektorn uppfyller man såväl nationella och internationella mål som de mål som ligger i linje med EU:s klimatram. För att man ska kunna genomföra åtgärderna på ett kostnadseffektivt och verkningsfullt sätt förutsätter bland annat en stark kunskapsbas och konsekvensbedömningar. Att producera och på ett effektivt sätt använda forskningsdata har därför en nyckelroll.

Klimatåtgärder genomförs tvärsektoriellt samt i samarbete med den privata sektorn. Många av åtgärderna bidrar också till att uppnå målen i regeringens övriga strategier, program och projekt. Klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn främjas genom de nuvarande styr- och incitamentssystemen.
 

På vår webbplats

Markanvändningssektorns åtgärder 
Stöd för beskogning av impedimentmark 
Ansvarsfull livsmedelskedja
Programmet för klimatvänlig mat och lantbrukets kimatprogram
Nationell skogsstrategi
Beredningen av ett nytt incitamentssystem för skogsbruket
Skogar och klimatförändringen

Allmänna frågor till [email protected]

Mer information

Anna Salminen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162002  


Joel Järvinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162133  


Tia-Maria Virtanen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162202  


Päivi Kari, kommunikationsexpert 
jord- och skogsbruksministeriet, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Kommunikationsenheten 0295162122  


Erika Keppola, kommunikationsexpert 
jord- och skogsbruksministeriet, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Kommunikationsenheten 0295162187