Markanvändningssektorn får en klimatplan

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska markanvändningssektorn under denna regeringsperiod i allt högre grad ingå i planeringen och genomförandet av den nationella klimat- och energipolitiken. Regeringsprogrammet drar upp riktlinjer för flera klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket samt ändringar i markanvändningen och som i fortsättningen, efter att den nya klimatlagen trätt i kraft, ska tas in i den kommande klimatplan för markanvändningssektorn.

Jord- och skogsbruket minskar utsläpp av växthusgaser och ökar kolsänkor och koldioxidlager

För att målet om ett klimatneutralt Finland 2035 ska nås krävs i synnerhet betydande och snabba åtgärder för att minska utsläppen från energisektorn och transporten, men också starkare kolsänkor.

Inom markanvändningssektorn kan man minska utsläppen i synnerhet från torvmarker och genom att se till att skogar inte omvandlas till andra typer av mark (avskogning). Man kan stärka skogens upptag av koldioxid genom att värna om skogens tillväxt och hälsa. Beskogning ger mer skogsareal.

Utöver de åtgärder som motarbetar klimatförändringen är det viktigt att också förbereda sig på ökade risker, såsom växtsjukdomar och skogsskador.

Forskningsdata har en nyckelroll

Genom de klimatåtgärder som man genomför inom markanvändningssektorn uppfyller man såväl nationella och internationella mål som de mål som ligger i linje med EU:s klimatram. För att man ska kunna genomföra åtgärderna på ett kostnadseffektivt och verkningsfullt sätt förutsätter bland annat en stark kunskapsbas och konsekvensbedömningar. Att producera och på ett effektivt sätt använda forskningsdata har därför en nyckelroll.
Klimatåtgärder genomförs tvärsektoriellt, även i samarbete med den privata sektorn. Många av åtgärderna bidrar också till att genomföra regeringens övriga strategier, program och projekt. Flera klimatåtgärder inom markanvändningssektorn främjas genom de nuvarande styr- och incitamentssystemen.

På vår webbplats

Minister Leppä: Regeringen satsar på skogarnas tillväxt – stöd för gödsling med aska (JSM pressmeddelande 4.2.2020) 
Åtgärder för markanvändningssektorns klimatplan 
Beredning av stöd för beskogning av impedimentmark 
Programmet för klimatvänlig mat
Ansvarsfull livsmedelskedja
Nationell skorgsstategi
Beredningen av ett nytt incitamentssystem för skogsbruket
Skogar och klimatförändringen

Allmänna frågor till [email protected]

Mer information

Reetta Sorsa, Ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162118  


Jaakko Nippala, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162119  


Anna Salminen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002  


Päivi Kari, kommunikationsexpert 
jord- och skogsbruksministeriet, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Kommunikationsenheten 0295162122