Fiske med handredskap och andra fångstredskap

Alla personer i åldern 18–64 år som fiskar med något annat handredskap än metspö eller pilk, som fiskar med andra fångstredskap eller som fångar kräftor ska betala fiskevårdsavgift till staten. 

Alla som har betalat fiskevårdsavgiften och personer som inte har fyllt 18 år eller som har fyllt 65 år har rätt att bedriva handredskapsfiske med ett spö och konstgjort bete i hela landet, med undantag för fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk samt sådana ställen där fiske är förbjudet med stöd av någon annan bestämmelse. Vid trollingfiske får dessutom ett viktdrag användas. För allt fiske med fler än ett spö per fiskare eller fiske i så kallade specialfiskeområden behövs dessutom, oberoende av ålder, tillstånd av fiskerättsinnehavaren.

Även alla som fiskar med fångstredskap och sådana som fångar kräftor behöver alltid tillstånd av fiskerättsinnehavaren, med undantag för allmänt vattenområde i havet. Vanligen säljs tillstånd för fiske med nät och katsor av delägarlag eller företrädare för dem. 

Med stående fångstredskap avses ett fiskeredskap som satts ut på plats i fångstsyfte, såsom nät, långrev och andra krokredskap samt ryssja, katsa och andra instängningsredskap. Med fast fångstredskap avses en pata eller någon annan för fiske avsedd anläggning av bestående natur.

På andra webbplatser: