Förvaltningsplaner för hjortdjur

Det grundläggande målet med förvaltning och skydd av hjortdjur är att hålla stammen på en gynnsam skyddsnivå. Förvaltningsplanerna beskriver och redogör för nödvändiga stamförvaltningsåtgärder som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella krav samt regionala och lokala särdrag.

Förvaltningsplanen för älg ska bidra till livskraftiga älgstammar och till att viltskador och viltkonflikter hålls under kontroll. Älgförvaltningsområdena som följer jaktvårdsföreningarnas och Finlands viltcentrals verksamhetsområdesgränser ska utvecklas och få större betydelse.

Strategin för den offentliga viltkoncernen är ett centralt underbyggande dokument för förvaltningsplanen och planen förverkligar strategins mål.

 • älgstammen är fortsatt stark, har en balanserad struktur, är produktiv och genetiskt mångfaldig
 • älgstammen nyttjas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt
 • älgjakt är organiserad och bygger på en regionalt täckande verksamhet mellan jaktföreningar, jaktlag och markägare
 • skador av älg beaktas i stamregleringen och hålls under kontroll

Enligt förvaltningsplanen för skogsrenstammen finns det fyra regionala stamförvaltningsområden söder om renskötselområdet. Utmaningarna inom områdena är olika bl.a. på grund av tätheten av stora rovdjur. Förvaltningsplanens viktigaste mål är att

 • bevara en stark skogsrenstam
 • bevara stammens rasrenhet
 • minimera negativa konsekvenser för jordbruket och trafiken
 • höja människors medvetenhet om skogsrenen

Följande åtgärder siktar till att bevara skogsrenens rasrenhet:

 • att hålla skogsrensstängslen i skick
 • att märka renar utanför renskötselområdet så att de på ett enkelt sätt kan identifieras i terrängen bland skogsrenarna
 • rasrenhetselimineringar

Bilagor:

 

På andra webbsidor: