Förvaltningsplaner för hjortdjur

Det grundläggande målet med förvaltning och skydd av hjortdjur är att hålla stammen på en gynnsam skyddsnivå. Förvaltningsplanerna beskriver och redogör för nödvändiga stamförvaltningsåtgärder som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella krav samt regionala och lokala särdrag.

Förvaltningsplanen för älg ska bidra till livskraftiga älgstammar och till att viltskador och viltkonflikter hålls under kontroll. Älgförvaltningsområdena som följer jaktvårdsföreningarnas och Finlands viltcentrals verksamhetsområdesgränser ska utvecklas och få större betydelse.

Strategin för den offentliga viltkoncernen är ett centralt underbyggande dokument för förvaltningsplanen och planen förverkligar strategins mål.

  • älgstammen är fortsatt stark, har en balanserad struktur, är produktiv och genetiskt mångfaldig
  • älgstammen nyttjas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt
  • älgjakt är organiserad och bygger på en regionalt täckande verksamhet mellan jaktföreningar, jaktlag och markägare
  • skador av älg beaktas i stamregleringen och hålls under kontroll

Förvaltningsplanen för skogsrenstammen

De viktigaste målen för förvaltningsplanen för skogsrenstammen är att bevara en gynnsam nivå på skogsrenstammen, att stärka stammen och att på längre sikt förena delstammarna i Suomenselkä och Kajanaland. Genom åtgärderna i förvaltningsplanen vill man säkerställa att de livsmiljöer som är livsviktiga för skogsren räcker till och håller hög kvalitet. Även flerartsförvaltning och dess betydelse är mer framträdande i förvaltningsplanen än tidigare.

Bilagor:

 

På andra webbsidor: