FAO

Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO är FN:s specialorganisation som hanterar frågor som gäller livsmedelstrygghet, jordbruk, skogsbruk, fiskhushållning och landsbygd. I FAO:s kärnfunktioner betonas normativa uppgifter och informationsproduktionsuppgifter och rådgivning samt i operativa uppgifter tillämpning av information på praktiken i samarbete med andra aktörer.

FAO har 194 medlemsländer och en medlemsorganisation, Europeiska Unionen (EU). Finland har varit medlem i FAO sedan den grundades 1945. I Finland är den nationella ansvariga myndigheten Jord- och skogsbruksministeriet som också ansvarar för den stadgenliga medlemsavgiften till FAO (c. 2 milj. €/år). Med Utrikesministeriets utvecklingssamarbetsfinansiering som kanaliseras via FAO främjas mål som är viktiga för Finlands utvecklingspolitik. Dessutom finansierar Utrikesministeriet biträdande experter och FN:s frivilliga till FAO.

Finland påverkar i FAO:s förvaltningsorgan närmast via sina referensgrupper, såsom de nordiska länderna, EU och den europeiska regiongruppen.

Finlands FAO-delegation, som tillsatts av statsrådet och som verkar under ledning av Jord- och skogsbruksministeriet, planerar och samordnar Finlands verksamhet i FAO. Ordföranden för delegationen under verksamhetsperioden 2015–2017 är direktören för internationella frågor Aulikki Hulmi och sekreterare konsultativ tjänsteman Anna Santala.

Helsingfors universitets bibliotek är arkivbibliotek för FAO:s publikationer i Finland. En tryckt samling av FAO-publikationer finns i Viks campusbibliotek. De tryckta böckerna och serierna har katalogiserats i Helka-databasen. Äldre FAO-publikationer kan också letas efter Depåbibliotekets Vaari-databas. Tryckta publikationer kan läsas i Viks campusbibliotek eller lånas ut genom att lämna en begäran om fjärrlån. De nyaste FAO-publikationerna utkommer närmast i elektronisk form. Dessa kan sökas och läsas fritt på nätet.

Biblioteket är också Finlands AGRIS Resource Center och ansvarar koncentrerat för lämnandet av uppgifter om de finska jordbrukssektorerna till FAO:s AGRIS-datasystem.

 Närmare upplysningar om FAO:s publikationer:

Helsingfors universitets bibliotek
Viks campusbibliotek
Dataexpert Merja Kettunen
+358503175488
Begäran om fjärrlån

Länkar: www.fao.org, www.formin.fi

Närmare upplysningar: Konsultativ tjänsteman Anna Santala, tfn 0295162418