Artspecifika strategier och program

Enligt klassifikationen av arternas bevarandestatus i Finland (2010) klassificeras havsöring och insjölax av vandringsfiskarna som akut hotade och älvsik, ål och öringens insjöbestånd söder om polcirkeln som starkt hotade. För att trygga bevarandet av fiskarterna har man upprättat strategier och program.

Europeiska unionens naturskyddsförfattning, habitatdirektivet, förutsätter skydd av arter och deras livsmiljöer. Finland har undertecknat konventionen om biologisk mångfald (Riokonventionen) som förpliktar oss att bl.a. utveckla skyddet av fiskbeståndens mångfald och strategierna för hållbar användning.

De artspecifika strategierna och programmen baserar sig på den information om Finlands vilda fiskresurser som producerats av Naturresursinstitutet.

 Bilaga           

På andra webbplatser

Mer information

Jouni Tammi, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162313   E-postadress: