Övriga förvaltningsplaner

Målet med förvaltningsplanen för skogshönsfåglar är att förbättra och öka antalet livsmiljöer som passar för skogshönsfåglar. Det viktigaste stamförvaltningssättet är naturvård av ekonomiskogar. Arbetet med att förbättra och öka antalet livsmiljöer är långsiktigt och dess effekter löper över flera årtionden. Med hjälp av det kan även de negativa effekterna av klimatförändringen på skogshönsfåglar lindras.

Förvaltningsplanen för rapphöns beskriver och redogör för de nödvändiga förvaltnings- och skyddsåtgärderna för rapphönsstammen som tillsammans har tre huvudsakliga mål:

  • rapphönsstammen hålls livskraftig och rasren inom hela dess förekomstområde
  • vården av livsmiljön för rapphöns och våra andra naturliga arter som lever i jordbruksmiljö ska på ett bättre sätt än tidigare ingå i markanvändningen
  • medvetenheten om rapphöns hos de intressentgrupper som spelar en nyckelroll i stamförvaltningen samt gruppernas engagemang i stamförvaltningsarbetet ska ökas

Förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar presenteras de åtgärder med vilka gråsäl och baltisk vikare bevaras som livskraftiga inom Finlands havsområden. Målet är att bevara sälarna som en permanent del av havsnaturen och dess mångfaldiga organismsamhälle samt som värdefulla naturresurser som kan användas på ett hållbart sätt.

Syftet med våtmarksstrategin är att se till att våtmarksmiljöerna bevaras och vårdas hållbart. Målet med strategin är att främja mångfunktionella våtmarker och utöver sjöfåglar ta hänsyn till vattenskyddet.  Målet är också att främja samarbetet med jägare, markägare och andra aktörer.

 

Bilagor

På vår webbplats

På andra webbplatser