Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Förnybara naturtillgångar är sådana vars livskraft springer fram ur naturens förmåga att förnya sig. Till dem hör alla växter och djur. I enlighet med principen om hållbar användning används de förnybara naturtillgångarna på det sättet att deras värde bevaras också för framtida generationer.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Ministeriet har omkring 250 anställda och antalet anställda inom hela förvaltningsområdet är 5000. Jord- och skogsbruksministeriets budget uppgår till ca 2,8 miljarder euro.

Se också

Jord- och skogsbruksministeriets presentationvideo