Uppdatering av förvaltningsplanen för varg

 

Ett projekt som handlar om att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen i Finland inleddes i september 2018. Målet är att planen fastställs våren 2019. Projektet ska uppdatera framför allt åtgärderna i den fastställda förvaltningsplanen 2015.

Ett av de viktigaste målen är att bygga upp förtroende mellan de olika aktörerna i frågor som gäller vargar. Likaså ska förtroendet för förvaltningen, regleringen och uppföljningen av vargstammen stärkas. Uppdateringen fokuserar på åtgärder som siktar till att hantera vargrelaterade konflikter. Samarbetet förväntas också ge nya idéer till att förebygga skador av varg samt till metoder att stärka invånarnas trygghetskänsla i de områden där vargar förekommer.

För detta arbete har jord- och skogsbruksministeriet tillsatt en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetet inleddes den 28 september 2018 på ett seminarium där arbets- och styrgruppen diskuterade kärnfrågor i det kommande arbetet. Beredningsgruppen ska redan under projekttiden ge styrgruppen förslag till försök samt till ändringar och tillägg i den gällande förvaltningsplanen.

Den gällande förvaltningsplanen från år 2015 är ett verktyg som hjälper att reglera stammen. I planen ingår 59 konkreta åtgärder och nio olika projekt. Planens syfte är att sammanjämka skyddet av varg och behoven hos människor i vargområdena. Genom planen fullgörs också de internationella skyldigheterna som gäller Finland.

På denna sida samlas också presentationsmaterial och övrig information om uppdateringsarbetet.

Ytterligare uppgifter om förvaltningsplanerna för stora rovdjur och de gällande förvaltningsplanerna finns att få här.

Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland 2015 (pdf)

 

Aktuellt

 

28.6.2019

Pressmeddelande: Utkast till ny förvaltningsplan för Finlands vargstam på remiss

 

6.3.2019

Nyhet: Lokala åtgärder viktiga för förvaltningsplanen för vargstammen

 

26.2.2019

Nyhet: GPS-halsband ger mångsidig och nyttig information om vargar

 
15.2.2019

Nyhet: Arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade det illegala dödandet av vargar

 

4.2.2019

Nyhet: Flerartsförvaltning på agendan för arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för varg

 

18.1.2019

Nyhet: Tätare samarbete mellan Finland, Sverige och Norge kring vargfrågor

 

14.12.2018

Nyhet: Kommunikation är en viktig del i uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen

 
10.12.2018

Nyhet: Beslut om dispenser som gäller varg grundar sig alltid på fallspecifik bedömning

 
14.11.2018

Nyhet: Definition 'hotfull varg' behöver preciseras ytterligare