Uppdatering av förvaltningsplanen för varg

 

Ett projekt som handlar om att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen i Finland inleddes i september 2018. Målet är att planen fastställs våren 2019. Projektet ska uppdatera framför allt åtgärderna i den fastställda förvaltningsplanen 2015.

Ett av de viktigaste målen är att bygga upp förtroende mellan de olika aktörerna i frågor som gäller vargar. Likaså ska förtroendet för förvaltningen, regleringen och uppföljningen av vargstammen stärkas. Uppdateringen fokuserar på åtgärder som siktar till att hantera vargrelaterade konflikter. Samarbetet förväntas också ge nya idéer till att förebygga skador av varg samt till metoder att stärka invånarnas trygghetskänsla i de områden där vargar förekommer.

För detta arbete har jord- och skogsbruksministeriet tillsatt en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetet inleddes den 28 september 2018 på ett seminarium där arbets- och styrgruppen diskuterade kärnfrågor i det kommande arbetet. Beredningsgruppen ska redan under projekttiden ge styrgruppen förslag till försök samt till ändringar och tillägg i den gällande förvaltningsplanen.

Den gällande förvaltningsplanen från år 2015 är ett verktyg som hjälper att reglera stammen. I planen ingår 59 konkreta åtgärder och nio olika projekt. Planens syfte är att sammanjämka skyddet av varg och behoven hos människor i vargområdena. Genom planen fullgörs också de internationella skyldigheterna som gäller Finland.

På denna sida samlas också presentationsmaterial och övrig information om uppdateringsarbetet.

Ytterligare uppgifter om förvaltningsplanerna för stora rovdjur och de gällande förvaltningsplanerna finns att få här.

Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland 2015 (pdf)

 

Aktuellt

 
19.11.2018 Nyhet

Definition 'hotfull varg' behöver preciseras ytterligare