Främmande rovdjursprojekt garanterar häckningsfrid till fåglar

SOTKA-rovdjursprojekt består av flera delprojekt som syftar till att ge sjöfåglarna möjlighet att häcka ostört. Projektets särskilda syfte är att eliminera främmande rovdjur, såsom minkar och mårdhundar, från fåglarnas häckningsområden. Det har tagits fram planer som går ut på  kontinuerlig lokal jakt med perioder av en intensivare jakt som sköts av yrkesmässiga jägare.

SOTKA-koncept för en effektiv jakt på främmande rovdjur är ett projekt som leds av Finlands viltcentral. Projektet ska ta fram en fungerande modell för en effektiv jakt efter främmande rovdjur i skärgården och i viktiga sjöfågelmarker på fastlandet. 

SOTKA-rovdjursprojekt i skärgården siktar till att skärgården blir fri från främmande rovdjur både inom och utanför naturskyddsområdena. Projektet genomförs av Finlands viltcentral, Natur- och viltvårdsstiftelsen samt Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening. Åtgärderna vidtas i nära samarbete med Forststyrelsens naturtjänster.

Jakten efter främmande rovdjur enligt Helmi-programmet inleds sommaren 2021. Helmi-programmet har målet att restaurera 80 värdefulla fågelvatten under denna regeringsperiod. På dryga 60 ställen behövs det också effektiv bekämpning av främmande rovdjur. Vissa områden är statens skyddsområden, men en del är privata. Projektet genomförs i brett samarbete mellan Forststyrelsen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna och markägarna. I arbetet dras fördel av SOTKA-konceptet för effektiv jakt efter främmande rovdjur. 

SOTKA-rovdjursprojekt för stugägare uppmuntrar fritidsinvånare som bor vid goda fågelvatten att bekämpa främmande rovdjur. Finlands Jägarförbund svarar för projektets genomförande. Projektet utgår på ett nära samarbete mellan invånarna och de lokala jägarna. Kommunikation och rådgivning har också en särskilt viktig roll i projektet.