­­­­­­Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet  

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster samt specialunderstöd för landsomfattande och andra övergripande projekt som främjar fiskerihushållningen.

Ansökningstiden för 2019 års anslag börjar den 2 januari 2019. Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar fram till den 1 februari 2019 kl. 16.15.

Understöd för kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster är avsedda för aktörer som ordnar rådgivningstjänster. Vid beviljande av understöd beaktas effekterna, omfattningen, innovativiteten, kvaliteten och lönsamheten av den verksamhet som anordnaren av rådgivningstjänster bedriver samt verksamhetens målgrupp.

Specialunderstöd beviljas för landsomfattande eller övergripande utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning. Influensområdet för ett övergripande projekt ska omfatta verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals enhet för fiskerihushållning.

Specialunderstöd beviljas allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga.

Villkoren för att få stöd är:

  • ändamålets samhälleliga godtagbarhet,
  • möjlighet att motivera statsunderstödet med avseende på de mål som satts för användningen av stödet,
  • nödvändigheten med beaktande av projektets eller verksamhetens art, omfattning eller med hänseende till andra stöd,
  • stödets konkurrensneutralitet.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika förvaltningsprogrammen och strategierna (nationell kräftstrategi medräknad) eller i strategin för fiskeriförvaltningen.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2019:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
  • främjande av intresset för fritidsfiske 
  • fiskeövervakningen.

Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering utan beslutet om stödet fattas årligen.

Ansökningarna ska inlämnas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor, PB 30, 00023 Statsrådet (besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors; e-post: [email protected]). Ansökningsanvisningarna och -blanketterna finns att få via länkarna nedan.

Ansökningsanvisning, ansökningsblankett samt budget- och redovisningsblankett för kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster:

Ansökningsanvisning och ansökningsblankett för landsomfattande eller övergripande projekt som främjar fiskerihushållningen:

Ytterligare information om de anslag som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet ger fiskeriöverinspektör Roni Selén, tfn 0295 16 2462.

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. Länken till redovisningsblanketterna:

 

På vår webbplats:     

 

Mer information

Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162462