FI SV

Understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet  

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan specialunderstöd för landsomfattande och andra övergripande projekt som främjar fiskerihushållningen.

Ansökningstiden för 2024 års anslag börjar den 2 januari 2024. Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar fram till den 31 januari 2024 kl. 16.15.

Specialunderstöd beviljas för landsomfattande eller övergripande utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning. Influensområdet för ett övergripande projekt ska omfatta verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals enhet för fiskerihushållning.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

Villkoren för att få stöd är:

  • ändamålets samhälleliga godtagbarhet
  • möjlighet att motivera statsunderstödet med avseende på de mål som satts för användningen av stödet
  • nödvändigheten med beaktande av projektets eller verksamhetens art, omfattning eller med hänseende till andra stöd
  • stödets konkurrensneutralitet.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika förvaltningsprogrammen och strategierna (nationell kräftstrategi medräknad) eller i strategin för utveckling av fritidsfiske.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2024:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • information och rådgivning om de ändringar i lagen om fiske som träder i kraft 2024 (särskilt fångstanmälan för fritidsfiske, skyldighet att sluta fiskar och ändring av åldersgränsen för skyldigheten att betala fiskevårdsavgift) 
  • fiskeövervakningen

Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering utan beslutet om stödet fattas årligen.

Ansökningarna ska inlämnas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor, PB 30, 00023 Statsrådet (besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors; e-post: kirjaamo.mmm@gov.fi). Ansökningsanvisningarna och -blanketterna finns att få via länkarna nedan.

Ansökningsanvisning och ansökningsblankett för landsomfattande eller övergripande projekt som främjar fiskerihushållningen:

De som får ett positivt understödsbeslut ska i efterhand lämna en redovisning av användningen av understödet enligt anvisningarna i beslutet. Länken till redovisningsblanketterna:

Mer information

Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162462   E-postadress: