Jakträtt

Bestämmelser om jakträtt finns i jaktlagen. I allmänhet tillkommer rätten att bedriva jakt och att bestämma därom markägaren. Markägaren kan arrendera ut sin jakträtt helt eller delvis. Den som innehar jakträtten kan på de villkor som han eller hon ställer ge någon annan tillstånd till jakt (jakttillstånd), om detta inte har förbjudits i arrendeavtalet.

Var och en som är fast bosatt i Finland har rätt att jaga inom allmänt vattenområde i havet och på sådana holmar och skär inom allmänt vattenområde i havet vilka tillhör staten. Inom allmänna vattenområden i sjöar samt på holmar och skär som staten äger inom sådana områden har var och en rätt att jaga, om han eller hon har hemort i kommunen i fråga.  Inom naturskyddsområden enligt naturvårdslagen gäller separata författningar och bestämmelser.

Jaktlicenser för statsägda jaktmarker säljs av Forststyrelsen. Priserna på licenserna fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare behöver ett jaktkort. Den som biträder jägare som hundförare eller vid jakt på hjortdjur som drevkarl eller på motsvarande sätt biträder vid jakten behöver inget jaktkort.

 

På andra webbplatser

Jaktlagen