Återvinning av näringsämnen i primärproduktionen och effekterna för vattenstatus (KiertoVesi)

Genomförare: Finlands miljöcentral & Naturresursinstitutet

Ansvarsperson: Markku Puustinen, Finlands miljöcentral

Finansiering: 350 000 euro (MAKERA)

Projekttid: 3/2016 - 5/2019

Sammanfattning: Projektet ska analysera totalmängden återvunna näringsämnen, i vilken grad de kan kompensera kommersiella gödselmedel, hur näringsämneslagrens förhållanden och totalmängder förändras när man använder mer återvunna näringsämnen och vilka vattenåtgärder kan tillämpas samtidigt med åtgärderna i avrinningsområden. Om kopplingarna mellan kretsloppsekonomin och vattnet behövs således övergripande, mångvetenskaplig information som ger svar på dessa frågor.

Forskningsmålen är att 1) få de nu spridda mätnings- och observationsmaterialen som beskriver jordbrukets miljökonsekvenser och selektivt fiske för allmän användning 2) analysera miljöersättningssystemåtgärdernas nuvarande effekter och totalpotential för jordbrukets belastning som beror på fasta partiklar och näringsämnen 3) bedöma möjligheterna att komplettera eller kompensera avrinningsområdesåtgärder genom att effektivisera det selektiva fisket 4) bedöma den förändring som återvunna näringsämnen för med sig och förändringens effekt på vattenbelastningen i pilotområden 5) göra resultaten allmännare och utifrån resultaten beskriva möjligheterna att införa kretsloppsekonomin som ett nytt handlingsmönster.