Strategier och program

I lagen om fiske föreskrivs om skyldigheten att vårda fiskbestånden. Målet med vården av fiskbestånden är en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar användning av fiskresurser. Genom fleråriga planer främjas bevarandet fiskbestånden som livskraftiga och tryggas fiskbeståndens naturliga livscykel. Vid vården av fiskresurser ska också mångfalden hos den övriga vattennaturen tryggas.

För att trygga fritidsfisket, fiskerinäringen och vården av fiskvattnen har man upprättat strategier och program. Målet är att identifiera utmaningarna och uppnå måltillståndet genom de föreslagna åtgärderna.  De art- och artgruppsspecifika strategierna och programmen beaktar varje arts speciella behov av stamvård. Strategierna och programmen uppfyller för sin del de nationella och internationella skyldigheterna.

Mer information

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162458   E-postadress: