Beredning av den nationella jordbrukspolitiken

Europeiska unionen har full och primär behörighet att bereda, genomföra och följa upp de jordbrukspolitiska målen och åtgärderna i hela EU-området. Medlemsländerna kan inte driva enbart nationell jordbrukspolitik eller på nationell nivå utfärda avvikande bestämmelser om frågor som länderna enat om och reglerat på EU-planet. De nationella lagarna och förordningarna kompletterar EU-lagstiftningen då när EU-bestämmelserna endast innehåller grundläggande principer eller minimikrav för vissa åtgärder eller villkor.

I många förordningar av EU-rådet och parlamentet, EU-kommissionens förordningar och beslut samt de nationella lagar som bygger på EU-bestämmelserna finns bestämmelser om jordbruket och jordbruksstöden. De nationella lagarna kompletteras med statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar som innehåller närmare bestämmelser till exempel om stödobjekt, stödnivåer samt om villkor för stöd och produktion som ska tillämpas på nationell nivå. 

Beredningen av den nationella jordbrukspolitiken hänför sig framför allt till tolkning av villkor för de olika stödsystemen och det nationella genomförandet inom ramen för EU-bestämmelserna. I synnerhet när det gäller ändringar i EU-jordbrukspolitiken är det nationella arbetet brett och mångfasetterat allt från EU-inflytande i särskilda frågor som är viktiga för Finland till verkställighet av stöd i praktiken och bedömning av konsekvenser på gårdsnivå. Förutom företrädare för förvaltningen och producentorganisationerna samt forskningsinstitutsexperter medverkar många viktiga intressentgrupper i beredningen.

De stödinstrument som full ut finansieras med nationella medel och som kompletterar EU-instrumenten ska basera sig på den gemensamma EU-jordbrukspolitikens principer. För dessa system behövs i regel alltid EU-kommissionens godkännande. Enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 (länk) för statens och producentorganisationernas företrädare alltid officiella förhandlingar om de programförslag som gäller nationella stöd och som Finland sänder till EU-kommissionen. Under dessa förhandlingar kan deltagarna också behandla andra frågor som rör jordbrukets och trädgårdsodlingens stödsystem och jordbrukarnas inkomstbildning. Under förhandlingarna behandlar deltagarna också regelbundet årligen användningen av stödanslaget för de olika stödobjekten.

Mer information

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten Telefon:0295162474   E-postadress: