Nätverken för landsbygdsutvecklare

För landsbygdsutvecklingen ansvarar Jord- och skogsbruksministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet förvaltar det EU-finansierade landsbygdsprogrammet och Arbets- och näringsministeriet ansvarar närmast för den nationella landsbygdspolitiken.

Nätverken för landsbygdsutveckling går horisontalt mellan de olika förvaltningsområdena samt regionalt genom landet. Samarbetet är intensivt också mellan förvaltningen och gräsrotsnivån. För att påskynda de EU-finansierade programmen för utveckling av landsbygden har man skapat Finlands landsbygdsnätverk. Landsbygdsnätverket består av centrala aktörer inom programmen för utveckling av Fastlandsfinlands och Ålands landsbygd. Nätverket informerar om programmen för landsbygdsutveckling och ordnar evenemang kring dessa, sprider information om god praxis i programmen och främjar internationaliseringen bland landsbygdsaktörerna. En styrningsgrupp, tillsatt av Jord- och skogsbruksministeriet, styr verksamheten och drar riktlinjer för den. I varje EU-land verkar ett eget landsbygdsnätverk. Nätverket och genomförandet av programmet stöds av enheten för landsbygdsnätverkstjänster i Livsmedelsverket.  Samarbetet mellan nätverken i de olika länderna samordnas av EU:s landsbygdsnätverksenhet.

För den nationella landsbygdspolitiken ansvarar Arbets- och näringsministeriet (ANM) och Jord- och skogsbruksministeriet (JSM). Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen är ett samarbetsorgan som är tillsatt av statsrådet och placerat vid Arbets- och näringsministeriet. Samarbetsgruppen har cirka 30 medlemmar. I samarbetsgruppens verksamhet deltar ett omfattande nätverk som består av aktörer såväl från den riksomfattande, regionala som lokala nivån. Samarbetsgruppens ärenden bereds av sekretariatet och temanätverken.

Jord- och skogsbruksministeriet deltar aktivt i uppföljningen och utvecklingen av de olika temaområdena i den internationella landsbygdspolitiken på EU-nivå samt internationella organisationer såsom WTO, FAO och OECD.

På andra webbplatser:
Landsbygd.fi: Landsbygdsnätverket
Landsbygd.fi: Landsbygdens utvecklingsprogram i nötskal
Leader Suomi
EU-fondernas gemensamma portal
Strukturfonder.fi
Byaverksamhet i Finland

 

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162405   E-postadress: