Utlysning om jord- och skogsbruksministeriets statsunderstöd 2020 för projekt för att återställa vandringsfiskbestånd

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att ministeriets förvaltningsområdes fiskeriekonomiska understöd för åtgärder för att återställa vandringsfiskbestånd år 2020 kan sökas. Stödet beviljas i synnerhet för åtgärder som förbättrar vandringsfiskarnas vandring, till exempel för att bygga fiskvägar och undanröja vandringshinder samt för att ta fram lösningar som möjliggör nedvandring.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar statsunderstöd för projekt som förbättrar levnadsförhållandena för vandringsfisk. Anslaget i budgeten 2020 för att genomföra programmet för att återställa vandringsfiskbestånd NOUSU som ingår i regeringsprogrammet uppgår till sammanlagt 6 miljoner euro. I regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget 2020 som är underbehandling i riksdagen ingår därtill ett anslag på 3 miljoner euro för vandringsfiskprojekt. Understöden är behovsprövade och beviljas inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ansökan om understöd för åtgärder för att återställa vandringsfiskbestånd är kontinuerlig. Ansökningstiden fortsätter till utgången av 2021 eller tills det anslag som reserverats för understöden har använts. Det anslag som delas ut är ett treårigt reservationsanslag och understöden ska användas för projekt som genomförs åren 2020–2022. Ansökningarna ska lämnas in till den regionala närings-, trafik- och miljöcentral, vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen gäller (kontaktuppgifterna nedan).

För stora och långvariga projekt kan understöd beviljas för flera år och understöd kan sökas också etappvis. En förutsättning för utbetalning av understöd är att understödsmottagaren har de tillstånd och rättigheter att genomföra projektet som behövs enligt vattenlagen och annan lagstiftning. Understöd kan också beviljas för planering av projektet och för tillståndsavgifter.

Projekt som beviljas understöd och ansökan om understöd

Understöd kan beviljas för de fiskeriekonomiska projekt enligt programmet för att återställa vandringsfiskbestånd NOUSU som syftar till att stärka livskraften hos hotade eller sårbara vandringsfiskbestånd genom att trygga och förbättra fiskbeståndens naturliga livscykel. Projekten kan i synnerhet gälla åtgärder som förbättrar fiskens vandring såsom fiskvägar, förbipassage  och lösningar som underlättar nedvandring samt undanröjande av vandringshinder. Prioritet ges de objekt som hör till spetsobjekten i den nationella fiskvägsstrategin eller som nämns i de regionala restaureringsprogrammen.

Länk: Den nationella fiskvägsstrategin

Projektkostnaderna ska vara skäliga eftersom med tanke på den nytta som uppnås ska understödsmottagaren kunna svara för genomförandet av projektet och användningen av understödet. Anslaget riktar sig i första hand till projekt med ett starkt regionalt engagemang. När man planerar och genomför nya projekt bör man använda sig av de goda resultat och erfarenheter samt nätverk och nätverksmodeller som man fått och skapat i tidigare projekt.

Behovsprövade understöd kan beviljas för  projektets planerings-, genomförande- och administrationskostnader, för avgifter som tas ut för tillstånd för projektet samt för kostnader som följer av uppfyllandet av författnings- och tillståndsskyldigheterna. Understödet är högst 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna. 

Ansökningarna om understöd ska lämnas in till följande NTM-centraler:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland tar emot ansökningar om understöd för projekt som genomförs i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, PB 8060, 96101 Rovaniemi,
telefon 0295 037 000, kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Savolax tar emot ansökningar om understöd för projekt som genomförs i landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, PB 2000, 70101 Kuopio,
telefon 0295 026 500, kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Egentliga Finland tar emot ansökningar om understöd för projekt som genomförs i landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo,
telefon 0295 022 500, kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Ansökningsanvisningar och ansökningsblankett på NTM-centralens webbplats

Tillämpade rättsnormer

De understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet är behovsprövade. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av understöd för projekt som förbättrar vandringsfiskarnas levnadsförhållanden finns i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). I fråga om ekonomisk verksamhet iakttas EU:s regler om statligt stöd.

Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen, med beaktande av de övriga författningar som nämns ovan. I prövningen beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för 2020. Mottagare av statsunderstöd ska i användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling (1397/2016).

Ytterligare information:
Jouni Tammi, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 313, jouni.tammi@mmm.fi
Mikko Koivurinta, ledande sakkunnig i fiskerihushållningsfrågor, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 0295 021 080, mikko.koivurinta@ely-keskus.fi
Teemu Hentinen, fiskeribiolog, NTM-centralen i Norra Savolax, tfn 0295 024 037, teemu.hentinen@ely-keskus.fi
Maare Marttila, fiskeribiolog, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 0295 037 108 maare.marttila@ely-keskus.fi