Förebyggande av skador

Skador som orsakats av vilt bör i första hand förebyggas. En förutsättning för att få ersättning är att den som lidit skada med alla rimliga och möjliga medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras.

Jord- och skogsbruksministeriet får bevilja understöd för förebyggande av viltskador inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten. Understöd kan beviljas för materialanskaffningar, forskning och utvecklingsarbete till den del de har som syfte att förebygga eller minska skador. Understöd enligt ovan fråntar inte ersättningsmottagarna skyldigheten att på egen hand försöka förhindra att en skada uppkommer eller förvärras.


Skador orsakade av stora rovdjur kan förebyggas bl.a. med elstängsel, avskräckningsmedel med ljud, boskapshundar samt genom att skydda hundarna med olika sätt, t.ex. genom att bygga hållbara hundgårdar för utehundar.

Skador orsakade av älgar kan förebyggas bl.a. genom att erbjuda älgarna mer användbar näring genom att skydda plantorna med mekaniska och kemiska avskräckningsmedel, genom att locka älgar från plantbeståndet till andra områden med hjälp av slickstenar. En viktig metod för förebyggande av älgskador är jakt i syfte att reglera storleken på älgstammen. Älgskador kan förebyggas genom att man riktar jakten på älgar på vissa områden.

 

På andra webbplatser

Finlands viltcentral: Förebygga viltskador