Central lagstiftning

Den centrala uppgiften för lagen om fiske är reglering av fiskerätten och -metoderna, vården av fiskbestånden samt förvaltningen av fiskerinäringen när det gäller användning och vård av fiskresurserna. Reformen av lagen om fiske svarar på de ändringar som skett i fisket, lagstiftningen på nationell nivå och i EU samt i samhället i allmänhet.

Förordningen om fiske innehåller noggrannare bestämmelser bl.a. om fiskeredskapen och bedrivandet av fiske, fiskeområdena, statens fiskevatten och övervakningen av fiske. 

Inom fiskerinäringen, särskilt inom havsområdet, kommer den största delen av lagstiftningen från EU. Regleringen av kommersiellt fiske inom havsområden hör till Europeiska unionens uteslutande befogenheter och nationella bestämmelser kan endast ges med fullmakt enligt unionens författningar.

Centrala EU-författningar

Nationell lagstiftning