Skogsskador

Med skogsskada avses skada på skog eller skogsodlingsmaterial orsakad av hjortdjur. Ersättning för skogsskada ska ansökas omedelbart efter att skadan har upptäckts. Skogscentralen utför en värdering av skadan senast tre år efter skadans uppkomst. Blanketter fås tillgängliga hos skogsvårdsföreningen, skogscentralen och på internet.

Av skogsskador som orsakats av hjortdjur kan den ekonomiska skada ersättas som orsakas av en avsevärd värdeminskning i fråga om skogsodlingsmaterial samt en avsevärd värdeminskning i fråga om plantbestånd eller äldre trädbestånd samt av nödvändig kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet.

 

Värdering av skogsskada

Skogscentralen ska värdera skogsskadan på skadeplatsen. Skogscentralen kan vid behov anlita en av centralen godkänd sakkunnig vid värderingen av skogsskador.

Vid värderingen ska utredas var det skadedrabbade området är beläget, skadans art och omfattning samt huruvida skadan har orsakats av hjortdjur eller om den helt eller delvis har uppkommit på annat sätt. Över värderingen ska upprättas ett särskilt värderingsinstrument.

Skadebeloppet i fråga om plantbestånd och äldre trädbestånd bedöms utifrån storleken av de skador som hjortdjur har orsakat enskilda träd. Som skadade betraktas för tillväxt avsedda träd som förstörts helt och hållet samt sådana träd vilkas tillväxt eller kvalitet har försämrats varaktigt genom skadorna.

 

Beräkningsgrunder för ersättning

Omfattningen av skador som orsakats plantbestånd bestäms med summavärdemetoden. Omfattningen av skador på trädbestånd som är äldre än plantbestånd bestäms som förlust av det förväntade värdetillägget för de skadade träden.

Storleken av skador på skogsodlingsmaterial bestäms utifrån det gängse värdet av det material som inte uppfyller kvalitetskraven, varvid dock inbesparade upptagnings- och lagringskostnader samt andra inbesparade kostnader beaktas såsom avdrag.

När ersättningen för kompletteringsodling eller ny beskogning beräknas beaktas de kostnader som föranleds av anskaffning av skogsodlingsmaterial samt kostnaderna för planering, arbetsledning och arbete som odlingsåtgärden eller förnyelsen kräver.