FOREST EUROPE – Europeiska skogsministerkonferenser

Skogsministerkonferenserna samt berednings- och uppföljningsarbetet (processen FOREST EUROPE) har spelat en viktig roll i att stimulera det politiska och tekniska skogssamarbetet i Europa. Processen, som bygger på frivillighet, har skapat förutsättningar för åsiktsutbyte i hela Europa. Den första skogsministerkonferensen ordnades år 1990 på Frankrikes och Finlands initiativ då luftföroreningarnas inverkan på skog väckte stor oro. Därefter har man fäst vikt vid nya utmaningar, t.ex. att främja hållbar vård och användning av skogar och bioekonomi. Den viktigaste verksamhetsformen är ministerkonferenser som ordnats vart fjärde eller femte år.

Processen FOREST EUROPE är ett exempel på hur globala skogsfrågor integreras i regionalt samarbete. Processen har också bidragit till att fokusera behandlingen av skogsfrågor i EU. I samband med den frivilliga processen har man bl.a. tagit fram riktlinjer för ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till de olika dimensionerna inom hållbar utveckling. De allmäneuropeiska kriterierna och indikatorerna för ett hållbart skogsbruk har varit av stor vikt vid tillämpning och uppföljning av riktlinjerna. Processen FOREST EUROPE har också gett i resultat allmänna principer för att ta fram, tillämpa och utvärdera nationella skogsprogram.

På andra webbplatser

Forest Europe

Mer information

Tiina Rytilä, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162261   E-postadress: