På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2020 biodling enligt antalet bisamhällen

Senast 21.2.2020
 

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 62347
speciell sakkunnige Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: fö[email protected]
 

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2020


Senast 5.2.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn 0295 16 2185
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn. [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkat till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

Senast 5.2.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn 0295 16 2185
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn. [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om
1) ändring av 9 § och 21 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019
2) ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra finland 2019

Senast: 24.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 02951 62193
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016-2018 för forsking-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinnig av näringsämnen i biomassa

Senast: 31.1.2020

Mer information:
regeringssekreterare Sara Vänttinen, tfn 02951 62065
konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, tfn. 02951 62400
e-post: fö[email protected]

* * *
Begärän om utlåtande om utkast till statsrådets förodning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020

Senast: 29.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
specialasakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: fö[email protected]

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning

Senast 29.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2249
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn 0295 16 2185
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn. [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om att lämna ut information inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Senast 24.1.2020

Mer information:
lagstiftningsråd Kirsi Taipale, tfn 040 139 4123
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter

Senast 20.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Johanna Nykyri, tfn 029516 2093
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

Senast 9.1.2020

Mer information:

konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Antero Nikander, tfn 0295 16 2403
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknad, användning och importering av makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering

Senast 13.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Taina Sahin, tfn 029516 2160
konsultativ tjänsteman Marja Savonmäki, tfn 0295 16 2280
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2020

Senast 2.1.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
Överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 0295 16 2193
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 16 a § i jaktförordningen

Senast 15.1.2020

Mer information:
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315 128 och
specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn 02951 62338
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2020

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2020 mellan Fastlandsfinland och landskapet Åland

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bodenstam, tfn. 0295 16 2494
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 30.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård


Senast 9.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om gödelsefabrikat

Senast 31.12.2019

Mer information:
lagstiftningsråd Timo Rämänen, tfn 02951 62197
e-post: fö[email protected]

 

* * *

Begäran om utlåtande om nationellt stöd till Södra Finland 2020

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till beslut om fastställande av landsomfattande planer för förvaltning av fiskeresursserna

Senast 13.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Jouni Tammi, tfn 02951 62313 och
specialsakkunnig Sanna Koljonen, tfn 02951 62007

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätningsnämnden åren 2020 och 2021

Senast 5.12.2019

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn 02951 62408
lagstiftningsråd Maija Kaukonen (juridiska frågor), tfn 02951 62153
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Senast: 3.1.2020

Mer information:
regeringssekreterare Sara Vänttinen, tfn 02951 62065
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
e-post: fö[email protected]

* **

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020

Senast 5.12.2019

Mer information:
överforstmästare Matti Heikurainen, tfn 02951 62408
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om förslag till ändringar av fiskestadgan i Torneälven år 2020

Senast 16.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 62494
konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tfn 02951 62152
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande finns på webbsidan Utlåtande.fi
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=9bf9f001-3edf-48e0-9eac-12a6e61d9be4

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 12§ i ststsrådets förordning om skydd av får


Senast 5.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Susanna Ahlström, tfn. 0295 16 2436
specialsakkunnig Kirsti Huovinen, tfn 0295 16 2182
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020

Senast 10.12.2019

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

 

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter

Senast 20.12.2019

Mer information:
specialsakkunnig Johanna Nykyri, tfn 029516 2093
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi