FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor

Senast 24.8.2018

Mer information:
Specialsakkunnig Marja Savonmäki, tfn 02951 62280
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 30.7.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248 (t.o.m. med den 18 juli 2018)
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn. 0295 16 2207 (t.o.m. med den 20 juli 2018)
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om viltförvaltning:

Senast 17.8.2018

1) Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (Dnr 1275/01.01/2018)

2) Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om viltförvalningen (Dnr 1274/01.02/2018)

3) Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna (Dnro 1231/01.03/2018)

Mer information:
äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315 128
specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn

Senast 17.8.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248 (t.o.m. med den 18 juli 2018 och f.r.o.m den 16 augusti 2018)
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn. 0295 16 2356 (t.o.m. med den 20 juli 2018)
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl, östersjövikare och europeisk bäver, jaktåret 2018-2019

Senast 25.7.2018

Mer information:
Specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn 040 7336229
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om ett förslag till ändring av jord- och skogsbrukministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

Senast 7.8.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***

Begäran om utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Senast 17.8.2018

Mer information:
lagstifningsråd Anne Haikonen (25.6.-2.8.2018), anne.haikonen@mmm.fi
lagstifningsråd Hannu Miettinen (30.7.-17.8.2018), hannu.miettinen@mmm.fi
livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hielm, sebastian.hielm@mmm.fi
konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola, vesa.pekkola@stm.fi

Begäran om utlåtande

Promemoria (på finska)

Utkast RP Livsmedelslag

***

Begäran om utlåtande om  utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Senast 10.8.2018

Mer information:

forstråd Marja Kokkonen (t.o.m. med den 6 juli 2018 och fr.o.m. den 6 augusti 2018), tfn 02951 62444
forstråd Marja Hilska-Aaltonen (t.o.m. med den 21 juni 2018 och fr.o.m. den 30 juli 2018), tfn 02951 62447
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (fr.o.m. den 24 juli 2018), tfn 02951 62451
specialsakkunnig Niina Riissanen (t.o.m. med den 29 juni 2018 och fr.o.m. den 9 augusti 2018), tfn 02951 62339

e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändringen av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Senast 15.8.2018

Mer information:
Specialsakkunnig Marja Savonmäki, tfn 02951 62280
Lagstifningsråd Timo Rämänen, tfn 02951 62197
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om;
1) ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2018
2) ändring av 5 § s tatsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2018


Senast 1.8.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
 


* * *
Begäran om utlåtande om ett utkast till förordning om ändring av jord- och skogsbrukministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter 

Senast 2.7.2018

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

***