FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 9 0ch 17 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 18.5.2021

Mer information: 
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020

Senast 18.5.2021

Mer information: 
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2020

Senast 28.4.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om änd-ring av 18 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Senast 20.4.2021

Mer information:
expert Petri Koskela , tfn. 0295 162 382
konsultativ tjänsteman Jukka Ränkimies (juridiska frågor), tfn. 0295 162 488
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria (på finska) och utkast

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken

Senast 6.5.2021

Mer information:

konsultativ tjänsteman Harri Kukka tfn. 02951 62377
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam tfn. 02951 62494
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken

Statsrådets förordning (UTKAST) om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiske-loggboken

Promemoria: Statsrådets förordning om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken

* * * 

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av stats-rådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecen-ter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021

Senast 17.5.2021

Ytterligare information:
specialsakkunnig Auli Sihvola, tfn 0295 162 442
regeringssekreterare Sara Vänttinen, tfn 0295 162 065
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande, promemoria (på finska) och utkast

***

Begäran om utlåtande om Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller av vissa djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav fram-ställda produkter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen

Senast: 13.4.2021

Ytterligare information:
veterinärråd Hentriikka Kontio, tfn 0295 162 423  
specialsakkunnig Leena Salin, tfn 0295 162 412
e-postaddresser: fö[email protected] 

* * *

Utkast till ändring av statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

Senast 30.4.2021

Mer information:

specialsakkunnig Kari Saulamo tfn. 0295 162 261
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande: Utkast till ändring av statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

Utkast till ändring av statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster och bilaga

Promemoria

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021

Senast 8.4.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2021


Senast 25.3.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem vid införsel från länder utanför Europeiska unionen av vissa djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar

Senast: 9.4.2021

Ytterligare information:
veterinärråd Hentriikka Kontio (tfn 0295 162 423) 
specialsakkunnig Leena Salin (tfn 0295 162 412)
e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre som föreskrivs med stöd  av lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

Senast: 1.4.2021

Ytterligare information:
specialsakkunnig Kati Lassi, tfn 02951 62070
lagstiftningsrådet Timo Rämänen, tfn 02951 62197
e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om innehållskraven för anmälan om verkställande av beskogningsstöd och om förfarandet vid utbetalning av beskogningsstöd

Senast 19.3.2021

Ytterligare information:

Konsultativa tjänstemannen Kaisa Pirkola, tfn 029 516 2350
Lagstiftningsrådet Maija Kaukonen, tfn 029 516 2153
e-post: [email protected]

* * *
begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Senast: 22.3.2021

Mer information: jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
lagstiftningsråd Mika Saari, tfn 0295 16 2134
e-post: fö[email protected]

* * *
Begäran om utlåtande om en förordning som gäller bekämpning av sjukdomar hos vattenlevande djur och två beslut om restriktionsområden för att förhindra spridning av fisksjukdomar

Senast: 31.3.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 02951 62361, [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om förordningar som ska utfärdas med stöd av lagen om djursjukdomar (76/2021) och som gäller krav som för bekämpning av djursjukdomar ska tillämpas på förflyttningar av djur och produkter mellan europeiska un-ionens medlemsstater samt på samling av könsceller och embryon från djur för inrikeshandel

Senast: 31.3.2021

Mer information:
sakkunnig Eero Rautiainen, tfn 02951 62049
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244
e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

Senast: 1.4.2021

Mer information: konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om sex förordningar som gäller bekämpning av djursjukdomar

Senast: 31.3.2021

Mer information: konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 02951 62361, [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2021/2022

Senast 14.4.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om ändring av 22 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2021


Senast 26.3.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av 7 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021


Senast 26.3.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Utkast till regeringens proposition till lag om identifiering av djur och till vissa lagar som har samband med den

Senast 30.3.2021

Mer information
lagstiftningsråd Pirjo Tomperi, tfn 02951 62234
specialsakkunnig Anssi Welling, tfn 02951 62151
e-post: fö[email protected]

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § och 3 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

Senast 25.3.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Antti Unnaslahti, tfn 02951 62426
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2021 för biodling enligt antalet bisamhällen


Senast 22.2.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Mika Survonen, tfn 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion

Senast: 19.2.2021

Mer information:
Specialsakkunnig Kati Lassi, tfn 02951 62070
Lagstiftningsrådet Timo Rämänen, tfn 02951 62197
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 5 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020

Senast 24.2.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 02951 2248
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om struktur- stöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Senast 2.2.2021

Mer information:
Lagstiftningsråd Mika Saari, tfn 0295 16 2134
Jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki, tfn 0295 16 2437
e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2020

Senast 2.2.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2021


Senast 19.2.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 02951 2248
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2020


Senast 26.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
specialsakkunnig Pekka Pihamaa, tfn 02951 62289
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020


Senast 26.1.2021


Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 02951 62193
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om de uppgifter som ska anges i en ansökan om beskogningsstöd samt de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan


Senast 18.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kaisa Pirkola, tfn. 02951 62350
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

lagstiftningsrådet Maija Kaukonen, tfn. 02951 62153,
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om de uppgifter som ska anges i en ansökan om beskogningsstöd samt de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de uppgifter som ska anges i en ansökan om beskogningsstöd samt de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan (utkast 29.12.2020, på svenska)

Promemoria (utkast 29.12.2020, på finska)

* * * 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

Senast: 29.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248,
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn 0295 16 2185
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till stadsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av höns

Senast: 19.2.2021

Mer information:
specialsakkunnig Susanna Ahlström, tfn 02951 62436
biträdande avdelningschef Taina Aaltonen, tfn 02951 62439
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkasten till statsrådets förordningar om ändring av jaktförordningen och 4 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

Senast 9.2.2021

Mer information:

äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn. 0295 162 055
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

 

Begäran om utlåtande om utkasten till statsrådets förordningar om ändring av jaktförordningen och 4 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

Utkast: Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

Utkast: Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

Promemoria (på finska)

 * * * 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning

Senast 29.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 02951 62248
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn. 02951 62185
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2021


Senast 29.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 02951 62248
konsultativ tjänsteman Sini Wallenius, tfn. 02951 62185
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2021


Senast 15.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 2347
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 02951 62248
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021


Senast 28.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn. 02951 62304
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare


Senast 27.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn. 02951 62138
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 6 och 15 § i statsrå-dets förordning om kompensationsersättning 


Senast 22.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 02951 62248
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 02951 62356
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

 

* * *
Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om utvecklingsunderstöd som beviljas företag inom fiskerisektorn för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk

Senast 15.1.2021

Mer information:

konsultativ tjänsteman Timo Halonen tfn. 02951 62411
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

specialsakkunnig Heta Ratasvuori tfn. 0295 162016
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Utkast: Statsrådets förordning om utvecklingsunderstöd som beviljas företag inom fiskerisektorn för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk

Promemoria: Förslag till statsrådets förordning om utvecklingsunderstöd som beviljas företag inom fiskerisektorn för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk

 * * * 

Begäran om utlåtande om visionen för den nationella vattentjänstreformen och om utkastet till genomförandeprogram

Senast 8.2.2021

Mer information:
neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen p. 029 516 2241
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Senast 8.1.2021

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494

e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om utkast till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Utkast: Regeringens proposition om riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om

fiske och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

 * * * 

Begäran om utlåtande om utkastet till jord-och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för renskadenämndens prestationer

Senast 22.12.2020

Mer information:
lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn. 02951 62244
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***
Begäran om utlåtande om utkastet till jord-och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2021

Senast 8.1.2021

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi


* * *
Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning

Senast 17.12.2020

Mer information:
lagstiftningsråd Katri Aho, tfn. 02951 62235
konsultativ tjänsteman Tiina Malm, tel. 02951 62428
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

***

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Senast 18.12.2020

Mer information:

specialsakkunnig Kari Saulamo, tfn 02951 62261

e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Utkast: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Promemoria: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändrig av bilaga till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Bilaga: Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.

* * * 

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2021

Senast 18.12.2020

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 02951 62193
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om förordning om stöd för växthusproduktion 2021

* * *
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Senast: 28.12.2020

Mer information:
13.11. - 30.11.2020 specialsakkunng Peppiina Huhtala, p. 029 516 2018
1.12. - 28.12.2020 konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, p. 029 516 2152

* * *

Begäran om utlåtande om en ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Senast 17.12.2020

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494

e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Begäran om utlåtande om en ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Utkast: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i la-gen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

* * *