Sipiläs regeringens  2015-2019 spetsprojekt

Den offentliga förvaltningens gemensamma plattform för geografisk information

Plattformen för geografisk information (projektet Den offentliga förvaltningens gemensamma plattform för geografisk information) hör till regeringens spetsprojekthelhet Digitalisering av offentliga tjänster. Plattformen förenhetligar statens, landskapens och kommunernas geografiska information och gör den tillgänglig för företag och organisationer. Jord- och skogsbruksministeriet axlar ansvaret för projektet som ska pågå fram till år 2019. Projektet består av åtta delprojekt.

Målet med projektet är att skapa en gemensam plattform för den offentliga förvaltningen (geospatial platform, location platform) som erbjuder gemensamma specifikationer och tjänster för informationsproducenterna inom den offentliga förvaltningen, gemensamma och harmoniserade datamängder för alla dataanvändare samt gemensamma användartjänster. Den offentliga förvaltningens centrala geografiska information görs tillgänglig på plattformen där den privata sektorn kan bygga ett eget ekosystem för service.

Syftet är att

  • den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och datamängder harmoniseras, och det blir lättare att använda tjänsterna och datamängderna 
  • det kunskapsbaserade beslutsfattandet är tydligare
  • datalagren är transparenta och förvaltningen av dem är effektiv
  • den offentliga förvaltningen sparar kostnader
  • det inte förekommer överlappande arbete
  • förbättra och göra det kunskapsbaserade beslutsfattandet mer transparent

De som mest har nytta av plattformen är

  • myndigheter som svarar för samhällets basinfrastruktur och planeringen kring den
  • företag som kan utveckla sin service och konkurrenskraft eller spara affärsverksamhetskostnader till exempel genom att förbättra logistiken eller riskhanteringen
  • organisationer som har möjlighet att använda geografisk information på ett nytt sätt
  • medborgare när kvaliteten i beslutsfattandet blir bättre och samhällets inbesparade medel kan användas för andra ändamål

I arbetet med att bereda projekthelheten deltar finansministeriet, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket. I delprojekten medverkar en stor grupp andra samarbetspartner från den privata och offentliga sektorn.

Ytterligare information:

Antti Jakobsson, projektchef, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi