Skärgårdshavsprogrammet inom jordbruket

År 1992 gjorde kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) en lista över de största belastningskällorna eller hot spotsen i Östersjön. Finlands enda återstående hot spot är den diffusa belastningen av jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde.

Målet med Skärgårdshavsprogrammet är att minska jordbruksbelastningen i Skärgårdshavets avrinningsområde så att området senast 2027 kan strykas från den hotspot-lista som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) upprätthåller. Fokus ligger på fosfor som är ett betydande näringsämne med tanke på eutrofieringen. 

När det gäller de tio åtgärder i jordbrukets färdplan i Skärgårdshavsprogrammet som ska främja vattenskyddet inom jordbruket kan man enligt en utredning som gjorts inom ramen för färdplanen minska näringsbelastningen effektivast genom att förbättra åkrarnas vattenhushållning och jordmånens bördighet, öka användningen av jordförbättringsmedel, främja överföringen av gödsel och utöka växttäcket på åkrar. Därtill kan åtgärderna effektiviseras med hjälp av nya finansieringsmodeller, såsom effektivitetsinvesteringar och delning av information, samt genom återvinning av näringsämnen från havet och näringsåtervinning.

Åtgärderna i den pågående CAP-planen svarar på många punkter mot behoven av åtgärder. Fokuseringen av skyddszoner har förbättrats. Växttäcke under vintern, fånggrödor, bra skötsel av jordmånen och noggrann användning av näringsämnen samt främjande av återvinning är alla viktiga åtgärder för vattenskyddet som man satsar på i CAP-planen. Därtill ska man genom Neuvo2030-rådgivning öka kunskapen om vikten av att genomföra åtgärderna. 

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen som genomförs av jord- och skogsbruksministeriet stöder åtgärder som främjar återvinning av näringsämnen och därigenom minskar belastningen på Skärgårdshavet, bland annat bearbetning av näringsämnen från biomassor, produktion och produktutveckling inom åter-vinning av gödselfabrikat, logistik inom återvinning av näringsämnen och utveckling av näringsprodukter med en hög förädlingsgrad. Därtill främjas kunnande och samarbete i anslutning till återvinning av och resurseffektivitet hos näringsämnen och biogas. Samtidigt ökas bland annat energi- och näringsoberoendet och hörsammas aktuella utmaningar inom försörjningsberedskapen.

Därtill bidrar jord- och skogsbruksministeriets stöd för vattenmiljöns användning och status samt vattenhushållning och översvämningsskydd och ministeriets finansiering av iståndsättning av fiskerinäringen samt utveckling av fiske, logistik och produktutveckling till försöken att förbättra Skärgårdshavets tillstånd och nyttjandet av näringsämnen från havet och främjar områdets åtgärder för att få bort Skärgårdshavet från HELCOM:s hotspot-lista.

Orpos regering fortsätter att genomföra Skärgårdshavsprogrammet med betoning på åtgärder som leder till betydande förbättringar av näringskretsloppet, såsom kretsloppet av animaliska näringsämnen, förbättring av markens absorptionsförmåga på väsentliga avsnitt och avlägsnande av näringsämnen från vattendrag. Cirkulationen av gödselfosfor från områden med näringsunderskott främjas och metoder utvecklas för att hålla kvar näringsämnen i åkern genom att nyttja naturens egna ekosystem, bland annat genom att sköta åkerjordens struktur och förbättra vattenhushållningen i avrinningsområden. Regeringen gör utnyttjandet av jordförbättringsmedel mångsidigare, såsom behandlingar med gips, fiber och strukturkalk, så att jordbrukarna har alternativ och kan välja de lösningar som passar dem bäst. I primärproduktionen i och miljötillståndsprocessen för Skärgårdshavets avrinningsområde fästs det vikt vid att näringsutsläppen minskar.

Mer information

Sanna Tikander, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162178   E-postadress: