Skogbrukets stöd

En privat skogsägare kan få statligt stöd till olika skogsvårdsarbeten, skogsvägar och vård av skogsnaturen. Målet är att främja åtgärder som har en inverkan på skogarnas tillväxt och bruk på lång sikt och där den privatekonomiska vinningen ofta fås först efter flera årtionden. Ett ytterligare mål är att inspirera och uppmuntra privata skogsägare till en god och hållbar skogsvård. Genom stödsystemet vill man bidra till naturvården i ekonomiskogar och uppmuntra ägare till att bevara och restaurera värdefulla objekt i skogsnaturen.

Det statliga stödet för skogsvård och skogsförbättringsarbeten inom det privata skogsbruket har sedan 1970-talet legat på ungefär samma nivå när man tänker på realvärdet, det vill säga drygt 50 miljoner euro. År 2023 kan statligt stöd beviljas till ett belopp av 47,5 miljoner euro för tryggande av hållbarheten i virkesproduktionen och 17,5 miljoner euro för främjande av vården av skogsnaturen.

Den gällande lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, Kemera, började gälla i juni 2015. Systemet som är tidsbundet gäller fram till utgången av år 2023. Ansökan om stöd enligt lagen ska lämnas in till Finlands skogscentral senast den 1 oktober 2023. Utbetalningar enligt stödbeslut som fattats utifrån den lagen kan göras ännu 2026.

Riksdagen har godkänt ett nytt incitamentsystem som ska ersätta Kemera-systemet. Innan det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket kan träda i kraft krävs EU-kommissionens godkännande. Målet är att det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket ska träda i kraft vid ingången av 2024.

På vår webbplats

Stödsystemet för skogsbruk (KEMERA)

På andra webbplatser

Stöd för skogsbruk (Skogscentralen)
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (277/2016)
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (202/2017)
Lag on ändring av 16 och 17 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogbruk (563/2018)
Lag om ändring av ag den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (14/2019)
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden (300/2020)
Lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (983/2020)
Lag om ändring av 46 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (58/2021)
Lag om ändring av 2 och 25 § i en temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (22/2023)
Lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (72/2023)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (593/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (263/2016)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (220/2017)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (366/2018)
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (185/2020)
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (320/2022)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (622/2015)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och kogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (266/2016) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (334/2022)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1043/2019)

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162339