Stöd till skogsbruket

En enskild markägare kan få statligt stöd för skogsvårdsarbeten, skogsvägar och skogsnaturvård. Målet är att aktivera och uppmuntra enskilda skogsägare till god och hållbar skogsvård. Genom incitamentsystemet främjas sådana åtgärder som påverkar skogarnas tillväxt och användning på lång sikt och som inte ger några privatekonomiska fördelar förrän om flera årtionden. Genom incitamentsystemet stärks vattenvården inom skogsbruket, dämpas klimatförändringarna och främjas skogarnas anpassning till dessa. Genom incitamentsystemet finansieras också åtgärder som främjar naturvården av ekonomiskogar och som uppmuntrar till att bevara och återställa värdefulla naturobjekt i skogarna. 

Stöd enligt lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket kan beviljas för vård av plantbestånd och ungskog samt för insamling av klenvirke som uppstår i samband med denna vård, för vitaliseringsgödsling, för utarbetande av en plan för vård av torvmarksskog eller för vattenskyddsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, för byggande och grundlig förbättring av skogsvägar, för miljöstödsavtal, för vård av skogsnaturen samt för hyggesbränning. Ansökan om stöd lämnas in till Finlands skogscentral. Lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket träder i kraft den 1 januari 2024. Vård av plantbestånd och ungskog kan inledas genast efter att lagen har trätt i kraft. När det gäller andra former av arbete ska markägaren invänta Finlands skogscentrals beslut före arbetet inleds.

Stöd för vård av plantbestånd och ungskog betalas ut som så kallat de minimis-stöd.

Den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, det vill säga Kemera, trädde i kraft i juni 2015. Stödsystemet är i bruk till utgången av 2023. Nya stödansökningar tas inte längre emot. Finlands skogscentral fattar de sista besluten om beviljande av Kemera-stöd före utgången av 2023. Utbetalningar enligt stödbeslut som fattats utifrån denna lag kan göras ännu 2026.

År 2023 kan stöd beviljas för tryggande av en hållbar virkesproduktion till ett belopp av 47,5 miljoner euro och för främjande av vården av skogsnaturen till ett belopp av 17,5 miljoner euro.  
 

På vår webbplats

Stödnivåerna och stödvillkoren för Metka har fastställts (JSM pressmeddelande 16.11.2023)

På andra webbplatser

Stöd för skogsbruk (Skogscentralen)
Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (71/2023)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket
Statsrådets förordning om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (277/2016)
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (202/2017)
Lag on ändring av 16 och 17 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogbruk (563/2018)
Lag om ändring av ag den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (14/2019)
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden (300/2020)
Lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (983/2020)
Lag om ändring av 46 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (58/2021)
Lag om ändring av 2 och 25 § i en temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (22/2023)
Lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (72/2023)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (593/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (263/2016)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (220/2017)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (366/2018)
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (185/2020)
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (320/2022)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (622/2015)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och kogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (266/2016) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (334/2022)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1068/2022)

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162339