Skogbrukets stöd

En privat skogsägare kan få statligt stöd till olika skogsvårdsarbeten, skogsvägar och vård av skogsnaturen. Målet är att främja åtgärder som har en inverkan på skogarnas tillväxt och bruk på lång sikt och där den privatekonomiska vinningen ofta fås först efter flera årtionden. Ett ytterligare mål är att inspirera och uppmuntra privata skogsägare till en god och hållbar skogsvård. Genom stödsystemet vill man bidra till naturvården i ekonomiskogar och uppmuntra ägare till att bevara och restaurera värdefulla objekt i skogsnaturen.

Det statliga stödet för skogsvård och skogsförbättringsarbeten inom det privata skogsbruket har sedan 1970-talet legat på ungefär samma nivå när man tänker på realvärdet, det vill säga drygt 50 miljoner euro.

Den gällande lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, Kemera, började gälla i juni 2015. Systemet som är tidsbundet gäller fram till utgången av år 2020. I samband med att införa den nationella skogsstrategin 2025 planerar man ett nytt incitamentsystem från år 2020 framåt.

År 2017 uppgick privata skogsägares rotprisinkomster i brutto enligt förhandsbesked till ca 1,91 miljarder euro och rörelseresultatet var 126 euro per hektar. Samtidigt använde de 178 miljoner euro för skogsvård och skogsförbättring. Det statliga stödet uppgick till omkring 53 miljoner euro och naturvård och miljöstödsavtal upptog ca 3,6 miljoner euro.  

På andra webbplatser
Stöd för skogsbruk (Skogscentralen)
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)

Mer information

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447