Skogbrukets stöd

En privat skogsägare kan få statligt stöd till olika skogsvårdsarbeten, skogsvägar och vård av skogsnaturen. Målet är att främja åtgärder som har en inverkan på skogarnas tillväxt och bruk på lång sikt och där den privatekonomiska vinningen ofta fås först efter flera årtionden. Ett ytterligare mål är att inspirera och uppmuntra privata skogsägare till en god och hållbar skogsvård. Genom stödsystemet vill man bidra till naturvården i ekonomiskogar och uppmuntra ägare till att bevara och restaurera värdefulla objekt i skogsnaturen.

Det statliga stödet för skogsvård och skogsförbättringsarbeten inom det privata skogsbruket har sedan 1970-talet legat på ungefär samma nivå när man tänker på realvärdet, det vill säga drygt 50 miljoner euro.

Den gällande lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, Kemera, började gälla i juni 2015. Systemet som är tidsbundet gäller fram till utgången av år 2023. Den 11 mars 2019 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en förberedande utredning om skogsbrukets incitamentssystem på 2020-talet. 

År 2019 uppgick privata skogsägares rotprisinkomster i brutto över 2 miljarder euro och rörelseresultatet var 128 euro per hektar. Samtidigt använde de 243 miljoner euro för skogsvård och skogsförbättring. Det statliga stödet uppgick till omkring 50 miljoner euro och naturvård och miljöstödsavtal upptog ca 6 miljoner euro.  

På vår webbplats
Stödsystemet för skogsbruk (KEMERA)
Mer stöd till skogsvägar (pressmeddelande 17.5.2018)

På andra webbplatser
Stöd för skogsbruk (Skogscentralen)
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (277/2016)
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (202/2017)
Lag on ändring av 16 och 17 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogbruk (563/2018)
Lag om ändring av ag den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (14/2019)
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden (300/2020)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (593/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (263/2016)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (220/2017)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (366/2018)
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (185/2020)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1043/2019)

Mer information