Skogbrukets stöd

En privat skogsägare kan få statligt stöd till olika slag av skogsvård, skogsvägar och dikesrensning. Målet är att främja åtgärder som har en inverkan på skogarnas tillväxt och bruk på lång sikt och där den privatekonomiska vinningen ofta fås först efter flera årtionden.

Ett nytt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, Kemera, började gälla 1.6.2015. Med detta incitamentsystem tryggar man ett hållbart skogsbruk på torvmarker, aktiverar tidig vård av plantskog i rätt tid, vård av ungskog samt bidrar till att behålla näringsbalansen i skogar.  Förutom detta stödjer staten även naturvården i ekonomiskogar samt bevarande och restaurering av värdefulla skogsnaturobjekt. Det nya systemet är tidsbundet. Med stöd av systemet får beslut tas till utgången av år 2020.

På andra webbplatser
Stöd för skogsbruk (Skogscentralen)
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)

Mer information

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447